Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1116
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-14
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite/Fakülte-Enstitü

Yıl

Lisans

Lisans (Çift Anadal)

İstatistik Bölümü
İktisat Bölümü

Anadolu Üniversitesi/Fen Fakültesi

Anadolu Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2003-2007

2005-2008

Doktora (Bütünleşik)

İktisat Anabilim Dalı

Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008-2013

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010-2013

Ar. Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2013-2015

Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2015-2018

Dr. Öğr. Üy. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018-
 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2019). Türkiye ve AB Ülkelerinde Antibiyotik Kullanımı ve Dış Ticaret Dengesi Üzerine Bir Değerlendirme. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 4(1), 45-54. 
 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2018). Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranı-İşsizlik Oranı İlişkisi: Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Dayalı Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 55-76. 
 • Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2016). Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 49-62.  
 • Kılıç, Esin (2014). Stratejik Sektörlerin Dış Ticareti ile Reel Efektif Döviz Kuru Hareketleri ve Belirsizliği Arasındaki İlişki. Sakarya İktisat Dergisi, (3)4, 43-66. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Ercan, Onur ve Kılıç, Esin (2019). Ticari Dışa Açıklığın Bölgesel İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 153-170.
 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Kemal (2015). Sektörel Reel Döviz Kuru Volatilitesinin Türk İmalat Sanayi İhracatı Üzerine Etkileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 13-26. 
 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Kemal (2015). Sektörel Reel Döviz Kuru Oynaklığı İthalat Hacmini Etkiler mi? Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 192-199. 
 • Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2014). Döviz Kuru Volatilitesinin Türkiye’nin Euro Bölgesi İhracatına Etkisi: Kesikli Dalgacık Dönüşümü ile Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 425-440. 

Uluslararası kitap editörlüğü:

 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2017). Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 1-474). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-2008-5 

Uluslararası kitap bölümleri:

 • Kılıç, Esin ve Kutlu, Erol (2017). Trade Openness and Unemployment in Transition Economies: A Dynamic Heterogeneous Panel Data Analysis. In F. Yenilmez, & E. Kılıç (Eds.), Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 371-387). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-2008-5.ch020 
 • Kılıç, Esin (2020). A Macroeconomic Approach to Airline Economics. In C. M. Bükeç (Ed.), Airline Business and Economics Textbook (pp. 75-100). İstanbul, Beta Basım Yayım. 

Ulusal kitap bölümleri:

 • Kılıç, Esin (2018). Türk Seramik Sektöründe AR-GE Harcamaları ve İhracat Arasındaki İlişki. F. Yenilmez (Ed.), Türk Seramik Sektöründe Ekonomik Panorama ve AR-GE İhracat Etkileşimi içinde (ss. 95-134). Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Kılıç, Esin (2018). Dış Ticarette Girişimciliğe Yönelik, Hizmet, Destek ve Teşvikler. F. Temizel (Ed.), Dış Ticarette Girişimcilik içinde (ss. 24-48). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Baran, Emre ve Kılıç, Esin (2019). İhracatta Küresel Kırılmalar ve Türk Makine Sektörünün Rekabetçi Yapısı: Ürün Haritaları İle Analiz. III. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mart 8-10, Adana, Türkiye.
 • Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırım, İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. RESSCONGRESS Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kasım 3-4, Balıkesir, Türkiye.
 • Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). İşgücüne Katılım ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Türkiye deki Kadın İşgücü Üzerine Bir Değerlendirme. 1st International Women Research Symposium, October 13-14, Eskişehir, Turkey.
 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2017). Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımını Etkileyen Temel Faktörler.1st International Women Research Symposium, October 13-14, Eskişehir, Turkey.
 • Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Sektörel İhracat Performansı Üzerine Etkisi. EconAnadolu 2017: Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.
 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Selim (2017). İstihdamsız Büyüme Türkiye İçin Hala Bir Problem mi? Ekonomik Performans ve İstihdam İlişkisinin Sürekli Dalgacık Dönüşümü ile Analizi. EconAnadolu 2017: Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.
 • Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2015). Sanayi Üretim Endeksinin Mevsimsel Durağanlığı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği. EconAnadolu 2015: Anadolu International Conference in Economics, June 10-12, Eskişehir, Turkey.
 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2014). Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye İlaç Sektörü İthalatına Etkisi. EconWorld 2014@Prague: International Conference in Economics, September 03-05, Prague, Czech Republic.
 • Kılıç, Esin (2009). Türk İmalat Sektörü’nde İhracat, İthalat ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi. EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, Eskişehir, Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Selim (2014). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri. EconHarran Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Ekim 23-24, Şanlıurfa, Türkiye.

Hakemlikler:

 • BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi
 • Economics Literature
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Türkiye Bankalar Birliği-Bankacılar Dergisi

Projelerde yaptığı görevler:

 • Yürütücü: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ve 31.07.2019 tarihinde başarılı olarak sonuçlanan 201817A122 nolu "Türk Makine Sektörünün Rekabet Gücündeki Dönüşümün Karşılaştırmalı Üstünlük Yapısı ve Ürün Haritaları İle Analizi" başlıklı proje
 • Yardımcı Araştırmacı: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ve 25.08.2017 tarihinde başlatılıp devam etmekte olan 201717034 nolu " Kadın Olmak: Geniş Perspektifli Farkındalık Eğitimi Üzerinden Karşılaştırmalı Analiz " başlıklı proje
 • Yardımcı Araştırmacı: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ve 16.12.2016 tarihinde başarılı olarak sonuçlanan 201617007 nolu "Türk Seramik Sektöründe ARGE-İhracat İlişkisi ve AR-GE'nin Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Yöntemi" başlıklı proje

Yönetilen tezler:

 • Baran, Emre (2019). Türk Makine Sektörünün Rekabet Gücündeki Dönüşümün Karşılaştırmalı Üstünlük Yapısı ve Ürün Haritaları İle Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gülen, Halil (2018). İstihdam Edilmiş Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ercan, Onur (2017). Türkiyede Bölgesel Ticari Açıklık-İşsizlik İlişkisi: Düzey 2 Bölgeleri için Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İdari görevler:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2018-)
 • İktisat Bölümü Farabi Koordinatörü (2015- )
 • İktisat Bölümü Başkan Yardımcısı (2015- 2018)
 • İktisat Bölümü Farabi Koordinatör Yardımcısı (2011-2015)

Burs, Başarı ve Ödüller:

 • TÜBİTAK 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı Doktora Bursu (2008-2013).
 • Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Mezuniyet: Bölüm İkincisi (2008).
 • Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Mezuniyet: Fakülte ve Bölüm Birincisi (2007).