Doç. Dr. Ahmet TEKİN
Doç. Dr. Ahmet TEKİN
 • Araştırma Alanları: Mali Hukuk
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1387
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Maliye Teorisi
 • Ofis: A3-1
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İ.İ.B.F. İktisat

Anadolu

1987

Y. Lisans

Maliye

Anadolu

1990

Doktora

Maliye

İstanbul

2000

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Afyon İ.İ.B.F. Maliye

1992

Öğr.Gör. 

Afyon İ.İ.B.F. Maliye

1993

Yar.Doç.Dr.

Dumlupınar Ü.İ.İ.B.F. Maliye

Eskişehir Osmangazi Ü.İ.İ.B.F. Maliye

2001

2013

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Ahmet Tekin,” Türkiye’de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:199, Sayı :5
 • Ahmet TEKİN -Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, “Küreselleşme Sürecinde Ekolojik Riskleri Azaltmada Çevresel Vergilerin Etkisi: Avrupa Birliği Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:2016, Cilt 23, Sayı :1

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Ahmet Tekin-Özlem Sökmen GÜRÇAM, “Vergiye Gönüllü Uyum ve Gönüllü Uyumun Mükellef Hakları ile İlişkisi”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 3-6 Kasım 2016 , Antalya.
 • Ahmet Tekin-Özlem Sökmen GÜRÇAM, ”Türkiye’de Mükellef Hakları: Doğu Anadolu Bölgesinde Faal Olan Gelir Vergisi Mükellefleri Üzerinde Amprik Bir Çalışma”,Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 3-6 Kasım 2016 , Antalya.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Ahmet Tekin, “Türkiye’de 1919-1923 Dönemi Mali Uygulamaları”,Sümerlerden Türkiye Cumhuriyeti’ne MALİYE TARİHİ, Beta Basım A.Ş. İstanbul, 2016.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Tekin, Ahmet,” Türkiye’de Vergi  Yükü” ,TC Sayıştay Dergisi (Sayı:26, Ekim-Aralık 1996). 
 •  Tekin, Ahmet,”OECD Üyesi Ülkelerde Performans Denetiminin Gelişimi”,  Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi (Sayı:11, Kasım 1998). 
 • Tekin, Ahmet,” Performans Denetiminde Ölçüm ve Kriterler” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Cilt:1, Sayı:1, Mart 1999).   
 • Tekin, Ahmet,”Kamu Kesiminde Performans Denetiminin Bazı Ülkelerdeki Gelişimi”, Maliye Dergisi (Sayı:130,Ocak-Nisan 1999). 
 • Tekin, Ahmet,” Kamu Harcamalarının Ekonomik ve İdari-Fonksiyonel Ayrıma Göre Gelişimi (1980-1997)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Cilt:1, Sayı:1, Mart 1999) 
 • Tekin, Ahmet,”Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapılarının Gelişimi (1980-1995) I”, Yerel Gündem Dergisi (Yıl :1, Sayı:8, Ağustos 1999). 
 • Tekin, Ahmet,”Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapılarının Gelişimi II”, Yerel Gündem Dergisi (Yıl:1,Sayı:9, Eylül 1999).        
 • Tekin, Ahmet,” Performans Ölçüm Kriterleri ve İngiltere Yerel Yönetimlerinde Uygulama Sonuçları”, Yerel Gündem Dergisi (Yıl:2, Sayı:10, Ekim 2000). 
 • Tekin, Ahmet,”Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumlarının Gelir ve Giderleri(980-1996)” Sayıştay Dergisi (Sayı:34, Temmuz-Eylül 1999). 
 • Tekin, Ahmet, İ.Vural”Yozlaşma İle Mücadelede Sayıştay’ın Rolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (Cilt:2, Sayı:2,Ocak 2001).  
 • Tekin, Ahmet, ”Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Cilt:2, Sayı:2,Ocak 2001) 
 • Tekin, Ahmet,” Geçici Vergi Uygulaması”, Gazi Antep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Cilt:1, Sayı:1 ). 
 • Tekin, Ahmet, Örtülü Kazanç ve Danıştay Kararları, SDÜ İİBF Dergisi, Cilt:8, Sayı 3, Aralık 2003.         
 •  Ahmet Tekin, İ.Yaşar Vural, “Global Kamusal Malların Finansman Aracı Olarak Global Vergi Önerileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:12, Yıl 2004.
 •  Tekin,Ahmet“4842 Sayılı Yasa Işığında Yatırım İndirim Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı:13, Yıl 2005.
 • Ahmet Tekin-Öner Gümüş, “1982 Anayasası’nda Yer Alan Vergileme İlkelerinin Felsefi Temelleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:39.
 • Ahmet Tekin-Güner Tuncer-Ersin Nail Sağdıç, “Vergi Afları Sonrasında Vergi Uyum Süreci”, Sakarya Iktisat Dergisi; Sayı.2. Haziran 2013, Sayı. 2. 
 • Ahmet Tekin-Yaşar Akdağ, “Belçika, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda’nın Vergi Harcamaları Gelişimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. II, 2013)
 • Ahmet Tekin, Özlem Sökmen Gürçam:” Vergi Harcamaları ve Bazı OECD Ülke Uygulamaları”, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015.
 • Ahmet Tekin-Mahmut Ünsal Şaşmaz, “Çevre Vergilerinin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi”,  Vergi Raporu Dergisi, Sayı:197, Şubat 2016.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Ahmet Tekin-Özlem Sökmen, Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Mükellef Hakları: İngiltere, ABD, Avustralya, ve Kanada, Sosyal Bilimlerde Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı-201622-23 Eylül 2016 , Uşak.

Diğer yayınlar :

 • Ahmet Tekin-Kemal Çelik, Yargı Kararları ve Örnek Uygulamalarla Veraset ve İntikal Vergisi, Ekin Yayınevi, 2010, Bursa.
 • Ahmet Tekin ,Vergi Yargı Hukuku, Meta Basım, 2013.
 • Ahmet Tekin ,Vergi Hukuku 2. Baskı, Meta Basım, 2015.
 • Ahmet Tekin ,Türk Vergi Sistemi,  Meta Basım, 2015.
 • Ahmet Tekin ,Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Meta Basım, 2015.

Hakemlikler:

 • Vergi Raporu
 • Mali Kılavuz

İdari Görevler :

 • Maliye Teorisi Anabilim Dalı başkanlığı

Ödüller :

 • Ahmet Tekin-Özlem Sökmen GÜRÇAM, ”Türkiye’de Mükellef Hakları: Doğu Anadolu Bölgesinde Faal Olan Gelir Vergisi Mükellefleri Üzerinde Amprik Bir Çalışma”,Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresinde Maliye Ana Bilim Dalı alanında en iyi bildirimler kategorisinde ikincilik ödülü  3-6 Kasım 2016 , Antalya.