Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA
 • Araştırma Alanları: Mali Hukuk
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1160-1154
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Mali Hukuk
 • Ofis: A3-6 / A3-10
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1992

Y. Lisans

Maliye

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1998

Doktora

Maliye

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü

1996 - 2001

Yar. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü

2001 - 2009

Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü

2009 - 2014

Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü

2014 - 

 

Yayınlar:

Uluslararası Alan İndeksleri Kapsamında Yayınlanan Makaleler:

 • Çelikkaya, A. (2019). En Son Katma Değer Vergisi Reformlarının Analizi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 458, Ekim 2019.
 • Çelikkaya, A. (2019). OECD Üyesi Ülkelerde Gerçekleştirilen Son Gelir Vergisi Reformları Üzerine Bir İnceleme, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 372, Eylül, 2019: 9-26.
 • Çelikkaya, A. (2019). 2018 Yılında Dünya Genelindeki Kurumlar Vergisi Reforları Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Vergi Raporu Dergisi, Sayı 240, Eylül, 2019:11-35.
 • Çelikkaya, A. (2018). Dünyada Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Sağlanan Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1: 357-384.
 • Çelikkaya, A. (2017). Yenilenebilir Enerjinin Teşvikine Yönelik Uluslararası Kamu Politikaları Üzerine Bir İnceleme, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2017; 172: 52-84.
 • Çelikkaya, A. (2017). Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Sağlanan Teşvikler Üzerine Bir İnceleme, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 345, Haziran 2017:1-22.
 • Çelikkaya, A. (2017). Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Yenilenebilir Enerjiye Sağlanan Teşvikler Üzerine Bir İnceleme, Sayıştay Dergisi, Sayı 104, Ocak-Mart 2017: 1-26.
 • Çelikkaya A. (2016). Katma Değer Vergisinde Yeni Model Arayışları Üzerine Bir İnceleme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1): 192-208.
 • Çelikkaya A. (2014).  Azerbaycan'da Petrol Dışı Vergi Sisteminin Gelişimi ve Reform Önerileri, Bilig, Güz, 2014, Sayı 71: 93-122.
 • Cesur A., Çelikkaya A. (2014). Türkiye'de Vergi Kültürünün Gelişmesinde Gelir İdaresi Başkanlığının Yeri ve Önemi, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt XVI, Sayı 2, Aralık 2014: 1-13.
 • Çelikkaya A. (2013). OECD Üyesi Ülkelerde Emek Üzerindeki Vergi Yükünün Gelişimi ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme, TİSK AKADEMİ, Cilt: 8, Sayı 16: 68-91.
 • Çelikkaya A. (2013). Kazakistan Vergi Sistemine Genel Bir Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları, Temmuz-Ağustos, 2013: 43-65
 • Çelikkaya A., Bişgin A. (2012). "Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye'nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi", Maliye Dergisi, Sayı 163, Temmuz-Aralık 2012, ss. 76-94.
 • Çelikkaya A. (2012). “Türkiye’de Deniz Taşımacılığına Sağlanan Vergi Teşvikleri Üzerine Bir İnceleme”, Maliye Dergisi, Sayı 162, Ocak-Haziran 2012, ss. 73-102.
 • Çelikkaya A. (2011). “Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan Turizm İşletmelerinde Katma Değer Vergisi Uygulamalarının Karşılaştırılması”. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (2): 167-183.
 • Çelikkaya, A. (2011). “İşletmelerin Vergilendirilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım:Brüt Hasıla Vergisi (GRT) ve ABD Eyaletlerindeki Uygulaması”, TİSK AKADEMİ, 6 (12), 2011, 161-1832.
 • Çelikkaya, A.(2011). “OECD Üyesi Ülkelerde Katma Değer Vergisinin Yapısal Gelişimi ve Son Uyumlaştırma Çabalarının Değerlendirilmesi”. Sosyo Ekonomi. 7 (14): 101-126.
 • Çelikkaya, A. (2011). “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevre Vergisi Reformları ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi”. Anadolu Ü. SBE. Dergisi, 11 (2): 97-120.
 • Çelikkaya, A.(2011). “Bazı Ürünlerden (Alkollü İçecekler, Madeni Yağlar ve Tütün Mamulleri) Alınan Özel Tüketim Vergisinin Ülke Bazında Karşılaştırmalı Analizi”. Dumlupınar Ü. SBE Dergisi, 29: 49-65.
 • Çelikkaya, A., (2010). Dual Income Tax: A Reform Option for Personal Income Tax in Turkey, BEH Journal, 3: 47-57.
 • Çelikkaya, A.(2010). “OECD Ülkelerinde 1980 Sonrası Gelir Vergisi Reformlarının Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Ün. SBE Dergisi, 11 (1): 143-177.
 • Çelikkaya, A. (2010). “İkili Gelir Vergilemesi Modeli ve İskandinav Ülkelerindeki Uygulaması”.  Eskişehir Osmangazi Ün. İİBF Dergisi, 5 (2): 101-128.
 • Çelikkaya, A.(2010). “Globalleşmenin Neden Olduğu Kurumlar Vergisi Reformları ve OECD Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme” Maliye Dergisi,159: 36-53.
 • Çelikkaya A, Gürbüz H. (2008). “Mükelleflerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi”. Sosyo Ekonomi, 2008-2: 23-54
 • Yalama A, Çelikkaya A. (2007). “Oyun Teorisi Modeli İle Türkiye Açısından Optimum Vergi Oranı, Vergi Cezası Ve Denetim İlişkisinin Belirlenmesi”.Eskişehir Osmangazi Ün. SBE Dergisi. 8(1): 131-145.
 • Çelikkaya A.(2007). “AB’ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi”. Anadolu Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1): 241-260
 • Çelikkaya A., Gürbüz H (2006). “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bir Alan Çalışması”. İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, 247,113-139.
 • Çelikkaya A. (2006). “Türk Vergi Hukuku Açısından Randıman İncelemesi ve Hukuki Sonuçları”.  Mali Çözüm Dergisi, 78: 80-94.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Çelikkaya A. (2013). "Gelir Vergisi Kanun Tasarısının Genel Değerlendirmesi: Görüş ve Öneriler", UA Antalya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2: 19-41.
 • Çelikkaya, A. (2011). “ Tek Oranlı Katma Değer Vergisi Reformları Üzerine Bir Değerlendirme”, Vergi Dünyası Dergisi, 362: 86-94.
 • Çelikkaya, A. (2011). “Karbon Vergisi ve Dünyadaki Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, 276: 91-101
 • Çelikkaya, A. (2011). “Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Vergi İdarelerinin Yapması Gerekenler ve Yeni Eğilimler Üzerine Bir İnceleme”, Vergi Sorunları Dergisi, 275: 50-64.
 • Çelikkaya, A.(2011). “Global Kriz Karşısında Uygulanan Vergi Politikası Tedbirleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, 276: 134-155.
 • Çelikkaya, A.(2011). “Glabol Kriz Sonrası Vergi Cennetleri ile Mücadelede Yaşanan Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım Dergisi, 219: 353-363
 • Çelikkaya, A. (2011). “Avrupa Biriliğinde Kurumlar Vergisini Uyumlaştırma Çabaları: Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı (CCCTB) Önerisi”. Vergi Dünyası Dergisi, 354: 133-141
 • Çelikkaya, A. (2011). “Global Gelir Vergisi Reformları ve 1980 Sonrası Gelişim Trendinin Değerlendirilmesi”. Vergi Sorunları Dergisi, 268: 107-117
 • Çelikkaya, A.(2010). “Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesinde Yeni Eğilim: Karbon Temelli Vergileme Modeli”. Vergi Sorunları Dergisi, 266: 61-71
 • Çelikkaya A. (2008). “Amerika Birleşik Devletlerinde Emek Geliri İndirimi Uygulaması ve Asgari Geçim İndirimi ile Karşılaştırılması”. Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, 245-246: 104-112, 57-68
 • Çelikkaya A. (2008). “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların (Non-Profit) Vergi Avantajları: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Karşılaştırılması”. Vergi Sorunları Dergisi, 237: 193-213
 • Çelikkaya A. (2007). “Tonaj Vergisi Rejimi ve Dünya Ülkelerindeki Uygulaması”. Vergi Sorunları Dergisi. 226: 119-135
 • Çelikkaya A., Cabar, H. (2007). “Bir Vergi Güvenlik Önlemi Olarak Özel Gider Bildirimi Esasının Değerlendirilmesi”. E-Yaklaşım Dergisi, 43
 • Çelikkaya A. (2006). “Gemi Acentelerinin Vergi Hukuku Açısından Niteliği ve Vergi Mükellefiyetlerinin Kapsamı”. İstanbul Ün. Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXIV(1): 3-25
 • Çelikkaya A, Çeliktaş İ. (2006). Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı ile Getirilen Düzenlemeler”. Legal Mali Hukuk Dergisi, 22: 2441-2460
 • Çelikkaya A. (2006). “Özelgelerin (Mukteza) Vergi İncelemesi Açısından Niteliği ve Önemi”. Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, 224: 10-20
 • Çelikkaya A. (2005). “Türk Vergi Hukuku Açısından Navlun Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi”. Ankara Ü.Hukuk Fakültesi Dergisi, 54(1): 73-90
 • Çelikkaya A., Uçkun, N. (2004). “Bütçe Kanunları ile Getirilen Taşınmaz Malla Vergi Ödeme Şeklinin Mali ve Finansal Açıdan Analizi”. Vergi Dünyası Dergisi, 276: 120-126
 • Çelikkaya A. (2004). “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile İlgili 5084 Sayılı Kanunun 4325 Sayılı Kanun ile Mukayeseli Analizi”. Vergi Sorunları Dergisi, 189: 134-147
 • Çelikkaya A. (2004). “Gelir ve Kurumlar Vergisinde Enflasyon Düzeltmesi”. Yaklaşım Dergisi, 137-138, 205-212; 181-189
 • Çelikkaya A. (2004). “Performans Derecelendirme Bildirimi ve Vergi Uyumuna Etkisi”. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 5: 88-95
 • Cabar, H., Çelikkaya A.(2004). “Yeni Uygulamaya Göre Yatırım İndiriminden Yararlanamayacak Harcamaların Tespitinde Yaşanacak Güçlükler”.Yaklaşım Dergisi, 134: 189-195
 • Çelikkaya A., Çeliktaş, İ.(2004). “İdari Yargılama Süreci ve İstinaf Mahkemeleri”.  Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 1: 161-170
 • Çelikkaya A. (2003). “Dekapajın Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Karşısındaki Durumu”. Süleyman Demirel Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, 8(3): 79-90
 • Çelikkaya A.(2002). “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler”. E-Akademi, 5, http://www.e-akademi.org/makaleler/acelikkaya-1.htm

Diğer Yayınlar:

 • Çelikkaya A. (2015). Avrupa Birliğinde Tonaj Vergisi Uygulaması, Deniz Ticareti, Mart 2015, 40-44.
 • Çelikkaya A. (2006). “Yatırım İndirimi Uygulamasında Son Durum”. Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, 101: 46-49.
 • Çelikkaya A. (2006). “Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Yararlanma Koşulları”.Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, 36: 46-49.
 • Çelikkaya A.(2004). “5225 Sayılı Kanun İle Kültürel Yatırımlara Yapılan Teşvikler”. Eskişehir Ticaret Odası Dergisi, 94: 88-90.

Uluslararası ve Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 • Çelikkaya, A. (2018). "Yenilenebilir Enerji Teşvik Politikalarına Genel Bir Bakış", International Congress of Energy, Economy and Security, 21-22 Nisan 2018/Istanbul-Turkey.
 • Çelikkaya, A. (2018). "Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemi", 29. Vergi Haftası Paneli, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1 Mart 2018. 
 • Çelikkaya, A. (2017). “Yenilenebilir Enerjinin Teşvikinde Tarife Garantisi Uygulaması Üzerine Bir İnceleme”, 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-12 Eylül 2017, Komrat Dolayı, Gagauziya / MOLDOVA.
 • Çelikkaya, A. (2017). “Yenilenebilir Enerjinin Teşvikinde Portföy Standardı Uygulaması”, Uşak Üniversitesi, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (IASOS), 21-23 Eylül 2017, Uşak.
 • Çelikkaya, A., Beser M.K., (2016). "Turkey's Tourism Demand: Does Value Added Tax Matter?, 20 th Ebes Conference-Vienna, September 28-30, 2016, Vienna, Austria.
 • Çelikkaya, A. (2016). "Türkiye'de Beşeri Sermaye Yatırımlarına Sağlanan Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi", 14. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-23 Ağustos 2016, Gostivar/Makedonya.
 • Çelikkaya, A. (2016). "Yeni Gelir Vergisi Kanunun Tasarısının Değerlendirilmesi Paneli", 31. Türkiye Maliye Sempozyumu, 15-19 Mayıs 2016 Antalya.
 • Çelikkaya, A. (2016). "Denetim Fonksiyonu Olarak Vergi İncelemesinin Yeri ve Niteliği", II.Ulusal Mükellef Hakları Kongresi, (EBSO, Uludağ Ün. ve İzim Katip Çelebi Ün. İşbirliği ile DÜzenlenen) 21 Ocak 2016, İzmir.
 • Çelikkaya, A. (2015). "Türk Gümrük Vergisinin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme", 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28-30 Ekim 2015, Bakü/Azerbaycan.
 • Çelikkaya, A. (2014). "Avrupa'da Turizme Sağlanan Katma Değer Vergisi Teşvikleri Üzerine Bir İnceleme", 9. Uluslararası Kongre: "Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler (Tourman 2014), 25-27 Eylül 2014 Burhahiye / Türkiye.
 • Çelikkaya, A.(2011). “ Turizm İşletmelerinde Katma Değer Vergisinin Etkisi: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması”. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek, Kırgıziszan, 17-19 Mayıs: 373-383.
 • Çelikkaya, A, Gürbüz H. (2007). “Analyzing the Relationship Among Variables That Affect the Behaviors of Taxpayer Against Tax”. 2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, Kyrgyzstan-Turkey Manas Üniversity, p. 54, Bishkek-Kyrgyzstan.
 • Çelikkaya, A, Gürbüz H. (2006). “Measuring Compliance of Taxpayers Using Correspondence Analysis: Evidence From Turkey”. 17th. Symposium of IASC on Computational Statistics, Rome, Italy, Physica-Verlag, 543-557, Heidelberg, 2006.

Ulusal Yayın Evleri Tarafından Yayınlanan Kitaplar:

 • Tekin F., Çelikkaya, A. (2018). Vergi Denetimi 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yüce M., Çelikkaya A. (2016). Örnek Uygulamalarla Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, 1. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa
 • Tekin F., Çelikkaya, A. (2016). Vergi Denetimi 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Tekin F., Çelikkaya, A. (2014). Vergi Denetimi 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankra. 
 • Çelikkaya, A. (2013). Beşeri Sermayeye Yatırımlarının Teşviki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme, Dora Yayıncılık, Bursa.
 • Tekin F, Çelikkaya, A. (2013). Vergi Denetimi, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Edizdoğan, N, Çelikkaya A. (2012). Vergilerin Ekonomik Analizi, 2. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa
 • Tekin F, Çelikkaya, A. (2011). Vergi Denetimi, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Edizdoğan, N, Çelikkaya A. (2010). Vergilerin Ekonomik Analizi, 1. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa.  
 • Çelikkaya A. (2008). Dünyada ve Türkiye’de Deniz Taşımacılığına Sağlanan Vergi Teşvikleri, 1. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Tekin F, Çelikkaya, A. (2009). Vergi Denetimi, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Edizdoğan, N, Taş M, Çelikkaya A. (2007). Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, 1. Baskı, Ekin Yayıncılık, Bursa.
 • Tekin F, Çelikkaya, A. (2007). Vergi Denetimi, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Tekin F, Çelikkaya, A. (2005). Vergi Denetimi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Kitap Bölümleri:

 • Çelikkaya A. (2018). OECD Genelinde Tüketim Vergilerinin Gelişim Trendi: 1965-2014 Döneminin Karşılaştırmalı Bir Analizi, Prof. Dr. Nihat Edizdoğana Armağan, Ekin Kitabei, Bursa 2018. 
 • Çelikkaya A. (2017). Verginin Tanımı, Amaçları, Tarihsel ve Teorik Gelişimi (Ünite 1), Vergi Teorisi, AÖF Yayın No: 2451, Kasım 2017.
 • Çelikkaya A. (2017). Vergilerin Sınıflandırılması ve Vergi Dışı Kamu Gelirleri (Ünite 2), Vergi Teorisi, AÖF Yayın No: 2451, Kasım 2017.
 • Çelikkaya A. (2014). Güncel Vergi Sorunları ve OECD'nin Yürüttüğü Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Fazıl Tekin'e Armağan, Mart 2013, Eskişehir, 165-185
 • Çelikkaya A., Küçük, Ö. (2014). Türkiye'de Karbon Vergisi Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Şükrü Kızılota Armağan, Ocak 2014, Ankara: 253-266
 • Çelikkaya A. (2012). Verginin Tanımı, Amaçları, Tarihsel ve Teorik Gelişimi (Ünite 1), Vergi Teorisi, AÖF Yayın No: 1915, Ocak 2013.
 • Çelikkaya A. (2012). Vergilerin Sınıflandırılması ve Vergi Dışı Kamu Gelirleri (Ünite 2), Vergi Teorisi, AÖF Yayın No: 1915, Ocak 2013.
 • Çelikkaya A. (2012). Katma Değer Vergisi I, Özel Vergi Hukuku -II, AÖF Yayın No: 1806, Ocak 2013.
 • Çelikkaya A. (2012). Katma Değer Vergisi II, Özel Vergi Hukuku -II, AÖF Yayın No: 1806, Ocak 2013.
 • Çelikkaya A. (2011). “Vergi Yönetiminde Etkinlik ve Hesap Verebilirlik: Az Gelişmiş Ülkeler Üzerine Değerlendirmeler”, Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, (Editörler: N. Edizdoğan, Ö. Çetinkaya), Ekin Kitabevi, Bursa: 131-145.
 • Çelikkaya A. (2011). “Vergi Denetiminde Etkinliğin Arttırılması Çabaları: Vergi Usul Kanununda Yapılan Son Değişikliklerin Analizi”. Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, (Editörler: N. Edizdoğan, Ö. Çetinkaya), Ekin Kitabevi, Bursa 2011: 113-131.
 • Küçükkalay, A. Mesud, Çelikkaya A. (2002). “Genel Olarak Osmanlı Vergi Sistemi ve Bir Vergi Tahsil Yöntemi Olarak İltizam”. Türkler Ansiklopedisi, Editör, H.C. Güzel, K.Çiçek ve S. Koca, Cilt 10, 878-892, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.

Trt Okul Dersleri:

 • Çelikkaya A. (2012), Türk Vergi Sistemi Ders 1,
 • Çelikkaya A. (2012), Türk Vergi Sistemi Ders 2,
 • Çelikkaya A. (2012), Türk Vergi Sistemi Ders 3,
 • Çelikkaya A. (2012), Türk Vergi Sistemi Ders 4,
 • Çelikkaya A. (2012), Türk Vergi Sistemi Ders 5,
 • Çelikkaya A. (2012), Türk Vergi Sistemi Ders 6.

Sertifika Programları:

 • Çelikkaya, A. "Üniversitelerin Teşkilat Yapıları ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalıştayı, 08-10 Mayıs 2015, T.C. Devlet Personel Başkanlığı, Ankara.

Yürütülen Projeler:

 • Çelikkaya, A. (2015), "Dünyada Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Sağlanan Vergi Teşvikleri Üzerine Bir İncleme, ESOGÜ, BAP (Başvuru Tarihi: 20.05.2015).

Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlikler:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Editörlük (Aralık 2016--Aralık 2018)
 • Applied Economics , Hakemlik
 • Tourism Management, Hakemlik
 • TÜBİTAK, Bilimsel Yayın ve Proje Değerlendirme Panelist
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği
 • Afyon Kocatepe Ün. İİBF Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği
 • Ankara Hacı Bayram Veli Ü. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği
 • Yönetim Bilimleri Dergisi, Hakemlik
 • Sayıştay Dergisi, Hakemlik
 • Türkiye İdare Dergisi, Hakemlik
 • The Journal of Academik Social Science Studies, Hakemlik
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Hakemlik
 • Yönelim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Hakemlik
 • Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Hakemlik
 • Abant İzzet Baysal Ü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakemlik
 • Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakemlik
 • Turkish Studies Dergisi, Hakemlik
 • Maliye Dergisi, Hakemlik
 • Gümrük ve Ticaret Dergisi, Hakemlik
 • Tarih Okulu Dergisi, Hakemlik
 • Hacettepe Ün. İİBF Dergisi, Hakemlik
 • Bitlis Eren Ün. SBE Dergisi, Hakemlik
 • Afyon Kocatepe Ün. İİBF Dergisi, Hakemlik
 • Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Hakemlik
 • Afyon Kocatepe Ün. SBE Dergisi, Hakemlik,
 • Muğla Sıtkı Koçman Ün., SBE Dergisi, Hakemlik.
 • Vergi Raporu Dergisi, Hakemlik.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Hakemlik. 
 • Maliye Araştırmaları Dergisi, Hakemlik. 
 • International Journal of Public Finance, Hakemlik. 

İdari Görevler:

 • İİBF, Dekan, (20/07/16/12/2019)
 • İİBF, Dekan Vekilliği, (28/10/2016-20/07/2017)
 • ESOGÜ, Senato Üyeliği (21/04/2015-    )
 • İİBF, Dekan Yardımcılığı (12/08/2016-28/10/2016)
 • İİBF, Maliye Bölüm Başkanlığı (31/07/2015-31/07/2017 )
 • İİBF, Uluslararası İlişkilen Bölüm Başkan Vekilliği (25/09/2017- 07/06/2018)
 • ESOGÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (12/05/2015-14/02/2017)
 • ESOGU, Yunus Emre Araştırma Merkezi Genel Kurul Üyeliği (13/11/2015-  )
 • İİBF, Fakülte Kurulu Üyeliği (15/05/2014-  )
 • İİBF, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı (14/05/2014-  )
 • İİBF, Dekan Yardımcılığı (2009-2011)
 • İİBF, Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı (2006-2009)
 • ESOGÜ, İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (04/09/2013-02/12/2014)
 • ESOGÜ, Merkezi Yemekhane Kabul Komisyonu Başkanlığı (2010-2011).