Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ
Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ
 • Araştırma Alanları: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyon, AB Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Bölgesel İktisat, Yeni Ekonomi, Tarım Ekonomisi.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1151
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-7
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

1986

Yüksek Lisans

İktisat Politikası

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD

1988

Doktora

İktisat Politikası

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD

1999

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994

Arş. Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

1999

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Fatih ÇEMREK-H. Naci BAYRAÇ: Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, Aralık 2013, Sayfa: 131-152.
 • H. Naci BAYRAÇ-Emrah DOĞAN: Türkiye’de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, Aralık 2014, Sayfa: 97-125.
 • H. Naci BAYRAÇ-Emrah DOĞAN: Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri, ESOGÜ İİBF Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Nisan 2016, Sayfa: 23-48.
 • H. Naci BAYRAÇ-Emrah DOĞAN: Türkiye’de Teknoloji İthalatı ve Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 57, Eylül-Ekim 2016, Sayfa: 19-37, ISSN: 1694-528X, (http://www.akademikbakis.org/dergi//turkiyede-teknoloji-ithalati-ve-ekonomik-buyumenin-surdurulebilirligi201610.pdf).

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • H. Naci BAYRAÇ-Haydar ARAS: Dünya’da ve Türkiye’de Sürdürülebilir Doğal gaz Politikaları, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Uluslararası Doğalgaz Kongresi ve Sergisi 2007, 3-5 Mayıs 2007, Ankara, Sayfa: 573-600.
 • H. Naci BAYRAÇ-Emrah DOĞAN: Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Markov Switching Yaklaşımı, EYC2015, EY International Congress on Economics II, “Growth, Inequality and Povety”, Ankara, November 5-6 2015, Paper ID Number: 10.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • H. Naci BAYRAÇ-Füsun YENİLMEZ: Cumhuriyet Dönemi Tarım Tarihi, 19. Bölüm: Tarımda İşletme Yapıları, Cumhuriyet’ten Avrupa Birliği’ne Tarımsal Yapı ve İşletmelerde Yaşanan Dönüşümler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayam ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2011, (Basım Aşamasında)
 • H. Naci BAYRAÇ: Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II, 5. Bölüm: Sanayileşme Stratejileri ve Dış Ticaret, Sayfa. 145-159, (Editörler: Prof. Dr. Kerim Özdemir-Doç. Dr. Güven Delice), Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2012, ISBN: 978-605-4350-79-7.
 • H. Naci BAYRAÇ: Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II, 7. Bölüm: Türkiye’de Dönemler İtibarıyla Uygulanan Dış Ticaret Politikaları, Sayfa: 187-217, (Editörler: Prof. Dr. Kerim Özdemir-Doç. Dr. Güven Delice), Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2012, ISBN: 978-605-4350-79-7.
 • H. Naci BAYRAÇ: Tarım Ekonomisi, 9. Bölüm: Dünya Tarım Politikaları, GATT’dan WTO’ya Tarımda Serbesti Politikalarının Tarihsel Analizi, AB ve Tarım Politikaları: OTP, Sayfa: 243-271, (Editörler: Doç Dr. Bahadır Aydın-Doç. Dr. Saadettin Paksoy), Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2013, ISBN: 978-605-5044-08-4.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • H. Naci BAYRAÇ: Yeni Ekonomi’nin Toplumsal, Ekonomik ve Teknolojik Boyutları, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Sayfa: 41-62, Haziran 2003.
 • H. Naci BAYRAÇ-Füsun YENİLMEZ: Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfa: 23-42, Haziran 2005.
 • H. Naci BAYRAÇ-Füsun YENİLMEZ: Türkiye ve AB Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 498, Yıl: 42, Sayfa: 36-47, Eylül 2005.
 • Füsun YENİLMEZ-H. Naci BAYRAÇ: Türkiye-Almanya Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Gelişimi ve Endüstri İçi Ticareti Etkileyen Ülke Değişkenleri, e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı: 44, Ekim 2005 (http://www.e-akademi.org/makaleler/fyenilmez-hnbayrac-1.htm).
 • H. Naci BAYRAÇ: Uluslararası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 499, Yıl: 42, Sayfa: 6-20, Ekim 2005.
 • H. Naci BAYRAÇ: Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 115-142, Haziran 2009.
 • H. Naci BAYRAÇ: Küresel Rüzgar Enerjisi Politikaları ve Uygulamaları, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 37-57, Haziran 2011.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • H. Naci BAYRAÇ: Küresel Biyoyakıt Politikaları ve Türkiye, 6. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, MMO Yayını No: E/2011-565, 21-22 Ekim 2011, Kayseri, Sayfa: 182-196, ISBN: 978-605-01-0176-8
 • H. Naci BAYRAÇ-Fatih ÇEMREK: AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Hayvancılık Sektörünün Yapısal Analizi ve Geliştirmeye Yönelik Politikaları, Gazi Üniversitesi, İİBF, Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi-VII, (www.eykongre2011org), Ankara, 2011.
 • H. Naci BAYRAÇ: Sürdürülebilir Enerji Politikaları, 3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi 29 Şubat-02 Mart 2012, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, (www.deuiktisat.org).

Diğer yayınlar :

 • H. Naci BAYRAÇ: Çevre İle Enerji Arasındaki İlişkilerin Ekonomik Analizi, Enerji Dünyası Dergisi, Sayı: 26, Sayfa: 22-28, Ekim 1999 (Bu Makale Doktora Çalışmasından Üretilmiştir).
 • H. Naci BAYRAÇ: Dünya’da ve Türkiye’de Doğal gaz Piyasasının Ekonomik Analizi, Dış Ticaret Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 4, Sayfa:1-29, Ekim 1999 (Bu Makale Doktora Çalışmasından Üretilmiştir).
 • H. Naci BAYRAÇ: Küresel Enerji Piyasaları ve Politika, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Temmuz-Ağustos 2010, Sayfa: 20-22.

Tez yönetimi :

 • Özgü LOKMANOĞLU: Türkiye’de Enerji Sektörü ve Elektrik Enerjisi Talep Tahminin Ekonometrik Olarak İncelenmesi (1980-2002), ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2004.
 • Filiz HASDAL: Türkiye’nin Avrupa Birliği İle Rekabet Gücü Karşılaştırılması, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mart 2006.
 • Ezgi ÖZBAŞ: Dünya’da ve Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya ve Türkiye Karşılaştırması, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ağustos, 2006.
 • Nazlı YILMAZ ÖZDEMİR: Yeni Ekonomi’ye Dönüşümde Bilim ve Teknoloji Politikaları (Güney Kore-Türkiye Karşılaştırması), ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Mart 2007.
 • Yasemin DURU: Türk Otomotiv Sanayinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Nisan 2007.
 • Emrah DOĞAN: Türkiye’de Cari Açık Sorununun Yapısal Nedenleri ve Ekonomik Etkileri, ESOGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2014.

Hakemlikler:

 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, “Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Rüzgar Enerjisinin Yatırımlarına Yönelik Teşvikler” adlı makalede hakemlik.
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, “Türkiye’nin Dış Ticaret Akımlarını Belirleyen Etmenler: Panel Çekim Modeli Yaklaşımı”, adlı makalede hakemlik, 22.03.2012.
 • ESOGÜ İİBF Dergisi, “AB ve Türkiye’nin Enerji Hedefleri Bağlamında Enerji Politikalarının Uyumu” adlı makalede hakemlik, 20.08.2014.
 • Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü, “Bölgesel Kalkınmada Kümeleme Yaklaşımı: Bayburt İlindeki Arıcılık Sektörü Üzerine Bir Çalışma” adlı projede hakemlik, 23.12.2014.
 • Uşak Üniversitesi İİBF Optimum EYBD, “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgar Enerjisi Santralleri Örneği”, adlı makalede hakemlik.30.11.2015.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, “Türkiye’de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi” adlı makalede hakemlik, 06.02.2015.
 • Uşak Üniversitesi İİBF Optimum EYBD, “Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerindeki Etkisinin Analizi”, Kış 2015 sayısında hakemlik.
 • 9 Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, “Türkiye Ekonomisinde Sektörel Enerji Tüketiminin Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi” adlı makalede hakemlik.21.03.2016

İdari Görevler :

 • Dekan Yardımcılığı (30. 04. 2004-18.11.2005)
 • Dil ve Tarih Topluluğu Danışmanlığı (2005-2007)
 • İİBF Kariyer Merkezi Kurucusu ve Koordinatörlüğü (15.06. 2005-16.06.2008)

Diğer Etkinlikler :

 • Türkçe’nin Gücü ve Dil Bilinci Çalıştayı, ESOGÜ Eğitim Fakültesi–Dil ve Tarih Topluluğu, Eskişehir, 14 Aralık 2006.
 • İl Jandarma Alay Komutanlığı, Küresel Enerji Piyasaları ve Politikaları Konferansı, Eskişehir, 30 Aralık 2007.