Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
Prof. Dr. Özcan DAĞDEMİR
 • Araştırma Alanları: Makro İktisat, Çevre Ekonomisi, Gelir Dağılımı
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1150-1757
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisat Politikası
 • Ofis: A2-2 / A2-4
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi

1985

Y. Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi

1987

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

1992

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

1987-1992

Ar.Gör. Dr. 

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi

1992–1993

Yar.Doç.Dr.

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Anadolu Üniversitesi

1993–1993

Yar.Doç.Dr.

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Anadolu Üniversitesi

1993–1994

Yar.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1994–2006

Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2006– 2011

Prof. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011–

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Dağdemir, Ö., Ö. Özaydın, M. Doğan, V. Yılmaz, “İşsiz Bireylerin Kredi Kartlarına İlişkin Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi: Eskişehir Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, 29(341), Ağustos 2014. ((Amerikan Ekonomi Kurumu tarafından yayınlanan JEL ve EconLit, CABELL Publishing'e ait "Economics and Finance Directory" ve T.C. Merkez Bankası veritabanı tarafından taranmakta olan Dergi, 2009 yılı itibariyle Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SSCI) tarafından taranmaktadır).
 • Dağdemir, Ö., H. Acaroğlu, “Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımının İller Düzeyinde Analizi: 1990-2006”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), Ocak 2011. (TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Ebscohost Academic Search Complete, Repec, EconLit, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) ve Sociological Abstracts tarafından taranmaktadır).
 • Dağdemir, Ö., H. Acaroğlu, “The Effects of Globalization on Child Labor in Developing Countries” Business and Economic Horizons, 2(2), July 2010, pp.37-47. (Ulrich’s Periodical Directory, Google Scholar, DOAJ, Electronische Zeitschriftenbibliothek EZB, CEEOL, AgEcon Search, E-International Scientific Research Journal Consortium (E-ISRJC), Open J-Gate, e-LIBRARY.RU tarafından taranmaktadır). 
 • Acaroğlu, H., Ö. Dağdemir, “An Alternative Approach for Child Labour in Developing Countries: Child Labour Participation Rate or School Non-attendance Rates”, Perspectives of Innovations, Economics&Business, 5 (2) , 2010, pp.75-78. (Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, DOAJ, Electronische Zeitschriftenbibliothek EZB, CEEOL, AgEcon Search, E-International Scientific Research Journal Consortium (E-ISRJC), Open J-Gate, e-LIBRARY.RU tarafından taranmaktadır). 
 • Acaroğlu, H., Ö. Dağdemir, “Türkiye İlleri İtibari İle Beşeri Sermayenin Kalkınmaya Etkisinin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), Aralık 2009, ss.91-116. (TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve International Bibliography of Social Sciences (IBSS) tarafından taranmaktadır).
 • Dağdemir, Ö, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açılma Sürecinde Kalkınma ve Sektörel Düalizm İlişkisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2) , Aralık 2008, ss.47-70. (International Bibliography of Social Sciences (IBSS) tarafından taranmaktadır). 
 • Dağdemir, Ö, “Küreselleşmenin Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri” İktisat İşletme ve Finans, 23(265), Nisan 2008, ss.114-129. (Amerikan Ekonomi Kurumu tarafından yayınlanan JEL ve EconLit, CABELL Publishing'e ait "Economics and Finance Directory" ve T.C. Merkez Bankası veritabanı tarafından taranmakta olan Dergi, 2009 yılı itibariyle Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SSCI) tarafından taranmaktadır).

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Dağdemir, Ö., “A New Strategy within The Industrialization of Turkey: Collaboration of Export-Led Industrialization with Import Substitution”, The International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 24th International Academic Conference, Barcelona, Spain, 28. June-01 July 2016.
 • Dağdemir, Ö., S. G. Topuz “Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Küresel İstikrar ve Büyüme ve İktisadın Durumu, 18-20 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.
 • Dağdemir, Ö., H. Acaroğlu, “ The Effects of Globalization and Openness on Child Labor in Developing Countries”, Econ Anadolu 2009 Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, 2009,  Eskişehir, Book of Programme &Abstracts , Anadolu Üniversitesi Ya. No: 1908, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, No: 209, s.164, (Puanlamaya dahil edilmemiş olup, daha sonra makaleye dönüştürülmüştür).

Yazılan kitaplar :

 • Dağdemir, Ö., İ. Şıklar, N.Timur, N. Sağlam, A. Hepkul, S.Çekerol, Eskişehir’deki Lojistik İhtiyaç ve Faaliyetlerinin Belirlenmesine İlişkin Fizibilite Çalışması ,  Eskişehir, 2011.
 • Dağdemir, Ö. Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar ve Optimal Politika Arayışları,  Gazi Kitabevi, Ankara, 2015 (Üçüncü Baskı).
 • Dağdemir, Ö., İ. Şıklar, M. Kaya vd., Eskişehir: Sosyo Ekonomik Profil ve Yerel Yönetimlere Bakış, Eskişehir Ticaret Odası Yayını No: 18, Eskişehir, 2004.
 • Dağdemir, Ö. Eskişehir Halkının Refah Düzeyi, Eskişehir Sanayi Odası Yayın No: 26, Eskişehir, 1999.
 • Dagdemir, Ö., H. Doğru, İ. Şıklar ve Z. Koylu, Eskişehir’den Dünyaya 70 Yılda Esbank, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1998.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Dağdemir, Ö., “Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Ekonomik Analizi”, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2933, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1889, Editörler: Güler Günsoy, Munise Tuba Aktaş,2013, ss.54-82.
 • Dağdemir, Ö., “Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Ekonomik Analizi: Piyasa Başarısızlıkları”, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2933, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1889, Editörler: Güler Günsoy, Munise Tuba Aktaş,2013, ss.84-113.
 • Dağdemir, Ö., “Çevre Sorunlarına Çözüm Alternatifleri: Yasal ve Piyasa Temelli Çözümler”, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2933, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1889, Editörler: Güler Günsoy, Munise Tuba Aktaş,2013, ss.114-142.
 • Dağdemir, Ö., “Gelir Eşitsizliklerinin Ölçülmesi”, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2935, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1891, Editörler: N. Gündoğan, V. Canbey Özgüler, 2013, ss.34-63.
 • Dağdemir, Ö., “Ekonomik Kalkınma ve Gelir Dağılımı”, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2935, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1891, Editörler: N. Gündoğan, V. Canbey Özgüler, 2013, ss.64-88.
 • Dağdemir, Ö., “Dünyada ve Türkiye’de Gelir Dağılımı”, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2935, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1891, Editörler: N. Gündoğan, V. Canbey Özgüler, 2013, ss.90-121.
 • Dağdemir, Ö., “Küreselleşme ve Yoksulluk”, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2935, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1891, Editörler: N. Gündoğan, V. Canbey Özgüler, 2013, ss.150-176.
 • Dağdemir, Ö., “Küreselleşme ve Yoksulluk”, Mikro İktisat, Editörler: E. Enç, Z. Kanberoğlu, Lisans Yayıncılık, 2012, İstanbul, ss.117-178.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Dağdemir, Ö., S. G. Topuz “Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-U Hipotezinin Geçerliliği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), (Yayın Aşamasında)
 • Dağdemir, Ö., S. G. Topuz “Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), Eylül 2016, ss.19-34.
 • Dağdemir, Ö., “Sağlık ve Ekonomik Büyüme: 1960-2005 Döneminde Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Analizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(2), Nisan-Haziran 2009, ss.75-96.
 • Dağdemir, Ö., “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Ekonomik Büyüme: İklim Değişikliği Politikasının Türkiye İmalat Sanayi Üzerindeki Olası Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(2), Nisan-Haziran 2005, ss. 49-70.
 • Dağdemir, Ö., “Ticaretin Serbestleştirilmesinin Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Çevresel Etkileri”, İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi,25, Ekim 2001, ss. 99-114.
 • Dağdemir, Ö., “Türkiye Ekonomisinde Yoksulluk Sorunu ve Yoksulluğun Analizi: 1987-1994”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 1999, ss. 23-40.
 • Dağdemir, Ö., A. M. Küçükkalay, “Türkiye’de 1960-1980 Müdahale Dönemi Ekonomileri: İktisat Politikaları ve Makroekonomik Göstergeler Açısından Bir Karşılaştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25. Yıl Özel Sayısı, 3, Kasım 1999, ss.121-138.
 • Dağdemir, Ö., “Ekonomik Kalkınma Sürecinde Gelir Eşitsizliği Sorunu ve Makroekonomik Göstergeler”, Ekonomik Yaklaşım, 9(30), Sonbahar 1998, ss. 41-58.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Dağdemir, Ö., “Kırdan Göçün Göç Veren Yörede Ekonomik Gelişmeye Etkisi: Hanehalkı Düzeyinde Öne Çıkan Sorular”, Emirdağ Sempozyumu, Eskişehir, 10 Mayıs 2015, ss. 219-230.
 • Dağdemir, Ö., “Sağlık ve Ekonomik Gelişme: 1960-2005 Döneminde Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi”, Sağlık Ekonomisi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir, 08. Şubat 2008, (Daha sonra makaleye dönüştürülmüştür).

Diğer yayınlar :

 • Dağdemir, Ö.,“Türkiye’de Bölüşüm İlişkilerinin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Açısından Değerlendirilmesi”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 7, Mayıs-Haziran-Temmuz 2016, ss. 28-32.   
 • Dağdemir, Ö.,“Sanayileşme Sürecinde Yeni Bir Strateji: İhracata Dayalı Sanayileşmenin İthal İkamesi İle Desteklenmesi”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, Temmuz Ağustos Eylül 2013, ss. 52-55.   
 • Dağdemir, Ö.,“Eskişehir Toptan ve Perakende Ticaret Sektörünün Geleceği”, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 23, Sayı: 101, Ekim 2006, ss. 39-41.   
 • Dağdemir, Ö.,“Kyoto Protokolü Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler?”, Sanayide Yeni Ufuk Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı: 35, Nisan-Haziran 2006, ss.33-36. 
 • Dağdemir, Ö. “Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Sürecinde Gelir Dağılımı ve Bölüşüm İlişkileri”, Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 84, Mayıs 2002, ss. 61- 66.
 •  Dağdemir, Ö."Eskişehir'de Enflasyon ve Enflasyonun Kaynakları", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 17, Sayı: 78, Haziran-Ağustos 2001, ss. 28-32.
 • Dağdemir, Ö., B. Pirimoğlu, "Türkiye’de Planlı Dönemin Başlangıcından Günümüze Kadar Gelir Dağılımındaki Gelişmeler", Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, Cilt: VI, Sayı: 2, Kasım 1988, ss. 179-206.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Dağdemir, Ö., İ. Şıklar, N.Timur, N. Sağlam, A. Hepkul, S.Çekerol, Eskişehir’deki Lojistik İhtiyaç ve Faaliyetlerinin Belirlenmesine İlişkin Fizibilite Çalışması ,  Eskişehir, 2011
 • Dağdemir, Ö., H. Doğru, İ. Şıklar ve Z. Koylu, “Eskişehir’den Dünyaya 70 Yılda Esbank”. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Kurum Tarihi Araştırma Projesi, İstanbul, 1998.

Yönetilen Tezler :

 • Mine ÇORA, “Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Gümrük Birliği’nin Türk Otomotiv Sektörü Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
 • Seher Gülşah TOPUZ, “Finansal Gelişme Sürecinde Gelir Eşitsizliği: Bir Panel Veri Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Hakan ACAROĞLU, “Üretim İçinde Beşeri Sermayenin Payı: Türkiye İlleri İtibariyle Beşeri Sermayenin Kalkınmaya Etkisinin Ölçülmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Anıl Gürçay DEDE, “Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Dönüşüm Sürecine Yabancı Sermayeli Bankaların Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Gülçin KILIÇKAYA, “Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması( Eskişehir İli Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

İdari Görevler :

 • Bölüm Başkanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü, (2012 -2015)- (2015- Devam ediyor)
 • Editör Yardımcısı ve Sorumlu Müdür, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2006 -2011).
 • Müdür Yardımcısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2006 – 2011).
 • Bölüm Başkanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisat Bölümü, (1997-2004).
 • Dekan Yardımcısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (1999-2004).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türkiye Ekonomi Kurumu (2004- Devam ediyor)