TR | EN
Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
Prof. Dr. Nurullah UÇKUN
 • Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F.

1989

Y. Lisans

İşletme

Sayısal Yöntemler

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1991

Doktora

İşletme

Finansal Yönetim

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

                Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1992

Yar.Doç.Dr.

                Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1999

Doç. Dr.

                Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2012

Prof.dr Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Girginer, N., Uçkun N., ve Ş. Erdoğmuş, “Evaluation of investment tools using Analytic Hierarchy Process with group decision making: A country case study of individual investors in Turkey”, Akademik Araştırmalar Dergisi (Journal of Academic Studies), 10 (36), 69-84 (2008).
 • Girginer N, Uçkun N, Çelik A.,“Usage Of Analytıc Hıerarchy Process In Medıcal Equıpment Purchasıng Decısıons: A Unıversıty Hospıtal Case “ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences ), Güz-2008 C.7 S.26 (138-153)
 • Uçkun, N., “The Use Of The Balanced Scorecard For Strategic Capital Decision Making” Management and Education; Vol 4, (71-77) 2008
 • Uçkun N., “Paslanmaz Çelik Sektöründe Fiyat Riskinden Korunmak İçin Krom, Nikel, Ham Çelik Ve Euro/Usd Paritesinin Fiyatlara Etkilerinin İncelenmesi” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  C.11 S.1 (235-251) Haziran 2010
 • Girginer N, Uçkun N, "Türkiye'deki Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Gri İlişki Analizi İle İncelenmesi" Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi C:11 Sayı:21, Mayıs 2011
 • Girginer N, Çelik A, Uçkun N, "Kredi Kartı Tutum Ölçeği Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  C.12 S.1 (17-30) Haziran 2011
 • Girginer N, Uçkun N, (2012) “The Financial Performance of the Commercial Banks In Crisis Period: Evidence From Turkey As an Emerging Market” European Journal of Business and Management  www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online)  Vol 4, No.19,
 • Hatipoğlu M, Uçkun N, (2013) “Behavıoral Finance and Financial Decision: a Case Study In Turkey” International Journal of Business and Management Studies, CD-ROM. ISSN: 2158-1479 :: 2(1):1–8 (2013) Copyright c  by UniversityPublications.net
 • Hatipoglu, M., Uçkun, N., & Terzi, S. (2014). The Impact of Fundamental Shocks on Stock Prices: Evidence from Turkey. Research in Applied Economics6(1), p61-p72.
 • T. Köse,N. Uckun, N. Girginer, (2014) “An efficiencyanalysis of theclinicaldepartments of a publichospital in Eskisehirbyusing DEA,Global Journal on Advances in Pure&AppliedSciences, Vol 4, 252-258.
 • N. Girginer, T. Köse,N. Uckun, (2015)“Efficiency Analysis Surgical Services ByCombinedWith DEA and GRA”, Journal of MedicalSystems, Volume 39, Issue 5, May 2015, 56-65
 • N. Uçkun, Ü. Şahin, “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesinde Verimlilik Karnesi Uygulaması” International Journal of Social Sciencesand Education Research, cilt 2 sayı 1 2016
 • M Hatipoğlu., N Uçkun (2017) “Gelişmekte olan ülke borsalarında risk ve getiri ilişkisi: 2008 Küresel kriz Örneği” Journal of Yasar University, , 12/46, 113-122
 • N. Uçkun. (2017). “Hastane İşletmeciliğinde Etkin Stok Yönetimi Eskişehir İli İlaç Stokları Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 17 - Sayı: 2 (85-98)

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Uçkun N, “Türkiye’de Girişimciler Yatırım Kararı Verirken Hangi Metotları Kullanıyorlar” 2.Uluslararası Girişimcilik Kongresi Bişkek/KIRGIZİSTAN 05-11 Mayıs 2008. (178-182)
 • Atilla İ. Uçkun N.,“The Cash Structure And Cash Flow Of Turkısh Wrıtten Press Companıes In The Process Of Global Fınancıal Crısıs” 8th International Symposium “Communication in the Millennium”. Organized by Association of Turkish and American Communication Scholars (ATACS) Anadolu University (Eskisehir, Turkey) May 23-26, 2010.(75-90)
 • Uçkun N., “Hastane İşletmeciliğinde Etkili Stok Yönetimi Eskişehir İli İlaç Stokları Uygulaması“ 4. Uluslar arası Sağlık  ve Hastane Yönetimi Kongresi 11-14 Aralık 2013.
 • Uçkun N. Demir E., “Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinin 2012-2013 Yıllarına İlişkin Oran Analizi Uygulaması“ 4. Uluslar arası Sağlık  ve Hastane Yönetimi Kongresi 11-14 Aralık 2013.
 • Hatipoglu M,  Uckun N,. “Variance Causality between UK and Emerging Markets” International Conference on Business, Economics, Energy and  Environmental Sciences (ICBEEES) 2014 (61-66)
 • T. Köse, N. Uckun, N. Girginer, “Efficiency Analysis on ClinicalDepartments of a PublicHospital in Eskisehirby Using DEA”, 24-27 April 2014, World Conference on HealthSciences, 13.
 • N. Girginer, T. Köse,N. Uckun, “Efficiency Analysis Surgical Services ByCombinedWith DEA and GRA”, 3-5 September 2014, International Conference on Economics, Econworld 2014, Prague, 120.
 • N. Uçkun, Ü. Şahin,  “Hastane İşletmeciliğinde Süreç Analizi Ve Süreç İyileştirme: Eskişehir İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Bağlı Hastanelerin Faturalandırma Süreçlerinin Analizi Ve İyileştirilmesi”  5. Uluslararası Sağlık  ve Hastane Yönetimi Kongresi 10-13 Aralık 2014.
 • N. Uçkun, Ü. Şahin,  “Ülkemizde Kalite Serüvenine Sağlık Sektörü Bağlamında Bir Bakış” 5. Uluslararası Sağlık  ve Hastane Yönetimi Kongresi 10-13 Aralık 2014
 • N. Uckun,N. Girginer,T. Köse, Ü. Şahin, “Analysis Efficiency of PublicHospitals of MetropolitanMunicipalities in Turkey (Türkiye’deki Büyükşehir Kamu Hastanelerinin Etkinliklerinin Analizi), 30 April - 02 May 2015, 4th World Conference on Business, Economicsand Management (BEM-2015), İzmir, 208.
 • G. Ak, S. Metintas, T. Kose, F. Bogar, N. Girginer, H. F. Batirel, N. Uckun, M. Metintas, “TheRelationshipbetweenthecost of treatmentandprognosis in malignantmesothelioma in Turkey”, 6-9 September 2015, 16th World Conference on LungCancer (WCLC 2015), Denver, Colorado, USA, Journal of ThoracicOncology, Volume10, Number 9, Supplement 2, September 2015, S631.(POSTER)
 • N. Uçkun, Ü. Şahin, “Eskişehir İlinde Faaliyet Gösteren 2 Kamu Hastanesinin Tıbbi Malzeme Tüketimlerinin ABC Analiz Yöntemi İle İncelenmesi” International Conference on Social Sciences and Education Research 29-31 October 2015, Antalya-TURKEY
 • Nor Khadijah Mohd Azhari , Nurullah Uckun,. “Corporate Social Responsibility Disclosure On Participant Banks In Turkey”  Internatıonal Congress Of Islamıc Economy, Fınance And Ethıcs  April 29, 2017 / Istanbul-TURKEY  

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Uçkun N, Finansal Yönetim, Bölüm 5-9 (2012)Lisans Yayıncılık, Editör Prof Dr. Famil Şamiloğlu, Basım 1 ISBN: 978-605-4350-72-8, Türkçe ders kitabı
 • Uçkun N, Yatırım Yaparken, Bölüm:(7-8) (2012). Anadolu Üniversitesi, Editör:Fatih Temizel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 155, ISBN:978-975-06- 1385-2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3420513) 

 •  

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Uçkun, N. “Sağlık Sektöründe Yatırımların Önemi ve Yatırım Kararları” Yeni Türkiye Dergisi, Yıl 7, Sayı:40 Mayıs-Haziran 2001. (Doktora tezinden üretilmiştir). 1998
 • Çelikkaya A.Uçkun, N.ve, “Bütçe Kanunları ile Getirilen Taşınmaz Malla Vergi Ödeme Şeklinin Mali ve Finansal Açıdan Analizi” Vergi Dünyası, Yıl 23, Sayı 276, Ağustos 2004( 120-126)
 • Torlak, Ö, ve Uçkun, N., “Kobi’lerin Pazarlama ve Finansman Sorunları Ara Kesitine Bir Bakış, Eskişehir Örneği” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, 1( 199-215)
 • Uçkun, N. ve Girginer N., Susuz, E., “Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi: Özel Bir Sağlık Kuruluşu Yatırım Projesi Üzerinde Örnek Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 32, 107-116 (2006).
 • Uçkun N, ve Kandemir S., “Risk Ölçümünde Riske Maruz Değer Metodolojisi Ve İMKB’de Bir Uygulama” Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı 38, Nisan 2008 ( 123-131)
 • Girginer,N., Uçkun N, Çelik A.,“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma “Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008,2(193-208)
 • .Uçkun,N. ve Ermiş,Ö., “Çalışanların Paraya Karşı Tutumlarının Belirlenmesi ve Paraya Karşı Tutumların Ücret Tatminlerine Etkisi: Kağıt ve Basım Sanayi Sektöründe Bir Uygulama” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 45, Sayı 526, Aralık 2008.(59-68)
 •  Uçkun, N., “KOBİ’lerin Finansal Sorunlarına Melek Sermaye Çare Olabilir mi?” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 41, Ocak 2009.
 • Uçkun N,  Girginer N, (2012) “Girişimciliği Etkileyen Faktörler  EskişehirOrganize Sanayi Bölgesindeki Metal Sektörü Girişimcilerine Yönelik Bir Uygulama”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi  C 1 sayı1 

 • Hatipoğlu M, Uçkun N, (2013) “Behavıoral Finance and Financial Decision: a Case Study In Turkey” International Journal of Business and Management Studies, CD-ROM. ISSN: 2158-1479 :: 2(1):1–8 (2013) Copyright c  by UniversityPublications.net

 • Uçkun N,  Girginer N, Köse T, Şahin Ü, (2016) “Türkiye’deki Büyükşehir Kamu Hastanelerinin Etkinliklerinin Analizi International Journal of Innovative Research in Education (IJIRE), Vol 3, No 2

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • E1. Uçkun N ve Sevil G.,“Yatırım Kararlarının Alınmasında Maliyet Fayda Endeksinin Kamu Hastanelerinde Kullanımı” 2.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu 15-16 Mayıs 1999. (Doktora tezinden üretilmiştir).(463-475)
 • E2. Uçkun N ve Turan S.,“Hastaneleri 21. Yüzyıla Hazırlamak:  Stratejik Planlama Üzerine Düşünceler” 2.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu 15-16 Mayıs 1999. (57-63)
 • E3. Kılıç Z, Uçkun N, Odacıoğlu Y.,”Tıbbi Cihaz Satınalma Konularında Bilimsel Yaklaşım-Maliyet/ Fayda Analizi-OGÜ’nde 1999 Yılı Katma Bütçe Alımlarında Bir Uygulama” Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu, 22-23 Ekim 1999. (Doktora tezinden üretilmiştir).
 • E4. Girginer N. Uçkun N,“İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama”, III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF., 25-26 Kasım 2004.(783-795)
 • Uçkun N, Ataseven B,Sahin Ü (2016). Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü Ve Lıderlık Ile Etkın Takım Çalısmasıarasındakı Ilıskının Tespıtıne Yönelık Çalısma. VI. ULUSLARARASISAGLIKTA PERFORMANS VE KALITEKONGRESI, 170-180. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3092071)

Diğer yayınlar (KİTAP):

 •  Uçkun N, Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci, Beta Yayınevi İstanbul, İkinci Baskı 2010
 • Uçkun N, Girginer N, Çelik A, Kaygısız Z, Paraya ve Kredi Kartına Yönelik Öğrenci Tutumları: Türkiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 160, 2009

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Eskişehir 'deki Küçük ve Orta Boy İşletme(Kobi)lerin Pazarlama ve Finansman Problemleri Ile İşletme Yöneticilerinin İş Ahlâkı Algılamalarının Belirlenmesi Projesi, Proje Araştırmacısı,, 2003, (Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Yayınlar ve Araştırma Fonu) 
 • İ.İ.B.F Öğrencilerinin paraya ve kredi kartına yönelik tutumları: Türkiye Örneği. ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje Yürütücüsü, Şubat 2009
 • Bir Üniversite Hastanesi Kliniği’nde Akciğer Kanseri ve Mezotelyoma Hastalarının Direkt Maliyeti: Retrospektif Analiz. T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu D Türü Projesi, Proje No: 201417D03, Başlama Tarihi:14.02.2014, Bitiş Tarihi: 14.02.2015. Proje Araştırmacısı
 • Girişimciliğin Oyunlaştırma ile Yaygınlaştırılması ve Ekosistem Uygulamaları Projesi,  Proje Yürütücüsü, 2016

İdari Görevler :

 • 2012-                                 Sağlık Bakanlığı Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği Mali Hizmetler Başkanı
 • 2012-2012(8 ay)              Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 2008-2011                        Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 1999-2003                        Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 1999-1999 (8 ay)             Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Danışmanı
 • 1994-1995                        Osmangazi Üniversitesi Rektör Danışmanı
 • 1993-1994                        Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dön.Ser. İşl. Müdürü

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Osmangazi Üniversitesi Mezunları Derneği (Kurucu)
 • Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • OGÜSEM Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • KALDER Eskişehir (Yönetim Kurulu Üyesi)