Doç. Dr. Oytun MEÇİK
Doç. Dr. Oytun MEÇİK

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008

Y. Lisans

İktisat

Uşak Üniversitesi

2010

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2014

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

2008-2014

Ar.Gör. Dr. 

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

2014

Yar.Doç.Dr.

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

2014-2015

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

2015-2017

Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı 2017-...
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Dura, Y. C., Yenilmez, F. ve Meçik, O. (2020), "An Evaluation of the Explanatory Power of Indicators of Institutional Structure on Economic Growth: A Comparative Analysis", Eurasian Econometrics, Statistics & Empirical Economics Journal, Vol: 15, pp. 1-16, ISSN: 2149-3561.
 • Yılmaz, R. ve Meçik, O. (2017), "Teorideki Dönüşüm: Paranın Nötrleşmesi ve Sosyal Sermayenin Güçlenmesi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.23-38, ISSN:1308-7525.
 • Meçik, O. ve Afşar, M. (2015), “Ekonomide Sanayisizleşme ve OECD Ülkelerine Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 2, ss.85-111, ISSN:1309-6338.
 • Meçik, O. (2015), “OECD Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İşgücü Verimliliği Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, ss.74-84, ISSN:2148-029x, doi: 10.11611/JMER414.
 • Meçik, O. ve Afşar, M. (2014), “OECD Ülkelerinde Finansallaşma Süreci ve Etkileri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, ss.1-21, ISSN:1303-0035.
 • Afşar, M., Afşar, A. ve Meçik, O. (2014), “Financialization Process and the Outcomes in Developed Countries”, International Journal of Economics and Finance, Vol: 6, No: 12, pp.192-200, ISSN:1916-9728, doi:10.5539/ijef.v6n12p192.
 • Meçik, O. ve Afşar, M. (2014), “The Effects of Structural Transformations in Economy on Labor Markets: The Case of OECD Countries”, International Journal of Business and Social Science, Vol: 5, No: 9(1), pp.230-237, ISSN:2219-1933.
 • Meçik, O. ve Afşar, M. (2014), “Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşümler ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ss.1-23, ISSN:2148-4228.
 • Meçik, O. (2014), “Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Gelişmişlik Üzerindeki Etkileri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı:32, ss.669-674, ISSN:1307-9581.
 • Karabacak, M., Meçik, O. ve Genç, E. (2014), “Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile BİST 100 Endeks Getirisi ve Altın Getiri Serisi Volatilitesinin Tahmini”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, ss.79-90, ISSN:1309-1522.
 • Çalışkan, Ş., Pehlivanoğlu, F. ve Meçik, O. (2014), “Bireysel Kazançların Belirlenmesinde Sosyal Sermayenin Rolü (Yalova Örneği)”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, ss.313-323, ISSN:1303-1279.
 • Meçik, O. (2013), “Türkiye İçin 2010-2012 Dönemi Karşılaştırmalı Bilgi Ekonomisi Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, ss. 115-139, ISSN:1306-6730.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013), “Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım)”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:11, Sayı:21, ss.29-48, ISSN:1304-5318.
 • Çalışkan, Ş. ve Meçik, O. (2011), “Sosyal ve Beşeri Sermayenin Bireysel Ekonomik Getirisi Üzerine Uygulamalı Bir Analiz: ‘Eskişehir İli Örneği’”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt:7 Sayı:2, ss.7-26, ISSN:1305-7979.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2019), “Türkiye'de Hanehalkı Tüketim Profilinin Değişimi: 2002-2017”, C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 5-6 Nisan 2019,  İzmir.
 • Gelekçi, K. A. ve Meçik, O. (2018), "'Suriyeli Mülteci Krizi' Sırasında Avrupa'nın Külfet Paylaşımı Yetersizliği", İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS), Dokuz Eylül Üniversitesi, 5-8 Aralık 2018, İzmir.
 • Bahtiyar, E., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2018), "AB Ülkeleri ve Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Panel Veri Analizi", İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS), Dokuz Eylül Üniversitesi, 5-8 Aralık 2018, İzmir.
 • Aytun, U. ve Meçik, O. (2018), “Eğitim Alanı-Meslek Uyumsuzluğu ve Ücret Getirileri: Türkiye'den Kanıtlar”, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK, 1-3 Kasım 2018, Antalya.
 • Gelekçi, K. A., Kılıç, A. ve Meçik, O. (2018), "Suriyeli Sığınmacıların Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri - Literatür Araştırması (2011-2018)", II. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, 11-12 Ekim 2018, Antalya.
 • Kılıçaslan, Y., Aytun, U. ve Meçik, O. (2018), “Global Value Chain and Firm Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms”, Asia-Pacific Productivity Conference 2018 (APPC 2018), 4-6 July 2018, Seoul National University, Seoul.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2018), “Türkiye'de Konut Fiyatları ve Konut Kredisi Faizleri Arasındaki İlişkinin Analizi”, C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 19-21 Nisan 2018,  Antalya.
 • Aytun, U., Çeri Türk, D. & Meçik, O. (2018), “Determinants of Intergenerational Mobility: Does (In)equal Opportunity Occurs?”, EconWorld 2018 The Seventh International Conference in Economics, 23-25 January 2018, Lisbon.
 • Karabacak, M. ve Meçik, O. (2018), “Türkiye’de Vergi Politikalarının Etkinliği: Nedensellik Analizi”, EconWorld 2018 Yedinci Uluslararası İktisat Kongresi, 23-25 Ocak 2018, Lizbon.
 • Parlaktuna, İ., Saraç, T., Meçik, O. ve Aybek, E. C. (2017), “İşgücü Piyasası İçin Bir Sosyal Sermaye Puanı Hesaplama Önerisi”, AASRC-ARF Joint International Academic Congress , 25-26 Ekim 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılıçaslan, Y., Aytun, U. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye’de Mesleklerin Bilgisayarlaşması ve Eğitim-İş Uyumsuzluğunun İşgücü Piyasasına Etkileri”, EYFOR Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 19-21 Ekim 2017, TOBB Üniversitesi, Ankara.
 • Aytun, U., Meçik, O. ve Kılıçaslan, Y. (2017), “Türkiye İşgücü Piyasasında Eğitim-İş Uyumsuzluğunun Belirleyicileri ve Uyumsuzluğun Ücret ve İş Bulmaya Etkisi”, EconAnadolu 2017 V. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aytun, U. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye’nin Bölgesel Sanayi Yapısı ve İşgücü Hareketliliği”, EconAnadolu 2017 V. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye Ekonomisinde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Maki Eşbütünleşme Testi”, EconAnadolu 2017 V. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Parlaktuna, İ., Saraç, T., Meçik, O. ve Aybek, E. C. (2017), “Employment Dimension of Social Capital: Evaluation of Job Search Channels”, 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 April 2017, Hacettepe University Center for Market Economics and Entrepreneurship, Ankara.
 • Meçik, O. (2016), “Improving the Women’s Employment as a Policy for Poverty Alleviation in Turkey”, 1st International Women’s Congress, 14-16 Kasım 2016, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Florida International University, Ankara.
 • Parlaktuna, İ., Saraç, T., Meçik, O. ve Aybek, E. C. (2016), “Role of Human Capital and Social Capital to Strengthen Employment of ESOGÜ Engineering and Architecture Faculty Graduates”, 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 4-6 Kasım 2016, West Hungary University, Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul.
 • Meçik, O. ve Karabacak, M. (2016), “Türkiye Ekonomisinde Orta Gelir Tuzağı ve Göç Sorunsalına Rybczynski Teoremi Yaklaşımı”, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-25 Eylül 2016, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Meçik, O. (2016), “Türkiye'nin İnsani Gelişmişlik Performansı: 2010-2015”, Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 2016, 22-23 Eylül 2016, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Karabacak, M. ve Meçik, O. (2016), “Türkiye’de İşsizlik, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16), 14-16 Temmuz 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Meçik, O., Karabacak, M. ve Aytun, U. (2016), “Karbondioksit Emisyonu ve GSYİH: G7 Ülkeleri Üzerine Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi”, EconWorld 2016 Uluslararası İktisat Kongresi, 1-3 Şubat 2016, Barselona.
 • Meçik, O. (2015), “Sosyal Sermaye ve Verimlilik İlişkisi: Literatür Araştırması”, 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-24 Ekim 2015, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Aytun, U. ve Meçik, O. (2014), “İmalat Sanayi Sektörlerinde Ücret Farklılığı ve Verimlilik İlişkisi”, EconWorld 2014 Uluslararası İktisat Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Prag.
 • Meçik, O. (2014), “Doğrudan Yabancı Yatırımların Verimlilik Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Afşar, M. ve Meçik, O. (2013), “Finansallaşma Süreci ve Sonuçları: G8 Ülkeleri Örneği”, EY International Congress on Economics I, 24-25 Ekim 2013, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Meçik, O. ve Karabacak, M. (2011), “Türkiye’de Enflasyon, Finansal Derinleşme ve Büyüme İlişkisi”, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi II, 15-17 Haziran 2011, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2010), “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Sermayenin Önemi”, VII. Uluslararası STK’lar Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Meçik, O. (2010), “Yoksullukla Mücadelede Sosyal Sermaye Yaklaşımı”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, 13-15 Ekim 2010, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • Çalışkan, Ş., Meçik, O. ve Karabacak, M. (2010), “Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Eğitimin Etkinliği: Eskişehir İli Örneği”, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Bozok Üniversitesi, Yozgat.
 • Taytak, M. ve Meçik, O. (2009), “Küresel Çevre Sorunlarına Karşı Uluslararası Yeşil Diyalog”, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Yazılan kitaplar :

 • Parlaktuna, İ. & Meçik, O. (2019), “İşgücü Piyasasında Sosyal Sermayenin Rolü”, ESOGÜ Basımevi, Eskişehir, ISBN: 978-605-9975-55-1.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Karabacak, M. & Meçik, O. (2017), “Major Macroeconomic Dynamics for Labor Market in Turkey: A Causality Analysis”, F. Yenilmez, & E. Kılıç (Eds.), Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 307-320), IGI Global, Hershey. 
 • Meçik, O. (2014), “Uluslararası Sermaye Akımları ve Vergilendirilmesi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme”, E. Gümüş, A. Çelikkaya, E. Ferhatoğlu, M. Aslan, E. Gümüş, S. Bilge ve M. Çildir (Ed.), Prof. Dr. Fazıl Tekin’e Armağan (ss. 343-367), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • Çalışkan, Ş. ve Meçik, O. (2010), “Sosyal Sermayenin Oluşumunda ve Radikalleşmenin Önlenmesinde Eğitimin Rolü”, M. Sever, H. Cinoğlu ve O. Başıbüyük (Ed.), Terörün Sosyal Psikolojisi (ss. 41-63), Polis Akademisi Yayınları, Ankara.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Dura, Y. C., Yenilmez, F. ve Meçik, O. (2018), "Kurumsal İktisadın Tarihsel, Kavramsal ve Metodolojik Bir Değerlendirmesi", Türk İdare Dergisi, Sayı: 487, ss. 585-628, ISSN: 1300-3216.
 • Doğru, B. N. ve Meçik, O. (2018), "Türkiye'de Endüstri 4.0'ın İşgücü Piyasasına Etkileri: Firma Beklentileri", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı, ss. 1581-1606, ISSN: 1301-0603.
 • Başülmez, Ü. ve Meçik, O. (2018), "Sürdürülebilir Kalkınma ve Endüstriyel Ekoloji Kapsamında E-Atık Politikaları İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 52, ss. 381-408, ISSN: 1301-3688.
 • Meçik, O. ve Karabacak, M. (2018), “G20 Ülkelerinde Emisyonlar ve GSYH Arasındaki İlişki”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 14, Sayı:3, ss.625-642, ISSN:2147-9194.
 • Meçik, O. ve Aytun, U. (2018), “Türkiye ekonomisinde erken sanayisizleşmeye bölgesel bir yaklaşım”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı:45, ss.59-81, ISSN:1010-9935.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2018), “Türkiye’de Uzun Dönemde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 33, Sayı:1, ss.75-96, ISSN:1302-504X.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2017), “Türkiye Ekonomisinde Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Yaklaşımı”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:33, ss.45-56, ISSN:1302-6658.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013), “Türkiye’de Sağlık-Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:37, ss.123-130, ISSN:1302–1842.
 • Meçik, O., Genç, E. ve Karabacak, M. (2013), “Uşak Ekonomisi ve Yerel Dinamiklerin Rolü”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6 Sayı:1, ss.48-69, doi: 10.12780/UUSBD138.
 • Meçik, O. (2012), “Ulaştırma Ağlarının Ekonomik Entegrasyonlara Etkisi ve Türk Dünyası Boyutu”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 Sayı:2, ss.22-33, doi: 10.12780/UUSBD112.
 • Meçik, O. ve Karabacak, M. (2011), “ARIMA Modelleri ile Enflasyon Tahminlemesi: Türkiye Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:16 Sayı:22, ss.177-198, ISSN:1303-8370.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Meçik, O. (2020), "Mülteciler ve Göçün Kent Dinamiğine Etkileri: Eskişehir'de Göçün Analizi", Şehir ve Güvenlik Sempozyumu, 2-3 Ocak 2020, Polis Akademisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara.
 • Meçik, O., Aytun, U. ve Kılıçaslan, Y. (2019), "Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği", 20. Ulusal İktisat Sempozyumu, 17-18 Ekim 2019, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aytun, U., Meçik, O. ve Kılıçaslan, Y. (2017), “Türkiye İşgücü Piyasasında Eğitim-İş Uyumsuzluğunun Belirleyicileri ve Uyumsuzluğun Ücret ve İş Bulmaya Etkisi”, EconHarran 2017 Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, 20-21 Nisan 2017, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Meçik, O. (2016), “İşgücü Verimliliği Karşısında Parkinson Kanunu”, 2. Üretim Ekonomisi Kongresi, 11-12 Nisan 2016, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Meçik, O. (2014), “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İşgücü Verimliliği Üzerindeki Etkileri”, Üretim Ekonomisi Kongresi, 21-22 Mart 2014, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Çalışkan, Ş. ve Meçik, O. (2013), “Üniversitelerin Yerel Ekonomik Katkıları”, V. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Celal Bayar Üniversitesi İİBF & Salihli MYO, Salihli, Manisa.
 • Nalbantçılar, A. B. ve Meçik, O. (2012), “Rekabeti ve Tüketici Davranışlarını Şekillendiren Yeni Trend: Sosyal Medya”, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Meçik, O. (2012), “Türkiye İçin Bilgi Ekonomisi Analizi”, Akademik Bilişim Konferansları 2012, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Meçik, O., Genç, E. ve Karabacak, M. (2011), “Uşak’ta Kentleşme, Ekonomi ve Yerel Dinamikler Bağlamında Stratejik Adımlar”, II. Uşak Sempozyumu, 13-15 Ekim 2011, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Meçik, O. ve Nalbantçılar, A. B. (2011), “Küreselleşme Sürecinde Firmaların Rekabet Üstünlüğü İçin Bir Anahtar: Yerel Ekonomiler”, 3. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi, 26-28 Mayıs 2011, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Diğer yayınlar :

 • Meçik, O. (2018), "Bölgesel Perspektiften Türkiye'de Erken Sanayisizleşme", İktisat ve Toplum Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 93, ss.40-45.
 • Meçik, O. (2017), “Sosyal Sermaye Farkındalığı Üzerine”, Plaza İş Yaşamı Dergisi, Sayı:2, Mayıs 2017, ss.4-5, Eskişehir.
 • Aytun, U ve Meçik, O. (2017), “Türkiye’de Emeğin Bölgelerarası Göçünün Belirleyicileri Üzerine”, İktisat ve Toplum Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 75, ss.53-57.
 • Meçik, O. (2016), “Endüstri 4.0 ve Eskişehir”, Plaza İş Yaşamı Dergisi, Sayı:1, Aralık 2016, ss.4-5, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2016), “Ekonomi Denizinde Eskişehir Gemisi”, Eskonomi Aylık Ekonomi ve İş Yaşamı Dergisi, Sayı:3, Ocak 2016, ss.4-5, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2015), “Ekonomide Kadının Rolü”, Eskonomi Aylık Ekonomi ve İş Yaşamı Dergisi, Sayı:2, Aralık 2015, ss.4-5, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2015), “Ekonomi Penceresinden Eskişehir”, Eskonomi, Sayı:1, Kasım 2015, ss.14-16, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2014), “Orta Gelir Tuzağı ve Sürdürülebilirlik”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:3 Sayı:6 Şubat Mart Nisan 2014, ss.96-97, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2014), “Eskişehir’de Perakende Sektörü ve Alışveriş Merkezleri İçin Öngörüler”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:3 Sayı:5 Kasım-Aralık 2013 Ocak 2014, ss.62-63, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2011), “Küresel Gelişmeler Işığında Eskişehir’de Perakende Sektörü ve Ekonomi”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:2 Sayı:11 Eylül-Ekim 2011, ss.38-40, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2011), “Eskişehir’de Ekonomi ve İstihdamın Genel Görünümü”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:2 Sayı:10 Temmuz-Ağustos 2011, ss.78-80, Eskişehir.
 • Meçik, O. (2010), “Eskişehir’in Beşeri ve Sosyal Sermaye Dinamiği”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl:2 Sayı:6 Temmuz-Ağustos 2010, ss.26-27, Eskişehir.
 • Dağdemir, Ö. ve Meçik, O. (2008), "Eskişehir'deki Organize Alışveriş Merkezlerinin Kent İstihdamına Katkısı", Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, Yıl:25 Sayı:109 Mart-Nisan 2008, ss.47-54, Eskişehir.

Hakemlikler:

 • Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 2016
 • IGI Global
 • Business and Economics Research Journal
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • TBB Bankacılar Dergisi
 • Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Sosyoekonomi Dergisi
 • Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
 • International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
 • Göç Araştırmaları Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
 • IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
 • Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Akademik İncelemeler Dergisi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 • Başülmez, Ü. “Türkiye’de Endüstriyel Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı İle E-Atık Politikaları”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 5 Nisan 2018

Yönetilen Doktora Tezleri :

 • Dura, Y. C. “Kurumsal İktisat Yaklaşımları Bağlamında Kurumsal Yapı-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teori ve Uygulama” (I. Danışman: Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı, 19 Ekim 2018

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • “ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mezunlarının Eskişehir Sanayisinde İstihdamlarını Artırmak Üzere Öğrencilerin Beşeri ve Sosyal Sermayelerini Geliştirecek Yol Haritasının Belirlenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2016-852) Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı (2016-2017) 
 • “Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri”, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projesi, Araştırmacı (2017-2019)
 • "Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms", Economic Research Forum, Structural Change, Resource Misallocation and Growth Dynamics, Researcher (2017-2018)

Akademik Görevler :

 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Optimum Akademik Bülten – Editör (2013-2015)
 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi – Dergi Sekretaryası (2013-2014)
 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi – Editör Yardımcısı (Yayın Kurulu Üyesi) (2014)
 • Uşak Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi – Editör Yardımcısı (2014-2015)
 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi – Editör (Yayın Kurulu Üyesi) (2015-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Eskişehir Osmangazi Haber Gazetesi – Ekonomi Editörü (2015-2018)
 • Uşak Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi – Editör (2015-2016)
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Verimlilik Proje Ödülleri – Gönüllü Bağımsız Değerlendirici (2016)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi – Yayın Kurulu Üyesi (2016-…)
 • IGI Global, Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization – Editorial Board Member (2016-2017)
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, Verimlilik Proje Ödülleri – Gönüllü Bağımsız Değerlendirici (2018)
 • WERI, Economics Literature (İktisadi Literatür) - Editör Yardımcısı (2018-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Sosyal Bilimler Dergisi – Yayın Kurulu Üyesi (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi – Baş Editör (2019-...)
 • İzmir Sosyal Bilimler Dergisi Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi (2019-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi – Baş Editör (2019-…)

İdari Görevler :

 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi – İktisat Bölümü Koordinatörü (2011-2015)
 • Uşak Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Bülten Komisyonu Üyesi (2013-2015) 
 • Uşak Üniversitesi – Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi – Müdür Yardımcısı (2013-2015)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü Erasmus Koordinatörü (2015-2017)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Yunusemre Araştırma Merkezi – Danışma Kurulu Üyesi (2015-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi – Denetleme Kurulu Üyesi (2016-2018)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Eskişehirsporlular Kulübü – Danışman (2016-2017)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi (2016-2019)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür (2018)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür (2018-...)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi – Danışma Kurulu Üyesi (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu – Müdür (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Sürekli Eğitim Merkezi – Danışma Kurulu Üyesi (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi – Müdür (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Rektör Danışmanı (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyesi (2019-…)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyesi (2019-…)
 • Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üniversite Temsilcisi (2020-...)

Üyelikler :

 • Türkiye Ekonomi Kurumu (2017-…)

Dersler :

 • Emek İktisadı (Y. Lisans), Ekonomi Politikası Araştırmaları, Mikro İktisat, Yenilik İktisadı ve Teknoloji, Bilgi Ekonomisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, Türk İktisat Tarihi (2014-2015 Güz Dönemi)
 • Makro İktisat, Ekonomi, Ekonomiye Giriş, Bankacılık İşlemleri (2014-2015 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, İktisat Tarihi II (2014-2015 Yaz Dönemi)
 • Mikro İktisat, Genel Ekonomi, Para Teorisi ve Politikası, Para ve Sermaye Piyasaları, Para Politikası Araştırmaları I, AÖF İktisada Giriş I Danışmanlık Dersi (2015-2016 Güz Dönemi)
 • Makro İktisat, İktisat II, Ekonomi, Ekonomiye Giriş, Bankacılık İşlemleri, Finansal Ekonomi, Para Politikası Araştırmaları II, AÖF İktisada Giriş II Danışmanlık Dersi (2015-2016 Bahar Dönemi)
 • Mikro İktisat, Makro İktisat Teorisi I, Para Politikası Araştırmaları I (2016-2017 Güz Dönemi)
 • Makro İktisat, Makro İktisat Teorisi II, Ekonomi, Ekonomiye Giriş, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2016-2017 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, Makro İktisat (2016-2017 Yaz Dönemi)
 • Mikro İktisat, Makro İktisat Teorisi I, Para Politikası Araştırmaları I, Mesleki Vizyon (2017-2018 Güz Dönemi)
 • Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat, Makro İktisat Teorisi II, Ekonomi, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2017-2018 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, Makro İktisat Teorisi II, Makro İktisat (2017-2018 Yaz Dönemi)
 • İleri Mikro İktisadi Analiz (Doktora), Mikro İktisat, Makro İktisat Teorisi I, Para Politikası Araştırmaları I, Mesleki Vizyon (2018-2019 Güz Dönemi)
 • Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat, Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2018-2019 Bahar Dönemi)
 • Makro İktisat Teorisi I, Makro İktisat Teorisi II, Makro İktisat, Bankacılık İşlemleri (2018-2019 Yaz Dönemi)
 • İleri Mikro İktisadi Analiz (Doktora), Mikro İktisat, Makro İktisat Teorisi I, Yenilik İktisadı ve Teknoloji, Para Politikası Araştırmaları I (2019-2020 Güz Dönemi)
 • İleri Makro İktisadi Analiz (Doktora), Büyüme ve Kalkınma İktisadı (Y. Lisans), Makro İktisat, Makro İktisat Teorisi II, Bankacılık İşlemleri, Para Politikası Araştırmaları II (2019-2020 Bahar Dönemi)