Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN
Arş. Gör. Dr. Esra DOĞAN
 • Araştırma Alanları: Kamu ekonomisi, iktisat felsefesi, bilgi ekonomisi.
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1500
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Ankara Üniversitesi

2000-2004

Y. Lisans

İktisat

University of Essex

2010-2011

Doktora

Maliye/Kamu Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

2013-2017

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2017-(Devam)

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

2013-2017

 
Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Doğan, E., “Toplumsal Deneyim Olarak Katılımcı Bütçeleme: Türkiye Uygulamasına Yönelik Teorik Temelli Bir Sorgulama”, Journal of Economy, Culture and  Society, 2019

 • Doğan, E., Tekin, A., Çelikay F., “Mükelleflerin Vergiye Bakışında Yargı Yetisi Sorunsalı: Kant Perspektifinden Mekansal Farklilik Temelli Bir Değerlendirme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019,6(3):702-720

 • Doğan E., "Toplumsal Katılımı Belirleyen Faktörler: Türkiye’de Katılımcı Bütçenin Uygulanabilirliğine Dair Bir Sorgulama", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Nisan, 2019, 21(1):159-184

 • Tekin, A., Doğan, E., Çelikay F., “Mekansal Farklılık Bağlamında Mükelleflerin Vergi Tutumları: Eskişehir-Kütahya Örnekleminde Bir Analiz”, Maliye  Araştırmaları Dergisi, Mart 2019, 5(1):229-243

 • Tekin A., Doğan E.,Çelikay F., “Vergi Ahlakı Kavramsallaştırmasına Yönelik Bir Değerlendirme: Eskişehir-Kütahya Örneği”, Maliye Dergisi, Temmuz- Aralık 2018, 175:228-252
 • Doğan E., “Bölgesel Nitelikli Yatırım Teşviklerine Yönelik Temel Mantık ve Mekansal Otokorelasyon Yöntemi ile Bir Değerlendirme”, Maliye Araştırmaları Dergisi, 2018, 4(3):141-158
 • Doğan,E., “İşbölümü & İşbirliği Kavramlarına Smith ve Marx Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” International Journal of Academic Value Studies, 2017, 3(11):1-21
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “Techno-logy and Human Development” Asian Economic and Financial Review, 2016, 6(12):729-743 (Aralık 2016)
 • Doğan,E., Topuz, S.G., “İktisadi Perspektiften Türkiye’deki Bilgi Toplumu Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım” Sosyoekonomi,2016, Vol:24(29), ss:257-283 (Haziran 2016)

Kitap Bölümleri:

 • Çelikay F., Tekin, A., Doğan, E., “Mekansal Farklılık Açısından Vergilemede Otorite Teorisi: Ampirik Bir Değerlendırme”, Lambert Academic Publishing, Kitap Bölümü, Aralık 2018.
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “Scientificity on the Edge of Economic Reason”, Researches  on  Science   and Art in      21st   Century  Turkey, Gece  Kitaplığı  Yayınevi, Ankara, 2017, 1:348-357. 
 • Doğan E.,”Yaşam ve Ölümün Ekonomi Politiği”, Yaşam ve Ölüm Felsefesi, Yayın Yeri:Sentez Yayıncılık, Editör:Abdülkadir Çüçen, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:715, ISBN:978-605-9922-67-8, Bölüm Sayfaları:673 -686

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 • Topuz, S.G., Doğan, E., “Bütçe Kategorı̇zasyonu Temelı̇nde Transfer Harcamaları ve Gelı̇r Eşı̇tsı̇zlı̇ğı̇ İlı̇şkı̇sı̇” Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Biltek), 20-22 Aralık 2019, Ankara.
 • Tekin, A., Çelikay, F., Doğan, E. “The Views of Tax Payers on Tax Compliance in the Problematic of Tax Legality” 9. SCF International Conference "Future  of European and Turkey-European Union Relations",21-23 Kasım 2019, Kahramanmaraş.
 • Sekmen, T., Doğan, E., Topuz, S.G. "Türkiye'de Kamu İç Borçlanması Finansal Gelişme İlişkisi" VI. European Congress on Economic Issues: Local-Regional Economic Development, Competition and Policy ,14-15 Kasım 2019, Kocaeli.
 • Tekin, A., Çelikay, F., Doğan, E. “Tax Evasion Perception of Taxpayers and the Role of Auditing Mechanism” VI. International Strategic Research Congress, 25-29 Ekim 2019, Antalya.
 • Tekin, A., Doğan, E., Çelikay, F., “An Empirical Evaluation of The Authority Theory on Taxation for Demographic Differences Perspective” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 01-02 Aralık 2018, İstanbul.
 • Doğan, E., Tekin, A., Çelikay, F., “Benefit Theory in Taxation in The Context of Attıtude Towards Tax Abuse: An Empirical Assessment” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 01-02 Aralık 2018, İstanbul.
 • Çelikay, F., Tekin, A., Doğan, E. “Authority Theory in Taxation in Terms of Spatial Difference: An Ampirical Evaluation” IV. Internatıonal Strategıc Research Congress, 7-11 Kasım 2018, Antalya.
 • Doğan, E., Tekin, A., Çelikay, F., “Mükelleflerin Vergiye Bakışındaki Yeti Uyumu:Ampirik Bir Değerlendirme” 5th International Congress on Political, Economics and Social Studies”, 26-29 Ekim 2018, Niğde.
 • Tekin, A., Doğan, E., Çelikay, F., “Mekansal Farklılıklar ve Mükelleflerin Vergi Tutumları: Eskişehir-Kütahya Örnekleminde Bir Analiz” 5th International Congress on Political, Economics and Social Studies”, 26-29 Ekim 2018, Niğde.
 • Doğan, E., “A Critical Approach To Counter Productivity Characteristic of Invesment Incentives” 33. Internatıonal Publıc Fınance Conference, 08-12 Mayıs 2018, Antalya.
 • Doğan, E., “Health Services As The Legalization Of Capital Accumulation” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 28-29 Nisan 2018, İstanbul. 
 • Doğan, E., “Beden Hizmet İlişkisi Kapsamında Sağlığın Kamusallığına İlişkin Bir Değerlendirme” Uluslarası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 26-27 Nisan 2018, İstanbul.
 • Doğan, E., “Bilgi Bilim İlişkisine Yönelik Ekonomi Politik Bağlamda Tekniğe İlişkin Soruşturma” VI. Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.
 • Doğan, E., “Panoptic Approach of Public Financial Management” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 17-18 Kasım 2017, İstanbul.
 • Doğan, E., “Work Ethic in The Scope of Publicity” International Conference on Social Sciences and Education Research (ICSSER), 8-10 Eylül 2017, Ankara.
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “Broadband Subcriptions of Developed And Devoloping Countries” Eurefe17, 27-29 Temmuz 2017, Aydın.
 • Doğan, E., “Public Interest Approach in The Context of Public Spirit” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 20-21 Mayıs 2017, İstanbul.
 • Doğan, E., “Rationality of Fiscal Rules” 32 nd International Public Finance Conference, 10-14 Mayıs 2017, Antalya.
 • Doğan, E., “Evaluation of Principle of Publicity” International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP), 25-26 Kasım 2016, İstanbul.
 • Doğan, E., “Occupation of Public Mind” Second International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 Ekim 2016, Amsterdam, Hollanda.
 • Doğan, E., Topuz, S.G., “Equality for Justice”  The International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS), 4-10 Ekim 2016, Saray Bosna, Bosna Hersek.
 • Topuz, S.G., Doğan, E., “A Comparison of Knowledge & Information Society Between Developed and Developing Countries” The International Conference on Economics, Business  Management and Social Sciences (ICEBSS), 4-10 Ekim 2016, Saray Bosna, Bosna Hersek.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 • Doğan, E., “Emeğin Zaman Problemi” 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2017, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Projelerde Yaptığı Görevler:

Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Tutumlarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Eskişehir -Kütahya Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Çalışanı.

Diğer Görevler:

 • Uzman Yrd/Uzman   -   Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)   -   2005-2010

İdari Görevler :

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Koordinatörlüğü,2019,Ekim-2019,Aralık.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi Koordinatörlüğü,2019,Şubat-2019,Aralık.
 • Maliye Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü, 2014,Şubat-Devam.
 • Maliye Kulübü Danışmanlığı, 2015,Ocak-2017.
 • Toplam Kalite Kulübü Danışmanlığı, 2014, Eylül-2014, Aralık.

Ödüller :

 • Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu