TR | EN
Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ
Doç. Dr. Zeliha KAYGISIZ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2001

Y. Lisans

İstatistik/Uygulamalı İstatistik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2004

Doktora

İstatistik/Yöneylem Araştırması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

2002-2011

Ar. Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

2011

Yar. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

2011-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Doğan İ., Saraçlı S., Kaygısız Ertuğ Z. (2005).  Üniversiteye Yerleşen Öğrencilerin Bölüm Memnuniyetlerinin Ridit Analizi ile İncelenmesi ve Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B. F. Birinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 175-183.
 • Girginer N., Yalama A., Kaygısız Ertuğ Z. (2007).  Veri Zarflama Analizi ve Kümeleme Analizi ile Türkiye Sigortacılık Sektöründeki Firmaların Performanslarının Karşılaştırılması.  İktisat / İşletme ve Finans Dergisi, 22 (261), 100-113.
 • Girginer N., Kaygısız Ertuğ Z., Yalama A. (2007).  Doğrusal Olmayan Kanonik Korelâsyon Analizi ile İstatistiğe Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencileri Arasındaki Bireysel Farklılıkların İncelenmesi.  Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (6), 29-40.
 • Girginer N., Kaygısız Ertuğ Z. (2009).  İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 211-233.
 • Kaygısız Ertuğ Z., Girginer N. (2011).  Maliyet Etkinlik Analizi: Türkiye'deki Büyükşehir Belediyelerinde Uygulama.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 309-342.
 • Kaygısız Ertuğ Z., Girginer N. (2011).  Belediye Hizmetlerinin Maliyet Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Odunpazarı Belediyesinde Bir Uygulama.  Endüstri Mühendisliği Dergisi, 22 (4), 35-47.
 • Girginer N., Kaygısız Ertuğ Z. (2013).  Cost-utility analysis in municipalities: The case of Odunpazarı and Tepebası municipalities in the city of Eskisehir.  Habitat International, 38, 81-89. Doi: 10.1016/j.habitatint.2012.02.001
 • Kaygısız Ertuğ Z. (2013).  Individual Differences on the Importance of Virginity in Turkish Society: An Application on Turkish University Students.  International Journal of Human Sciences, 10 (1), 610-620.
 • Kaygısız Ertuğ Z., Girginer N. (2014).  A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 129-143.
 • Kaygısız Ertuğ Z. (2014).  The Data Envelopment Analytic Hierarchy Process (DEAHP) Approach in the Evaluation of Commercial Credit Applications.  European Journal of Business and Management, 6 (35), 132-146.
 • Kaygısız Ertuğ Z., Girginer N., Yılmaz V. (2014).  Student Attitudes towards Statistical Software Usage: A Structural Equation Modelling.  Pakistan Journal of Statistics, 30 (6), 1161-1167.
 • Kaygısız Ertuğ Z., Bülbül M.E. (2015).  İnovasyon Performansı Değerlendirme Sürecinde AHS ve GİA Bütünleşik Yaklaşımı: Süt Ürünleri Sektöründe Bir Uygulama.  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (43), 149-160.
 • Kaygısız Ertuğ Z., Girginer N. (2015).  Evaluation of Banks' Commercial Credit Applications Using the Analytic Hierarchy Process and Grey Relational Analysis: A Comparison between Public and Private Banks.  South African Journal of Economic and Management Sciences, 18 (3), 308-324.
 • Kaygısız Ertuğ Z. (2015).  Inclination towards Entrepreneurship among Business Students: An Empirical Study in Turkey.  International Journal of Economics, Commerce and Management, 3 (7), 16-33.
 • Kaygısız Ertuğ Z., Girginer N. (2015).  Financial Efficiency Analysis of Metropolitan Municipalities with Integrated Dea and Gra: The Case of Turkey.  Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0 (15), 411-428. Doi: 10.18092/ijeas.75816

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Gürbüz H., Kaygısız Ertuğ Z., Öztürk Başpınar N. (2004).  Analyzing the Profiles of Office Workers Occupying Secretarial Positions in Turkey with Correspondence Analysis.  16th Symposium of IASC on Computational Statistics, Prague, Czech Republic (Bildiriler Kitabı).
 • Girginer N., Kaygısız Ertuğ Z., Yiyit T. (2016). Toplumsal Cinsiyet Algıları: SOĞU Akademisyenlerine Yönelik Bir Açıklayıcı Faktör Analizi Uygulaması. 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) Madrid Spain.
 • Girginer N., Kaygısız Ertuğ Z., Yiyit T. (2016). Akademisyenlerin Cam Tavan Sendromu Algılarının Açıklayıcı Faktör Analizi İle İncelenmesi: ESOGÜ Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama. Econworld@imperialcollege, London England.

Yazılan kitaplarda bölümler:

 • Uçkun N., Girginer N., Çelik A., Kaygısız Ertuğ Z. (2009).  Paraya ve Kredi Kartına Yönelik Öğrenci Tutumları: Türkiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 94, ISBN:978975-7936-63-3, Türkçe.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Kaygısız Ertuğ Z., Saraçlı S. (2006).  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Üniversite Sorunları Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 27-38.
 • Saraçlı S., Doğan İ., Kaygısız Ertuğ Z., Kaya M. (2006).  Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Öğrencilerinin Bölüm Değiştirmeyi İsteyip İstememelerinin İncelenmesi.  Eğitim Araştırmaları Dergisi (22), 179-187.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Kaygısız Ertuğ Z., Gürbüz H. (2003).  Konjoint Analizi ve Ulaşım Sektör Pazarı Üzerine Bir Uygulama.  3. İstatistik Kongresi, Belek-Antalya (Bildiriler Kitabı), 10-16.
 • Gürbüz H., Kaygısız Ertuğ Z. (2003).  Gayrisafi Yurtiçi Hâsılanın Coğrafi Dağılımının Çok boyutlu Ölçekleme Analizi, Kümeleme Analizi ve Temel Bileşenler Analizleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.  3. İstatistik Kongresi, Belek-Antalya (Bildiriler Kitabı), 29-34.
 • Gürbüz H., Yılmaz V., Kaygısız Ertuğ Z. (2003).  Depremzedelerin Deprem Sonrası Hayattan Beklentilerindeki Değişimin Uyum Analizi İle İncelenmesi.  VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü-Ankara (Bildiriler Kitabı).
 • Gürbüz H., Kaygısız Ertuğ Z., Saraçlı S. (2004).  Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçimi ve Bölüm Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerin İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi.  4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Kuşadası(Bildiriler Kitabı).
 • Saraçlı S., Yılmaz V., Kaygısız Ertuğ Z. (2004).  Türkiye'de Beşeri Kalkınmışlığın Coğrafi Dağılımının Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi.  3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir (Bildiriler Kitabı), 21-28.
 • Saraçlı S., Doğan İ., Kaygısız Ertuğ Z. (2005).  Ridit Analizi ile Konjoint Analizinde Kurulan Modelin Anlamlılığının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma.  İstatistik Araştırma Sempozyumu 2005, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara (Bildiriler Kitabı).
 • Kaygısız Ertuğ Z., Saraçlı S., Dokuzlar K.U. (2005).  İllerin Gelişmişlik Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Path Analizi ve Kümeleme Analizi ile İncelenmesi.  VII. Uluslararası Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul (Bildiriler Kitabı).

Hakemlikler:

 • South African Journal of Economic and Management Sciences (SSCI)
 • Cities (SSCI)
 • European Journal of Operational Research (SCI-Expanded)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Alan endeksleri)
 • International Journal of Engineering, Science and Technology (Alan endeksleri)
 • Business and Economics Research Journal (Alan endeksleri)

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Araştırmacı, “İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilerinin Paraya ve Kredi Kartına Yönelik Tutumları: Türkiye Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2009.
 • Yürütücü, “Toplumsal Cinsiyet Algıları: ESOGÜ Akademisyenlerine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017.