TR | EN
Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN
Doç. Dr. Tunga BOZDOĞAN

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İŞLETME

DPÜ.İİBF.

1996

Y. Lisans

MUHASEBE-FİNANSMAN

DPÜ.İİBF.

1999

Doktora

İŞLETME

DPÜ.İİBF.

2007

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Dumlupınar Üniversitesi İİBF.

1996-2000

Öğr. Grv.

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya MYO.

2000-2007

Öğr.  Grv. Dr.

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya MYO.

2007-2009

Yard. Doç. Dr.  

Uşak Üniversitesi İİBF.

2009-2013

Yard. Doç. Dr.  

Uşak Üniversitesi UBYO.

2013-2013

Yard. Doç. Dr.  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF.

2013-2017

Doç. Dr.   

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF.

2017

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • T. Bozdoğan, “A Research on Knowledge Leadership Characteristics in Accounting Department Managers in Turkey”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 4, No.14, USA, p.125-136, November 2013. (ISSN 2219-1933)
 • T. Bozdoğan, Z. Genç, “The Effects of the Efficiency of the Audit of the Public Sector on the Accounting Employees in Turkey; A Research”,  International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, No.5, United States of America, p.21-36, April 2014. (ISSN 2219-1933)
 • E. Özen, T. Bozdoğan, M. Zügül, “The Relationship of Causality Between the Price of Futures Transactions Underlying Stock Exchange and Price of Cash Market: The Case of Turkey”, Middle Eastern Finance and Economics, Issue 4, p.28-37, September 2009. (ISSN 1450-2889)
 • T. Bozdoğan, E. Özen,  “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye ve ABD. Sosyal Güvenlik Kurumları Faaliyet Raporlarının Değerlendirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), Cilt:15, Sayı:4, s.85-104, Aralık 2013. (ISSN  1302-258X)
 • T. Bozdoğan, Y. Akyüz,  E. Hantekin, “Analitik Hiyerarşi Süreciyle Mali Performansın Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”,  Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:50, Sayı:575, s.71-83, Ocak 2013. (ISSN 1307-7112)
 • M. Zügül, M. Çalık, T. Bozdoğan, “Türkiye’de Basel II Düzenlemelerinin Muhasebe ve Muhasebe Mesleğine Olası Etkileri”, Herald of University of Economy and Enterprise, Popular Science Periodical Journal, Celalabat, Kırgızistan, p.164-172, 2008. (ISSN 1694-5913)

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • M. Soba, T. Bozdoğan,  “A Study On The Impact Of Flexible Manufacturing Systems On Business Profitability”, 6th International Strategic Management Conference “Searching For Strategies Out Of The Global Recession”, p.245-255, St. Petersburg, Russia, July 8-10, 2010.
 • Ş. Sevim, T. Bozdoğan, A. Topakkaya,Developments On Public Sector Accounting In Turkey; -From the Beginning of the Republican Era Until Present-”, 12. World Congress of Accounting Historians (WCAH), Vol. III, İstanbul, p. 2465-2479, July 20-24, 2008.

Yazılan kitaplar :

 • T. Bozdoğan, Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol (Bağımsız Denetçilerin Algıları ve Hazır Oluşları Üzerine Bir Araştırma), Detay Yayıncılık Nu:569, Ankara, Nisan 2014. (ISBN 978 605 4940 19 6)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Y. Akyüz, T. Bozdoğan, E. Hantekin,   “TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF. Dergisi, Cilt: XIII, s.73-92, Haziran 2011. (ISSN 1302-1966)
 • Ş. Sevim, T. Bozdoğan, M.A. Canbolat, “Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Bilgisayar Destekli Mali Analiz Sonuçlarının Puanlaması ve Bir Model Denemesi”, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, s.83-101,  Temmuz 2009. (ISSN 1308-738X)
 • Ş. Sevim, T. Bozdoğan, A. Topakkaya, “Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Perspektifinden Düzenlenen Devlet Muhasebesi Standartları ve Standartların Uygulanmasına İlişkin Bazı Öneriler”, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), Sayı:42, İstanbul,  s.43-57, Nisan 2009. (ISSN 1304-0391)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Ş. Sevim, T. Bozdoğan, “Türkiye’de Kamu Sektörü Muhasebe Kültürünün Oluşumu, Gelişimi ve Kamu Sektörü Muhasebesinin Yapılanmasına Yönelik Öneriler”, 31.Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu (TMES)-Muhasebe Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım, Bodrum, s.213-237, 25-29 Nisan 2012. 
 • M. Çalık, T. Bozdoğan,  “Türkiye Muhasebe Eğitiminde Vizyon Arayışları: Toplam Kalite Yönetim Modeli”, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi- Burdur Meslek Yüksekokulu, s.619-624,  28-30 Eylül 2005.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • TÜBİTAK, 113K808 Numaralı Proje, Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı Perspektifinde Türkiye'de Kamu Kurumları Mali Performanslarının Ahp ve Topsis Yöntemleriyle Değerlendirilmesi, Proje Yürütücüsü, 2015.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu(KGK), Geçiş Dönemi Eğitimi, Uşak Üniversitesi, Proje Koordinatörü, 2013.
 • TC. Kütahya Valiliği, Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırmacı, 1998.

İdari Görevler :

 • Uşak Üniversitesi,  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı, 2013.
 • Uşak Üniversitesi,  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013.
 • Uşak Üniversitesi,  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,  Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölüm Başkanlığı, 2013.
 • Uşak Üniversitesi, Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013.
 • Uşak Üniversitesi, İİBF.,  İşletme Bölüm Başkan Yrd., 2009-2012.
 • Dumlupınar Üniversitesi, KMYO,  Muhasebe Program Sorumluluğu, 2000-2009.