Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
 • Araştırma Alanları: Bütçe, Yerel Yönetimler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1134
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Bütçe ve Mali Planlama
 • Ofis: A3-8
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Maliye (2. Anadal)

Anadolu

2000-2004

Y. Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi

2011-2013

Doktora

Maliye

Eskişehir Osmangazi

2013-2018

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2011-….

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2013.
 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığı: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İl Özel İdareleri Üzerine Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Sayı: 165, Temmuz-Aralık 2013.
 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 596, 2014.
 • D.Küçükaycan  ve Tekin,R.C., Performans Esaslı Bütçeleme Sürecinin Tamamlayıcı Unsuru Olarak Performans Denetimi,  International Journal of Applied Economic and Finance Studies; Sayı: 2, No:2, 2017.
 • D.Küçükaycan, Kamu Mali Yönetiminde Hesap Verme Mekanizması Olarak Performans Esaslı Bütçe Sistemi Unsurları, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15. Sayı, Haziran 2019.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’nin Stratejilerinin Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları, Sayı: 324, 2015.

 

Kitap Bölümü:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Prof. Dr. Fazıl TEKİN'e Armağan Kitap, Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığının Gerekliliği, Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Editör: Gümüş, Erdal; Çelikkaya, Ali; Gümüş, Erhan; Ferhatoğlu, Emrah; Bilge, Semih; Aslan Murat; Çildir, Melih, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: 430, ISBN: 978-975-7936-98-5, Bölüm Sayfaları: 65 -100, Eskişehir, Mart 2014.
 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı, Prof. Dr. Metin Taş'a Armağan Kitap, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Editör: Gerçek, A. ve Saraçoğlu, F.,   Sayfa sayısı: 381, ISBN: 978-605-344-229-5, Basım sayısı:1, Bölüm Sayfaları: 49-270, Ankara, 2015.
 • D.Küçükaycan ve Çelikay, F. “Bütçe Teorisi Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Bütçeleme Süreci ve Bütçe Hakkı Üzerindeki Etkileri”, Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL'e Armağan Kitap, Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık, Editör: Güner, A., Akgül Yılmaz, G. ve Doğrusöz, B., Sayfa sayısı: 528, ISBN: 978-975-02-5766-7, Basım sayısı: 1, Bölüm Sayfaları: 329-356, Ankara, 2019.
 • D.Küçükaycan  ve Ağdeniz, Ş., “The Analysis of the Findings Reported in the Performance Audit of State Universities”, 34th International Public Finance Conference/Turkey, Istanbul University Publication, Editors: Oktar, S.A. ve Taşkın, Y., e-ISBN: 978-605-07-0704-5, pp: 655 -662, April, 2019.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Socıal Sciences, 2013.
 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejilerinin Değerlendirilmesi, International Conference Of Interdisciplinary Studies, 2015.
 • Küçükaycan,D., Performance Reporting as Accountability Mechanism in Public Financial Management, 5. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018), Niğde, 2018.
 • Küçükaycan,D.,The Investigatigation of Municipal Performance Reports in terms of Discharging Accountability: The Case of Turkey, 2. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, 2018.
 • D.Küçükaycan  ve Ağdeniz, Ş., Devlet Üniversitelerinin Performans Denetimi Sonuçlarında Raporlanan Bulguların Analizi, 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Nisan 2019.
 • D.Küçükaycan, Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Sistemi ve Sürecindeki Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme, 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Temmuz 2019.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özeti basılan bildiriler:

 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Evaluation of Turkey Avoiding Strategies from the Middle Income Trap, Internatıonal Conference Of Interdıscıplınary Studıes Abstract Booklet 2015 Global Forum: Informing Societies, Uniting Cultures, Celebrating Diversity, 2015.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında tam metni basılan bildiriler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D.,  Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, 29. Maliye Sempozyumu, Sayfa sayısı: 547, ss: 295-323, Mayıs 2014.

 

İdari Görevler:

 • 2012-2015 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Dergi Sekreteryası.
 • 2014-….Farabi Bölüm Koordinatörlüğü