Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye Bölümü

Anadolu Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Mali Hukuk

Anadolu Üniversitesi

2001

Doktora

Maliye

Anadolu Üniversitesi

2005

Doktora Sonrası

Institute for Austrian and International Tax Law

Vienna University of Economics and Business (WU)

2011

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2000-2005

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2005-2006

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2006-2011

Misafir Araştırmacı

Vienna University of Economics and Business (WU)

Eylül 2010-Eylül 2011

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2011-2016

Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2016-Devam ediyor

 

Üniversite Dışı Görevler:

 • Vergi Konseyi Üyesi, Maliye Bakanlığı - 2018-Devam ediyor
 • Correspondent for Turkey   -   International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Amsterdam, The Netherlands   -   2014 - Devam ediyor

Yayınlar:

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Ferhatoğlu, E., “Turkish Report on Imroving Tax Compliance in a Globalized World”, Imroving Tax Compliance in a Globalized World, 30 June-2 July 2016, Rust, Austria.
 • Ferhatoğlu, E., “Eylem 1: Dijital Ekonomi”, Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırmanın (BEPS) Önlenmesi: Politika, Hukuk, Eylem (Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisi - 5), Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 27 Kasım 2015, İstanbul.
 • Ferhatoğlu, E., “Tax Secrecy and Tax Transparency – the relavance of confidentiality in tax law in Turkey”, Tax Secrecy and Tax Transparency – the relavance of confidentiality in tax law, 05-07 July 2012, Rust, Austria.
 • Ferhatoğlu, E., “Tax Rules in Non-Tax Agreements in Turkey”, Tax Rules in Non-Tax Agreement, 07-09 July 2011, Rust, Austria.
 • Ferhatoğlu, E., “Settlement of International Tax Disputes in Turkish Tax Treaty Law”, Jean Monnet Round Table with Prof.Dr. Pasquale Pistone, Institute for Austrian and International Tax Law, March 9, 2011, Vienna.

Uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitaplarda bölümler:

 • Ferhatoğlu, E., Improving Tax Compliance in a Globalized World (Turkish Perspective) in Michael Lang (Ed.) Improving Tax Compliance in a Globalized World (Amsterdam: IBFD, 2018).

 • Ferhatoğlu, E., "Turkey" in Andrei Cracea (Ed.) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2014 Condensed Version) and Key Tax Features of Member Countries 2017 (Amsterdam: IBFD, 2017).

 • Ferhatoğlu, E., “Tax Secrecy and Tax Transparency-The Relevence of Confidentiality in Tax Law (Turkish Perspective)” in Eleonor Kristoffersson, et al. (eds.) Tax Secrecy and Tax Transparency-The Relevence of Confidentiality in Tax Law, Part 1 and 2 (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang - International Academic Publishers, 2013).
 • Ferhatoğlu, E., “Tax Rules in Non-Tax Agreements in Turkey” in Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer, Alfred Storck (eds.) Tax Rules in Non-Tax Agreements (Amsterdam: IBFD, 2012).

Ulusal yayınevleri tarafından basılmış kitaplar:

 • Ferhatoğlu, E. Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması (İstanbul: Beta, 2010).
 • Köse, T., Ferhatoğlu, E. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğe göre Transfer Fiyatlandırması (Üretim İşletmelerinde Uygulama) (Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2008).
 • Edizdoğan, N., Özker, N., Ferhatoğlu, E., Bilge, S. Türk Vergi Sistemi (Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2007)

Ulusal yayınevleri tarafından basılmış kitaplarda bölümler:

 • Ferhatoğlu, E. (2018). BEPS Eylem 1: Dijital Ekonomi, Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma içinde. (Ed. Billur Yaltı), Beta, İstanbul.

 • Ferhatoğlu, E. (2017). Daimi İşyerine Kazanç Atfedilmesi, Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı içinde. (Ed. Billur Yaltı), Oniki Levha, Ankara.

 • Ferhatoğlu, E. (2015). OECD Model Vergi Anlaşmasının Daimi İşyerine İlişkin Kurallarının Güncellenmesi Çalışmaları, Prof. Dr. Metin Taş'a Armağan içinde. (Ed. Adnan Gerçek, Fazih Saraçoğlu), Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Ferhatoğlu, E. (2014). Yurtdışından Elde Edilen Bireysel Emeklilik Sistemi Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Prof. Dr. Fazıl Tekin'e Armağan içinde. (Ed. Erdal Gümüş, Ali Çelikkaya, Erhan Gümüş, Emrah Ferhatoğlu, Semih Bilge, Murat Aslan, Melih Çildir), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, No: 231, Eskişehir.
 • Ferhatoğlu, E. (2014). Uluslararası Vergi Hukukunda Örtülü Sermaye, Prof. Dr. Şükrü Kızılot'a Armağan içinde. (Ed. Nevzat Saygılıoğlu, Eren Çaşkurlu, Mine Nur Bozdoğan), Ankara.
 • Ferhatoğlu, E. (2012). Uluslararası Vergi Sorunları, Uluslararası Kamu Maliyesi içinde. (Ed. Fazıl Tekin, Mehmet Oğuz Arslan), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1876, Eskişehir.
 • Ferhatoğlu, E. (2012). Uluslararası Şirketlerin Vergilendirilmesi, Uluslararası Kamu Maliyesi içinde. (Ed. Fazıl Tekin, Mehmet Oğuz Arslan), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, No: 1876, Eskişehir.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Ferhatoğlu, E., Türk Vergi Anlaşmaları Hukukunda Sermaye Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 71, Sayı: 1, 2016.
 • Ferhatoğlu, E., “BEPS Projesinin Vergi Anlaşmaları Hukukunda Hibrit Finansal Araç Sorununa Etkisi”, Vergi Sorunları, Sayı: 326, s. 17-30 (Kasım 2015).
 • Ferhatoğlu, E., “Vergi Anlaşmaları Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi”, Vergi Sorunları, Sayı: 301, s. 52-64 (Ekim 2013).
 • Ferhatoğlu, E., “Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nda Bağlama Kuralları”, Maliye Dergisi, Sayı: 161, s. 105-117 (Temmuz-Aralık 2012).
 • Ferhatoğlu, E., Poyraz Ferhatoğlu, G., “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Vergi ve Ceza Hukukunda Uzlaş(tır)ma: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Vergi Dünyası, Yıl: 19, Sayı: 342, s. 150-163 (Şubat 2010).
 • Köse, T., Ferhatoğlu, E., “Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Teşvikinde Ar-Ge İndirimi ve Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, s. 79-112 (Eylül 2009).
 • Köse, T., Ferhatoğlu, E., “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Kapsamında Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 9, Sayı: 29, s. 43-65 (Eylül 2009).
 • Ferhatoğlu, E., Köse T., “Ar-Ge İndiriminin Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Bakımından Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm, Yıl: 19, Sayı: 94, s. 33-58 (Temmuz-Ağustos 2009).
 • Ferhatoğlu, E., Gümüş, E., “Mali Miladın Yenisi: 5811 Sayılı Kanun”, E-Yaklaşım, Sayı: 195, Mart 2009,(http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_result.asp?file_name=/mevzuat/dergi/makaleler/20090314102.htm).
 • Ferhatoğlu, E., Köse, T., “Grup Şirketleri Arasındaki Köprü Kredi İlişkilerinin Örtülü Sermaye Müessesesi Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu, Yıl: 17, Sayı: 112, s. 51-61 (Ocak 2009).
 • Ferhatoğlu, E., “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 4, s. 191-218 (2008).
 • Ferhatoğlu, E., Köse, T., “Ortaklardan Alınan Sipariş Avanslarının Örtülü Sermaye Müessesesi Bakımından Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm, Yıl: 18, Sayı: 89, s. 27-46 (Eylül-Ekim 2008).
 • Ferhatoğlu, E., “Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemelerinin Vergilendirilmesi: Gelir Vergisi mi? Servet Vergisi mi?”, Mali Pusula, Yıl: 3, Sayı: 26, s. 128-133 (Şubat 2007).
 • Ferhatoğlu, E., “Avrupa Birliği Ortak Katma Değer Vergisinde Elektronik Ticaret”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, s. 47-65 (2006).
 • Ferhatoğlu, E., “Uluslararası Vergi Rekabeti ve Sürükleyici Güçleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 79-96 (2006).
 • Ferhatoğlu, E., “Avrupa’da Düz Oranlı Vergi Sistemi Çalışmaları ve Başarısı”, Vergi Dünyası, Yıl: 25, Sayı: 298, s. 170-176 (Haziran 2006).
 • Ferhatoğlu, E., “Avrupa Birliği’nde Zarar Verici Vergi Rekabetine Karşı Yürütülen Çalışmalar”, Yaklaşım, Sayı: 162, s. 190-197 (Haziran 2006).
 • Ferhatoğlu, E., “2004 Genişlemesi Sonrasında Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Sonuçları”, E-Akademi, Sayı: 51, Mayıs 2006,(http://www.e-akademi.org/makaleler/eferhatoglu-2.htm).
 • Ferhatoğlu, E., “Avrupa Birliği’nde Tasarrufların Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları, Yıl: 29, Sayı: 212, s. 145-156 (Mayıs 2006).
 • Ferhatoğlu, E., “Bir Kamu Harcaması Türü Olarak Vergi Harcaması ve Türk Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, s: 78-92 (2005).
 • Ferhatoğlu, E., “Avrupa Birliği Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri”, E-Yaklaşım, Yıl: 11, Sayı 130, Ekim 2003, (http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_result.asp?file_name=/mevzuat/dergi/makaleler/2003103939.htm).
 • Ferhatoğlu, E., “Gelir Teorileri Bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Gelir Tanımlaması ve Sonuçları”, E-Akademi, Sayı: 19, Eylül 2003,(http://www.e-akademi.org/makaleler/eferhatoglu-1.htm).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Ferhatoğlu, E., “İşyerine Kazanç Atfedilmesi”, Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA Türkiye)), 31 Ocak 2014, İstanbul.
 • Ferhatoğlu, E., “Vergi Anlaşmaları Hukukunda Hibrit Finansal Araçlar”, 28. Türkiye Maliye Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2013, Antalya.
 • Ferhatoğlu, E., “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Giderilmesi: Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması, 23. Türkiye Maliye Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2008, Antalya.

Diğer yayınlar :

 • Ferhatoğlu, E., (2011). “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarındaki Son Gelişmeler”, ESO Dergi, Yıl: 2, Sayı: 9, s. 60-64.

Hakemlikler:

 • METU Studies in Development
 • Financial Sciences
 • Türkiye Maliye Sempozyumu
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ankara Bar Review
 • Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 •  “Türk Vergi Anlaşmaları Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP (Yönetici), Eylül 2010-Mart 2011.

Akademik ve İdari Sorumluluklar :

 • Rektör Danışmanı (Prof.Dr. Kemal ŞENOCAK), (Mayıs 2018-Devam ediyor)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yürütme Kurulu Başkanı (2018-Devam ediyor)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Bölüm Başkanı (2017-Devam ediyor)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği (2007-2013; 2016-2019)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-Devam ediyor)
 • Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği (2016-Devam ediyor)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF, Dekan Yardımcılığı (Kasım 2016-Aralık 2019)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Editör Yardımcısı (2017-2019)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF, Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2016)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2017)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı (2011-2012)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2012)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Yayın Alt Kurulu Üyeliği 2006-2007

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • IFA (International Fiscal Association)
 • EATLP (European Association of Tax Law Professors)
 • UVAD (Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği)