TR | EN
Prof. Dr. Münevver YILANCI (Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Münevver YILANCI (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Araştırma Alanları: -
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1143
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Anabilim Dalı: Muhasebe ve Finansman
 • Ofis: B2-4

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi Kütahya İİBF

1979

Doktora

Muhasebe

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1986

Doçent unvanını aldığı tarih:   1993
Emeklilik tarihi: 16.08.2013

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yar.Doç.Dr.

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Anadolu Üniversitesi

1986 - 2003

Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1994 - 2003

Prof. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

2003 - 2013

 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 
 
 • Kurt, Ö.(2015).”Örgüt Kültürü ve İç Denetim Etkileşimi: BİST’e Yönelik Bir Araştırma”. ”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mantar, A. (2013). “İç Denetim  Sürecinin Kontrol Faaliyetleri Üzerindeki Rolü: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açısından Bir Araştırma”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdoğan, M. E. (2010). “Basel II Sürecinde Şirketlerin Dışsal Kredi Derecelendirmesinin Önemi ve Karşılaştırmalı Bir Uygulama”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aslantaş, B. (2003). “Enflasyonun Mali Tablo Analizi Ve Yorumuna Etkileri Ve Bir Banka Uygulaması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bilge, S. (2002). “İşletme Büyüklüğünün Finansal Oranlar Üzerine Etkisi ve İMKB Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kiracı, M. (2000). “İşletmelerin Finansal Başarısızlığında Çalışma Sermayesi Yönetiminin Rolünün Oranlar Yardımı İle Tespiti ve Ampirik Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Yönetilen Doktora Tezleri: 
 • Şengül Çelikay,D.(2017).  “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Vergiden Kaçınma Davranışı Üzerindeki Etkileri:Borsa İstanbul İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yayınlar 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Yılancı, F.M. ve Yıldız, B. (2008). "Control Risk Assessment In Auditing: An Artificial Neural Network Approach, İktisat İşletme ve Finans Dergisi", C.23, S.273, ss.119-130.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Yılancı, M. (2003). "Denetim Komitesinin İç Denetim Etkinliğini Sağlamadaki ve Hileleri Önlemedeki Rolü", Muhasebe ve Denetime Bakış, S.8, s.23-33.
 • Yılancı, M., Yıldız, B., Kiracı, M. (2002). "Finansal Başarısızlık İle Çalışma Sermayesi Yönetimi Arasındaki İlişki: SPK'ya Tabi İşletmelerde Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C.4, S.4, ss.1-15.
 • Yılancı, M. ve Yıldız, B. (2001). "Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi ve Tasdik - Mali Tablo Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri", Muhasebe ve Denetime Bakış, S.5, ss.67-77.
 • Yılancı, M. (2001). "Muhasebe Bilgi Sistemi, İç Kontrol ve Verimlilik Üçgeni", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C.3, S.3, ss.37.
 • Yılancı, F. M. (1991). "Yönetim Danışmanlığı ve 3568 Sayılı Kanunun İrdelenmesi", Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.9, S.1-2, ss.165-174.
 • Yılancı, F. M. (1991). "Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kontrol", Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1991 Yıllığı, ss.103-174.
 • Yılancı, F. M. (1986). "Kamu İktisadi Teşekkülleri Tekdüzen Hesap Planında Genel Muhasebe - Maliyet Muhasebesi Bağıntısı", Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15. Kuruluş Yılı Armağanı, ss.87-100.
 • Yılancı, F. M. (1986). "Ülkemizde Muhasebe Denetimi Vergi İncelemesi Ayrımı", Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15. Kuruluş Yılı Armağanı, ss.101-111.

Diğer Yayınlar :

Yurtiçinde Yayınlanmış Kitaplar:

 • Yılancı, M. ve diğerleri. (2016). Muhasebe Denetimi, Detay Yayıncılık, 2. Baskı,No:522, Ankara
 • Yılancı, F. M. (2015). İç Denetim ve İç Kontrol Değerleme Rehberi,3. Genişletilmiş. B. Detay Yayıncılık No: 651, Ankara
 • Yılancı, M. ve diğerleri. (2015). Genel Muhasebe, Nisan Kitabevi 4. Baskı, Eskişehir.
 • Yılancı, M. (2006). İç Denetim ve Türkiye’nin 500 Büyük Sanayii İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, 2.B. Nobel Yayın No: 939, Ankara.
 • Yılancı, M. ve Yıldız, B.(1999). Muhasebe Bilgi Sistemi, Eskişehir.
 • Yılancı, F. M. (1992). Muhasebe Organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 624, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 11, Kütahya.
 • Yılancı, F.M. (1992). İşletmelerde İç Kontrol Yapısının Değerlendirilmesinin Denetim Karar Sürecindeki Yeri, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 631, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 12, Kütahya.
 • Nalçacı, F. M. (1986). Alacakların Yönetiminde Muhasebe Politikasının Belirlenmesi ve Uygulanması Yayınlanmış Doktora Tezi (Danışman: Prof.Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇİ), Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 210, Eskişehir.

Yurtiçinde Yayınlanmış Kitap Bölümleri:

 • Yılancı, F. M. (2012). Ünite 1: Denetim ve Denetçi, Ünite 2: Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Ünite 5: İç Kontrolün İncelenmesi, Ünite 8: Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu.  Muhasebe Denetimi. . TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2473, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1444, Eskişehir.
 • Yılancı, F. M. (2012). Ünite 8: Denetçi Görüşü ve Denetim Raporu.  Denetim. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2618, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1586, Eskişehir.
 • Yılancı, F. M. ve Şengül, D. (2011). Türk Bankacılık Sisteminde İç Denetimin Tarihsel Gelişimi: T. C. Ziraat Bankası Örneği. Prof. Dr. Sabri Bektöre Anısına. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2211, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayları No: 217, Eskişehir, ss. 147-180.
 • Yılancı, F.M. ve Yıldız, B. (2007). Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi ve Tasdik-Mali Tablo Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri”. Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yayınlanan Araştırmalar (1995- 2005) ve Seçme Yazılar. Editörler:Ş.Uzay & S. Kardeş Selimoğlu, İSMMMO Yayınları, No:82.
 • Yılancı, F. M. (2004). Ünite 4: İç Kontrol, Denetim Testleri ve Denetimin Planlanması. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1585, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 839, Eskişehir, ss. 57-78.
 • Yılancı, F. M. ve Sevim. Ş.(1991). “İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu”, İşletmecinin El Kitabı – Management Textbook, Biar Eğitim Yayınları, Yayın No: 13, Ankara, ss.127-143.

Çeviriler :

 • Nalçacı, F. M. (1984). “Alacaklara Yapılan Yatırımların Değerlenmesi: Bir Özvarlık Enbüyüklenmesi Taslağı”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C:II. S:2, ss. 109-122. Çeviri: Yong H.Kim, Joseh C.Atkins, “Evaluating Investments in accounts receivable: a wealth maximizing fromework “The Journal of Finance”, C:XXXIII, S:2, 1978, ss. 403-411.
 • Nalçacı, F. M. (1982).“Teori Oluşumunda Bilgi Kaynağı Olarak Muhasebe Araştırması” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C:XVIII, S:2, ss. 191-200. Çeviri: E.H. Caplan, “Accounting research as an information source for theory construction” Research Methodology Accounting, 1971, ss. 45-51.

Diğer Makaleler :

 • Yılancı, F. M. ve Şengül, D. (2010). "T.C: Ziraat Bankası A.Ş.'de İç Denetimin Tarihsel Gelişimi" T.C.Z.B Teftiş Araştırma Dergisi, Yıl 3, S. 6, ss.50-54.
 • Yılancı, F. M. (2014). "İşletmelerde Güçlü Bir İç Kontrol Oluşturmak İçin Yol Haritası" Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl 3, S. 7, ss.72.
 • Yılancı, F. M. (2016). "İşletmelerde İç Denetim ve Değişen Rolü" Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl 5, S. 12, ss.96.
 • Yılancı, F. M. (2016). "Bağımsız Debetim Firmaları ve Denetçilerin Amaçları: Bir Bağımsız Denetim Firmasının Çöküşü Üzerinde İrdeleme" Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl 5, S. 13, ss.62.

Projeler :

 • Yılancı, M.,  (2002). Muhasebe Denetiminde Kontrol Risk Düzeyinin Belirlenmesi: Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı, (Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Yayınlar ve Araştırma Fonu).

İdari Görevler:

 • Müdür (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)  1997 - 2011.
 • Anabilim Dalı Başkanı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı ) 1994 - 2013.
 • Bölüm Başkanı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü) 1994- 1999.
 • Dekan Yardımcısı (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1993 - 1993.
 • Bölüm Başkan Yardımcısı (Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  1990 - 1992.