TR | EN
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER
Prof. Dr. Nuray GİRGİNER

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik

Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

1992

Y. Lisans

İşletme (Sayısal Yöntemler)

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996

Doktora

İşletme (Sayısal Yöntemler)

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

1994-2001

Dr.Ar.Gör.  

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

2001-2002

Yar.Doç.

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

2002-2009

Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

2009-2014

Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

2014-

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Girginer, N. ve A. E. Özkul, “Uzaktan Eğitimde Teknoloji Seçimi”, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 3 (3), 155-164 (2004).
 • Uzun, Ö. ve N. Girginer, “İşletme yönetiminde çatışma nedenleri ve çözüm stratejileri: THY işletmeleri yer hizmetlerinde örnek bir uygulama”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 21 (247), 101-112 (2006).
 • Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, “Mathematics anxiety and attitude level of students of the faculty of economics and business administrator; The Turkey model”, International Mathematical Forum Journal for Theory and Applications, 2 (41-44), 1997-2021 (2007) 
 • Girginer, N. ve Z. Çavdar, “En uygun fiyatlandırma stratejisinin grup karar vermeli analitik hiyerarşi süreci ile değerlendirilmesi: Türkiye Otomotiv Sektörü için bir uygulama”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 22 (257), 101-127 (2007).
 • Girginer, N., Z. Kaygısız ve A. Yalama, “Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İstatistiğe Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencileri Arasındaki Bireysel Farklılıkların İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 6, 29-40 (2007).
 • Girginer, N., A. Yalama ve Z. Kaygısız, “Veri zarflama analizi ve kümeleme analizi ile Türkiye sigortacılık sektöründeki firmaların performanslarının karşılaştırılması”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 22 (261), 100-113 (2007).
 • Girginer, N., N. Uçkun ve Ş. Erdoğmuş, “Evaluation of investment tools using Analytic Hierarchy Process with group decision making: A country case study of individual investors in Turkey”, Akademik Araştırmalar Dergisi (Journal of Academic Studies), 10(36), 69-84 (2008).
 • Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, “Mathematics Learning Styles of Students of The Faculty of Economics And Business Administration in Turkey- Türkiye’deki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Stilleri”, E-Journal of New World Sciences Academy, 3 (2), 345-362 (2008).
 • Uçkun, N., N. Girginer ve A. Çelik, “Usage of Analytic Hierarchy Process in Medical Equipment Purchasing Decisions: A University Hospital Case", E-Journal of New World Social Sciences, 7 (26), 138-153 (2008).
 • Girginer, N., Kaygısız, Z., "İstatistiksel yazılım seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 10, No. 1, Haziran 2009, s.211-235.
 • Kamışlı, M., Girginer, N., " İşlem Bazlı manipülasyonun İstatistiksel Sınıflandırma analizleriyle Belirlenmesi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Vol. 11, Mayıs 2010, s.1-30.
 • Girginer, N., Cankuş, B., “Eskişehir’de belediye hizmetlerine ilişkin algı ve memnuniyetin ikili lojistik regresyon analizi ile ölçülmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 11, No. 1, Haziran 2010, s.297-323.
 • Girginer, N., “İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin istatistik öğrenme stillerinin boyutlandırılmasında bir Açıklayıcı ve doğrulayıcı Faktör analizi çalışması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol. 6, No. 1, Nisan 2011, s.163-181.
 • Girginer, N., Uçkun, N., “Türkiye’de Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Gri İlişki Analizi İle İncelenmesi”, Akdeniz Ünv. İİBF Dergisi, (11(21), Mayıs 2011, 44-66.
 • Kaygısız, Z., Girginer, N. “Maliyet Etkinlik Analizi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Uygulama”, ESOGÜ İİBF Dergisi, 6(2), Ekim 2011, 309-342.
 • Kaygısız, Z., Girginer, N. “Belediye hizmetlerinin maliyet etkinliklerinin değerlendirilmesi: Eskişehir Odunpazarı Belediyesinde Bir Uygulama”, TMMOB Endüstri Mühendisliği Dergisi, 22(4), Aralık 2011: 35-47. (E6 bildirisinden üretilmiştir.)
 • Girginer, N., Uçkun, N. Ve Erken Çelik, A. “Kredi Kartı tutum ölçeği üzerine bir yapısal eşitlik modeli uygulaması”, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), Haziran 2011, s:17-30.
 • Yenilmez F., Girginer, N. “ Asessing Export Performance of Textile Companies in Eskisehir Organized Industrial Zone By Use Of DEA”, Journal of Textile and Apparel, January-March 2012: 12-17, SCI-Expanded.
 • Melike CENGİZ, Nuray GİRGİNER, “Konjoint analizi ile tüketici Tercihlerinin belirlenmesi: Buzdolabı Örneği”, ESOGÜ İİBF Dergisi, 7(1), 2012.
 • Girginer, N., Kaygısız, Z., "Cost-Utility Analysis in Municipalities: The case of Odunpazarı and Tepebası Municipalities in The City of Eskisehir", Habitat International, 38(2013): 81-89 SSCI.
 • Girginer, N., Uçkun, N. “The Financial Performance of the Commercial Banks in Crisis Period: Evidence from Turkey as an Emerging Market”, European Journal of Business and Management, 4(19), 2012, pp. 10-18
 • Girginer, Nuray, “Eğitim-İşgücü İlişkileri açısından Türkiye’nin AB Üyesi Ülkelerle Karşılaştırılması”, Uluslar arası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 5(10), Kış 2013, s: 91-102.
 • Girginer, N. “A Comparison of the Healthcare Indicators of Turkey and The European Union Members Countries Using Multidimensional Scaling Analysis and Cluster Analysis”, Journal of İktisat İşletme ve Finans, 28(323) (February), 2013, p: 55-72. SSCI
 • Ertuğ, Kaygısız,Zeliha, Girginer, Nuray. “A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education”, Hacettepe University Journal of Education, 29(2), 2014, 129-144.
 • Köse, T., Uçkun, N. And Girginer N. “ An efficiency analysis of the clinical departments of a public hospital in Eskisehir by using DEA”, Global Journal on Advances in Pure&Applied Science, 4(2014): 252-258.
 • Öztürk, O., Girginer, N.The export effıcıency of turkısh textıle andapparel fırms: an ınvestıgatıon employıng data envelopment analysıs (DEA) and analytıc hıerarchy process (AHP) methods”, Tekstil ve konfeksiyon Dergisi, 25(1), 2015: 10-23.
 • Yenilmez, F., Girginer, N. “Comparison of indicators of women’s labourbetween Turkey and EU member states by employing multidimensional scaling analysis and clustering analysis” , Applıed Economics, 2015,12 October 2015 : 1-11.
 • Kaygısız ErtuğZ. and Girginer, N.“Evaluatıon of banks’ commercıal credit applıcatıons usıng the analytıc hıerarchy process and grey relatıonal analysıs: a comparıson between publıc and prıvate banks” SAJEMS NS 18 (2015) No 3:308-324.
 • Nuray Girginer & Tunç Köse & Nurullah Uçkun, “Efficiency Analysis of Surgical Services by Combined Use of Data Envelopment Analysis and Gray Relational Analysis”, J Med Syst (2015) 39:56.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Özkul, A. E. ve N. Girginer,  “Uzaktan Eğitimde Teknoloji ve Etkinlik”, Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı 1, 107-117, Sakarya, 2001. (Doktora tezinden üretilmiştir).
 • Girginer, N., “Uzaktan Eğitime Geçiş İçin Kurumsal Yapılanma”, Uluslar Arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Program ve bildiriler CD’si, Eskişehir, 2002. (Doktora tezinden üretilmiştir).
 • Girginer, N. ve Özkul A.E., “Uzaktan Eğitimde Teknoloji Seçimi”. Third International Educational Technologies Symposium, Gazi Magusa, Vol II, 1135-1143, TOJET, 2003.  
 • Özkul, A.E., N. Girginer ve Z. K. Öztürk, “Multi Criteria Evaluation of Distance Education Implementation Models Using Analytic Hierarchy Process”, Asian Association of Open Universities 21st Annual Conference, Kuala Lumpur, Proceedings CD, 2007. 
 • Girginer, N., Z. K. Öztürk, G. Öztürk ve A. E. Özkul “Using ANP for Courseware Development Platform Selection”, Asian Association of Open Universities 21st Annual Conference, Kuala Lumpur, Proceedings CD, 2007. 
 • Girginer, N., Yenilmez, F., B. Işıklı “Sağlık göstergeleri bakımından Türkiye ve Bosna Hersek’in AB Üyesi Ülkelerle Karşılaştırılması”, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management proceedings, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, p. 324-331.
 • N. Girginer, T. Köse,N. Uckun, “Efficiency Analysis Surgical Services ByCombinedWith DEA and GRA”, 3-5 September 2014, International Conference on Economics, Econworld 2014, Prague, 120.
 • N. Uckun,N. Girginer,T. Köse, Ü. Şahin, “Analysis Efficiency of PublicHospitals of MetropolitanMunicipalities in Turkey (Türkiye’deki Büyükşehir Kamu Hastanelerinin Etkinliklerinin Analizi), 30 April - 02 May 2015, 4th World Conference on Business, Economicsand Management (BEM-2015), İzmir, 208.
 • G. Ak, S. Metintas, T. Kose, F. Bogar, N. Girginer, H. F. Batirel, N. Uckun, M. Metintas, “TheRelationshipbetweenthecost of treatmentandprognosis in malignantmesothelioma in Turkey”, 6-9 September 2015, 16th World Conference on LungCancer (WCLC 2015), Denver, Colorado, USA, Journal of ThoracicOncology, Volume10, Number 9, Supplement 2, September 2015, S631.(POSTER)
 • T. Köse, N. Uckun, N. Girginer, “Efficiency Analysis on ClinicalDepartments of a PublicHospital in Eskisehirby Using DEA”, 24-27 April 2014, World Conference on HealthSciences, 13.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 • Kitap Bölümü: Girginer, N. ve Mehmet S., Girişimcilik ve Kobiler: Teori ve Uygulama/ "Almanya'daki Türk Girişimcileri ve Sorunlarının Belirlenmesi: Kuzey Ren West Falya Eyaletinde Bir Uygulama", Ekin Yayınevi, Bursa, 2008. 978-9944-141-66-6
 • Kitap: Uçkun, N., N. Girginer, A. Çelik, Z. Kaygısız, Paraya ve Kredi Kartına Yönelik Öğrenci Tutumları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No.160, Eskişehir, 2009. 978-975-7936-63-3.

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, “Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 147-162 (2004).
 • Girginer, N. ve F. Yenilmez, “Türkiye’de Enflasyonun Ekonometrik Olarak İncelenmesi (1982-2002)”, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 101-116 (2005).
 • Atasoy, Ö. A. ve N. Girginer, “Endüstri Mühendisliği ve İşletme Bölümleri Öğrencileri Arasında Program Tamamlama ve Yakınlaştırma Uygulamaları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Örneği”, ESOGÜ İİBF Dergisi, 1 (1), 13-25 (2006).
 • Uçkun, N. N. Girginer ve Rıza Erkan Susuz, “Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi: Özel Bir Sağlık Kuruluşu Yatırım Projesi Üzerinde Örnek Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 32, 107-116 (2006).
 • Girginer, N., S. Aydın ve Z. Cavdar, “Üniversite Öğrencilerinin Sporda Şiddet Konusuna Yaklaşımları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama”, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 169-197 (2006).
 • Girginer, N. ve A. Yılmaz, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2) , 61-80 (2007).
 • Girginer, N. ve B. Şahin, “ Spor Tesislerinde Kuyruk Problemine Yönelik Bir Benzetim Uygulaması”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 18 (1),13-30 (2007).
 • Girginer, N., Ticari kredi taleplerinin değerlendirmesine çok kriterli yaklaşım: Özel ve Devlet Bankası Karşılaştırması”,  Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 132-141 (2008).
 • Girginer, N., Çelik, A., Uçkun, N., “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 193-208 (2008).
 • Girginer, N., Cankuş, B., “Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Estram Örneği”, Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 181-194 (2008).
 • Girginer, N., “2007 Finansal Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Türkiye’deki Ticari Bankaların VZA ile Değerlendirilmesi”, Ekonomik Yorumlar, 47(550), 41-53 (2010).
 • Uçkun, N., Girginer, N. (2012), “Girişimciliği etkileyen Faktörler: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki Metal Sektörü Girişimcilerine Yönelik Bir Uygulama”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 1(1), Haziran 2012, s: 97-113.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Şıklar, E. ve N. Girginer, “Ridge Regresyon Yönteminin Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Dışsatımının Analizinde Kullanımı”, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 155-165, Bursa, 1997.
 • Girginer, N ve Y. Hoşcan, “Bilişim Teknolojisinin İşletmelerin Küreselleşen Pazarda Rekabet Avantajı Elde Etmek İçin Kullanımı”, TBD 14. Ulusal Bilim Kurultayı, Bildiriler CD’si, İstanbul, 1997.
 • Girginer, N., Uzaktan Eğitim Ekonomisi”, I.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 275-286, Hereke, 2002.
 • Girginer, N. ve N. Uçkun, “İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama”, III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 783-795, Eskişehir, 2004.
 • Atasoy, Ö. A. ve N. Girginer, “Endüstri Mühendisliği ve İşletme Bölümleri Öğrencileri Arasında Program Tamamlama ve Yakınlaştırma Uygulamaları: Osmangazi Üniversitesi İ.İB.F. İşletme Bölümü Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Uygulama Örneği”, 25. Ulusal YA/EM Kongresi, Bölüm Başkanları Toplantısı, İstanbul, 2005.
 • Kaygısız, Z., Girginer, N. "Belediye hizmetlerinin maliyet etkinliklerinin değerlendirilmesi: Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Örneği", 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler kitabı, 15-17 ekim 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği: 617-625.

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı:

 • Ridge Regresyon Yöntemiyle Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii Dışsatımının Analizi (1974-1994)

Danışman: Prof. Dr. Emel ŞIKLAR

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışmanı:

 • Uzaktan Eğitim Kararlarında Teknoloji, Maliyet, Etkinlik Boyutları ve Uzaktan Eğitime Geçiş İçin Kavramsal Bir Model Önerisi

Danışman: Prof. Dr. A. Ekrem ÖZKUL

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 • Sevi, D., “Altı Sigma Kalite Yaklaşımının İşletme Maliyetlerine Etkisinin Araştırılması ve Bir Üretim İşletmesindeki Uygulama Sonuçlarının İrdelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2006.
 • Cavdar, Z., “En Uygun Fiyatlandırma Stratejisinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2006.
 • Aydın, S., “En Uygun Tutundurma Karması Elemanının Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Belirlenmesi: Türk Ev Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2006.
 • Şahin, B., “Spor Tesislerinde Kuyruk Modelinin Benzetim Yöntemiyle Çözümü”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.
 • Yılmaz, A., “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.
 • Soydan, M., “Almanya’daki Türk Girişimcileri ve Sorunlarının Belirlenmesi: Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.
 • Kamışlı, M., “İşlem Bazlı Manipülasyonun Finansal Oranlarla Belirlenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İstatistiksel Sınıflandırma Analizleriyle Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2008.
 • Cankuş, B, “Belediye Hizmetlerine İlişkin Algı ve Memnuniyetin İkili Lojistik Regresyon Analizi İle Ölçümü: Eskişehir İli Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2008.
 • Cengiz, M. “Buzdolabı seçiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörlerin Konjoint Analizi ile belirlenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009.
 • Gülgör, G., “İMKB30 Endeksinde Klasik ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Portföy Seçimi ve Performanslarının Karşılaştırılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2010.
 • Tavzar, İnci, “Tıbbi Atık Harcamalarında Etkinlik: Eskişehir İli Hastanelerinde Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Kaygısız, Zeliha, “Belediyelerin performanslarının Maliyet Analizi Yaklaşımlarıyla Değerlendirilmesi”, ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • İ.İ.B.F Öğrencilerinin paraya ve kredi kartına yönelik tutumları: Türkiye Örneği. ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje Araştırmacısı, Başlangıç Tarihi: 16-02-2007, Proje süresi 20 ay. (Tamamlandı)

İdari Görevler :

 • Ana Bilim Dalı Başkanlığı   -   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler A.B.D.   -   2006-
 • Bölüm Başkan Yrd.              -   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü                                                -   2006-2009
 • Bölüm Başkanlığı                 -   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü                                                -   14.10.2009-18     

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • 1992   -   Anadolu Üniversitesi İstatistik Mezunları Derneği
 • 1997   -   Türkiye Bilişim Derneği
 • 1998   -   Yöneylem Araştırması Derneği

Diğer Çalışmalar:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F.’nin Eğitim Fakültesi ile birlikte ortak yürüttüğü TÜLOMSAŞ Eğitim Programı’nda “İşletmelerde raporlama teknikleri” ve “İşletmelerde maliyet etkinliği ve israfın önlenmesi” konulu seminerler. (2002)
 • Quantitative Finance (SSCI) dergisi için hakemlik. (2006).
 • European Journal of Operational Research (SSCI) dergisi için hakemlik (2010, 2013)
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi için hakemlik (2010, 2011)
 • ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi için hakemlik (2010)
 • Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (2010)
 • Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi hakemliği (2010)
 • ESOGÜ İİBF Dergisi yayın kurulu üyeliği (2013)
 • Üretim Araştırmaları Sempozyumu-2009 düzenleme kurulu üyeliği (15-17 Ekim 2009)
 • Doğuş Üniversitesi Dergisi için hakemlik (2013)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi için hakemlik (2013)
 • Bankacılar dergisinde hakemlik (2013)
 • Ege Akademik Bakış Dergisinde hakemlik (2013)
 • Hindawi Publishing, Journal of mathematical problems in engineering hakemlik (2014)