Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
 • Araştırma Alanları: İktisat Tarihi
 • E-Posta 1: email
 • E-Posta 2: email
 • Dahili Telefon: 1212
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Tarihi
 • Ofis: A2-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

 

 

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Marmara Üniversitesi

1987–1991

Y. Lisans

İktisat

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1993–1994

Doktora

İktisat Tarihi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996–1998

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1993–1999

Ar.Gör. Dr. 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1999 Ekim/1999 Mayıs

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1999–2003

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2003–2008

Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2009–

 

YAYINLAR

ULUSAL ve ULUSLARARASI YAYINEVLERİNCE YAYIMLANMAŞ KİTAPLAR

 • Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud, Adam Smith -Ahlak Felsefesinden Politik Ekonomiye Bir Filozof-, Ketebe Yayınları, İstanbul: 2019.
 • Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud, İktisadi Düşüncede Faiz -Aristo'dan Monetarizme-, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya: 2018.
 • Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud, Hikmetin Peşinde Üç Portre, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya: 2018.
 • Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud, Adil Fiyat -Aristo'dan 16. Yüzyıla, Ötüken Yayınları, İstanbul: 2017.
 • Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud, Dünya İktisat Tarihi, 2. Baskı, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul–2016.
 • Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud, İktisadi Düşünce Tarihi, 4. Baskı, Beta Basım Yayın Da­ğı­tım, İstan­bul–2015.
 • Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud, Osmanlı İzmir’inde İthalat –İzmir Efrenç Gümrüğü (1918–1838), Dergâh Ya­yınları, İs­tan­bul–2013.
 • Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKA­LAY, A. Mesud, Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler –Avrupa ve Osmanlı Dev­leti–, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya–2001.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Arş. Gör. Koyuncu, Derviş T., “Global Market Orientation of the Ottoman Agriculture Sector: An Interregional Comparison (1844)”, ISAM Osmanlı Araştırmaları Dergisi, No. 48, 2016, p. 171–228. (AHCI).
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Farklılıkları Bağlamında İstanbul İthalatı ve İzmir ile Karşı­laş­tırılması (1793–1803)”, İSAM, Osmanlı Araştırmaları Der­gisi, S. 41, 2013, s. 321–359. (AHCI).
 • Doç. Dr. Küçükkalay A. Mesud, "A Study of the Ottoman Imports to Smyrna between 1794–1802", Journal of the Eco­nomic and the Social History of the Orient, 2008 (51), p. 487–512. (SSCI).
 • Doç. Dr. A. Mesud Küçükkalay, Yrd. Doç. Dr. Elibol, Numan, “Ottoman Imports in the 18th Century: Smyrna (1771–1772)”, Middle Eastern Studies (MES), Vol. 42, No. 5, September 2006, s. 723–740. (SSCI).
 • Doç. Dr. A. Mesud Küçükkalay, Yrd. Doç. Dr. Elibol, Numan, “Currency Trade: Some Remarks on the Ottoman Mo­ne­tary Market and Foreign Coins”, Balkan Studies, 2007/3, p. 55–77.

ULUSAL YAYINEVLERİNCE BASILAN KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 • Prof. Dr. Küçükkalay, A Mesud-Prof. Dr. Numan Elibol, "The Reasons and The Mechanism of Coin Trade Between Europe and The Ottoman Empire", Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi, Ed. Arif Bilgin-Burhan Çağlar, Kronik Yayınları, İstanbul-2019, s. 95-107.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Tarih ve İktisat, Tarih Bilimi ve Metodolojisi, (Ed. Mehmet Yaşar Ertaş), İdeal Yayınları, İstanbul: 2019, s. 156-163.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve YAYINLANAN BİLDİRİLER

 • Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay, "Osmanlı İstanbul ve İzmir'inde İthalatın Yapısı: Karşılaştırmalı Bir İnceleme (1792–1803)", İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 9. Uluslararası Arası Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu, 4–5 Mayıs 2017, İstanbul.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Prof. Dr. Elibol, Numan, The Reason and the Mechanism of Coin Trade Between Europe and the Ottoman Empire, Uluslararası Osmanlı Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 13–17 Ekim 2015.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Yrd. Doç. Dr., Elibol, Numan, “The Application of the Treaty of Commerce of Passa­rowitz: The Case of the Austrian Merchants (1720–1750)”, 14–15 October–2008. Charles Ingaro, Nikola Samardzic and Jovan Pesalj (Editors), The Peace of Passarowitz, 1718, Purdue University Press, USA–2011, ss. 159–179.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Araş. Gör. Köremezli, İbrahim, “Question of Specialization and Repudiation of Traditional Methodology in Social Sciences”, The International Scien­tific Confe­ren­ce, Wall and Bridges: Inter­disciplinary Appro­aches in Historical Researches, June 13-14th, 2012, Russian State University for the Humanities, Moscow.

KİTAP DEĞERLENDİRME YAZILARI (BOOK REVIEW)

 • Doç. Dr. A. Mesud Küçükkalay, Richard BLACKBURN, Journey to the Sublime Porte –The Arabic Memoir of a Sharifian Agent’s Diplomatic Mission to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleiman the Magnificent–, Journal of the Economic and the Social History of the Orient (JESHO), Vol. 50, No. 4, pp. 576–577.
 • Taha EĞRİ–Zeynep Hafsa ORHAN, İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, İstanbul: İktisat Yayınları, 2018, 353 s. İnsan ve Toplum Dergisi, C. 8, S. 3, 2018, s. 158–164.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • “Adil Fiyat Kavramının Düşünsel Kökenleri ve Ortaçağdaki Adil Fiyat Düşüncesinin Dö­nüşümü Üzerine”, International Journal of Business Economics and Management Pers­pectives, Aralık 2019/2, s. 27-60.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Âlim ve Âlem Karşıtlığında Âlimin Önceliği Üzerine Bir Biyografi: Hüseyin Kü­çük­kalay”, Türkiye Günlüğü, S. 120, Yaz–2014, s. 64–81.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Anlatı Tarihçiliğinden Analiz Tarihçiliğine Bir İktisat Tarihi Yöntembilimcisi: Mehmet Genç”, Türkiye Günlüğü, S. 119, Yaz–2014, p. 42–84.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Bir Entellektüel Olarak Mehmet Genç: Milli Tarih Şuuru Oluşturmak ya da Türk-İslam Ahlâkı ve Osmanlının Ruhu”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima, Erol Özvar (Ed.), Timaş Yayınları, İstanbul–2013, s. 213–233.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Yrd. Doç. Dr. Özmen, Müjdat, “Aziz Nesin ve Nikolai V. Gogol’da Bürokratik Devlet Me­ka­nizması: Kamu Tercihi Teorisi Bağlamında Çarlık Rus­ya’sı ve Türkiye Karşılaştırması”, Eskişehir Osmangazi Üni­ver­sitesi İİBF. Dergisi, C. 5, S. 1, 2010, s. 7–23.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Yrd. Doç. Dr. Efe, Ayla, “Osmanlı Ziraî Sektörünün Ticarileşebilme İmkânı Üze­rine Bir Deneme: 1844–45 Alpu Köyü Örneği”, OTAM, Sayı: 20, 2009, s. 245–279.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Kaotik Bilgiden Senkronik Bilgiye Bir İktisat Tarihi Teo­risyeni: Mehmet Genç”, Divan (Disiplinlerarası Çalış­ma­­lar Dergisi), Y. 12, S. 22, 2007/1, s. 107–164.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, "Osmanlı’da Kapitalizmin Gelişememesi Tartışmaları Üze­rine Eleştirel Bir Deneme ", İslami Araştırmalar Dergisi, C. 18, S. 4, 2005, s. 453–462.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “İzmir Efrenç Gümrüğü’ne Ait Bir İrad Defterinin Analizi ve Ticarete İlişkin Sonuçları (1797–1799)”, Belleten, C. LXX, S. 257, 2006, s. 265–288.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “İzmir Efrenç Gümrüğü Mukataası’na Ait 1802–1805 Ta­rihli 15 Adet Defterin Analizi”, Türklük Dünyası Dergisi, S. 16, İstanbul–2004, s. 215–223.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Dr. Türkcan, Kemal, “Nüfus ve Kalkınma”, Kalkınma Ekonomisi Seçme Konu­lar, (Ed. Sami Taban, Muhsin Kar), Ekin Kitabevi, Bursa–2004, s. 71–111.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Dr. Elibol, Numan, “Osmanlı İmparatorluğu’na Avrupa’dan Karayolu İle Ya­pı­lan İhracatın Değer­lendi­rilmesi: 1795–1804”, Anadolu Ü­niv. Sos.  Bilimler Dergisi, 2004/1, s. 29–54.
 • Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Yrd. Doç. Dr. Dulupçu, Murat Ali, Turunç, Ömer, “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşgücü İstihdamının So­run­­ları ve Önlenmesi”, SDÜ. İİBF. Dergisi, C. 5, S. 1, (2000), s. 103–118.
 • Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Dr. Çelikkaya, Ali, “Osmanlı Vergi Sistemi ve Bir Vergi Tahsil Yöntemi Olarak İltizam”, Türkler Ansiklo­pedisi, Yeni Türkiye Yayınları, C. 10, Ankara–2002, s. 878–892.
 • Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “İktisadi Kalkınma ve Nüfus Artışı Paradoksu Üzerine Yorumlar”, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti­tüsü Dergisi, S. 1, Y. 2001, s. 59–73.
 • Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Yrd. Doç. Dr. Dağdemir, Özcan, “Türkiye’de 1960–1980 Müdahale Dönemi Eko­no­mileri: İktisat Politikaları ve Makro Ekono­mik Göstergeler Açısın­dan Bir Karşılaştırma”, Dumlupınar Üniv. Sos. Bilgileri Ens. Dergisi, Y. 1, S. 3, (Kasım–1999), s. 121–139.
 • Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Osmanlı Toprak Sistemi –Miri Rejim–”, Osmanlı Ansiklo­pe­disi, (12 Cilt), Yeni Türkiye Yayınları, C. 3, Ankara–1999, s. 53–58.
 • Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Türkiye’deki Beş Yılık Kalkınma Planlarının Planlı Süreç Ek­seninde İstihdam Açısından Kantitatif Analizi (1960–2000)”, İktisat Dergisi, (Ocak–Şubat–2000), S. 397–398, s. 46–51.
 • Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Türkiye’de Planlı Dönemde Kadın Nüfusu ve Kadın İş­gü­cü İstihdamındaki Gelişmeler”, SDÜ. İİBF. Dergisi, S. 3, (Güz–1998), s. 35–44.
 • Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “2000’li Yıllarda Türkiye’nin Kalkınmasında Planlı Yön­te­min Geleceği”, İktisat Dergisi, (Kasım–1998), S. 384, s. 68–74.
 • Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Arş. Gör. Topuz, Hüseyin, “Gerileme Dönemi Osmanlı İstanbul’unun İaşesi (Bes­len­mesi) Sorunu: Genel Değerlendir­me”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Y. 5, S. 58, (Ocak–1999), s. 22–25.
 • Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud, “Ölçeğe Göre Azalan Getiride Uzun Dönem Ortalama Ma­li­­yetlerin Artması ve Yöneticilerin Etkinliğini Yitirmesi Ara­sın­daki İlişkiler”, SDÜ İİBF Dergisi, Y. 1996, S. 1, s. 257–267.
 • Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud, “Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi”, SDÜ. İİBF. Dergisi, S. 2, (Güz–1997), s. 51–65.
 • Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud, “Feodal ve Osmanlı Zirai Üretim Tarzı Üzerine Yöntemsel Bir Karşılaştırma”, Çerçeve Dergisi, Müsiad Yayınları, Y. 6, S. 22, (Nisan–1998), s. 101–112.
 • Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud, “Planlı Dönemde Yurtdışı İşgücü İstihdamı ve Türkiye Eko­nomisine Etkileri”, Dış Ticaret Dergisi, Y. 3, S. 11, (Ekim–1998), s. 93–100.
 • Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud, “Kemalist Ekonomik Doktrin ve M. Kemal Atatürk’ün İk­tisadi Politikası”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, S. 143, (Kasım–1998), s. 17–23.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay, Arş. Gör. Koyuncu, Derviş T., “Temettuat Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış ve Bir Temet­tuat Çalışması Örneği”, II. İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ–2010.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Osmanlı Avrupa Ticari İlişkileri: 1818–1839 Osmanlı İtha­latı”, I. Türkiye İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul–2006.
 • Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Feodalizm, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Sui Generislik Üç­le­min­­­de Osmanlı Toprak Sis­temi Tartışmaları”, Osmanlı Sem­­­­­­pozyumu, Eskişehir–2000. (Kitabı Basılmadı).

ÇALIŞTAYLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

 • Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay, İktisadî Düşünce Tarihinde Faiz Kavramının Dönüşümü ve Düşünsel Meşrulaşmanın Dinamikleri Üzerine, Kur'an Araştırmaları Vakfı, Bursa, 20–22 Nisan 2018.

ÇEVİRİLER

 • Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay, “Robert Lucas Jr. İle Söyleşi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF. Dergisi, Nisan 2017, C. 10, S: 1, s. 163–168.
 • Dr. A. Mesud Küçükkalay, Arş. Gör. Bekir Gövdere, (Theodore Plagidis'ten Çeviri), “Avrupa’daki İşsizlik: Efsaneler ve Gerçekler”, İktisat Der­gisi, (Ocak–1999), S.386, s. 75–80.

SEMİNERLER ve KONFERANSLAR

 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Aristo’dan Adam Smith’e İktisadi Düşüncenin Dönüşümü, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 24 Mart 2017.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, İktisadi Düşünce Tarihinde Adil Fiyat, Türkiye Rekabet Kurumu, Ankara, 15 Aralık 2016.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, İktisat Düşüncenin Pozitifleşmesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, 06 Nisan 2016.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, İktisadi Düşüncenin Dönüşümü: Geçimlik Ekonomiden Moderne, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 22 Mayıs 2015.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Bir Bilim İnsanı Olarak Mehmet Genç ya da Mehmet Genç’in Bilim Filozofisi Üzerine, Sakarya Üniversitesi, Ustaya Saygı Panelleri, 29 Nisan 2013.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, How Empire Failed? A Comparison between Roman and Ottoman Economic Systems, Harvard University, Center for Middle Eastern Studies (CMES), 12 December 2012, Room 1002.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Bir Entellektüel Olarak Mehmet Genç: Milli Tarih Şuuru Oluşturmak ya da Türk-İslam Ahlâkı ve Osmanlının Ruhu, Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Osmangazi Üniversitesi İİBF Konferans Salonu, 12 Nisan 2012.
 • Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Üsküdarlı Bir Entelektüel Olarak Mehmet Genç, İstanbul Üsküdar Belediyesi, 08 Mayıs 2008.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, A Comparative Study of the Ottoman Economic Structure in the Classical and Late Ottoman Era, Business School of Ostrava (Czech Republic), 16 May 2006.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, A Comparative Study of the Ottoman Trade Policy in the Classical and Industrial Revolution Era, Business School of Ostrava (Czech Republic), 18 May 2006.

DİĞER YAYINLAR

 • Prof. Dr. A. Mesut Küçükkalay, “Osmanlı Meritokrasisinden Modern Bürokrasi Düşüncesine Tarihsel Bir Derkenar”, ESOGÜ. Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, S. 1, Haziran 2019, s. 8-13.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Ekonomik Kalkınmanın Tarihsel Kökenleri”, Eskişehir İstikbal Gazetesi, 18 Ekim 2009, Pazar.
 • Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “İktisadi Kriz Nedir, Ne Değildir?”, Eskişehir Sakarya Gazetesi, 30 Kasım 2008, Pazar.
 • Dr. Küçükkalay, A. Mesud, “Kültürel Değişimin Türkiye’de İktisadi Yapılanmaya Etkisi Üzerine Yorumlar”, Dünya Gazetesi, 19 Mayıs 1999, s.13.
 • Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud, “İktisat Biliminin Meşruluğu Üzerine Yorum­lar”, Dünya Gazetesi, 11 Haziran 1998, s. 13.
 • Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud, “Türkiye’de İktisadi Planlamanın Geleceği Üzerine Yorum­lar”, Dünya Gazetesi, 7 Eylül 1998, s. 13.
 • Arş. Gör. Küçükkalay, A. Mesud, “Enflasyonun Artmasında Dar Gelirli-Yüksek Gelirli Para­dok­sunun İncelenmesi”, Dünya Gazetesi, 13 Ağustos 1998, s. 13.

İDARİ GÖREVLER

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanlığı. (12.03.2004/12.03.2009).
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği.
 • Eskişehir Osmangazi Üniv. Turizm ve Otel İşl. Yüksekokul Müdürlü­ğü. (22.10.2007/19.04.2012).
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato Üyeliği. (22.10.2007/19.04.2012).
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt. ve İd. Bil. Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt. ve İd. Bil. Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği.

ÖDÜLLER

 • A Prof. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Bir Tutkunun MetafiziğiTek Perdelik Piyes. Geleneksel Ay­dın Üstüntaş Tiyatro Ya­rışması, Övgüye Layık Eser.
 • Yrd. Doç. Dr. Küçükkalay, A. Mesud, Yrd. Doç. Dr. Dulupçu, Murat Ali, Yeni Ekonomi: Ekonomik Gelişmenin Dev­rimsel Yüzü mü Yoksa Evrimsel Teorik Bir Meydan Okuma mı?, (Milliyet Gazetesi 2000 Yılı Eko­no­mi Ödülü–Türkiye İkinciliği).