TR | EN
Bölümümüz

BÖLÜM YÖNETİMİ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Füsun YENİLMEZ Tel:0(222) 2393750 / 1152 yenilmez@ogu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ Tel:0(222) 2393750 / 1116 esinkilic@ogu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Derviş Tuğrul KOYUNCU Tel:0(222) 2393750 / 1755 dervistugrul@gmail.com
Bölüm Sekreteri Engin TUĞYANOĞLU Tel:0(222) 2393750 / 1756 tugyanoglu@ogu.edu.tr  

 

​GENEL TANITIM

İktisat Bölümü, kişilerin, kuruluşların ve ülkelerin kaynak sınırlaması ve kullanımının nasıl olması gerektiğini sorgulayan, iktisadın teorik ve uygulamalı ilgili alanlarında yeterli bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri ve olayları yakından izleyebilen, tartışma ve değerlendirilmelere katılabilen, sektör ve ülke verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte iktisatçılar yetiştirmeyi ve iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere öncülük etmeyi amaçlamaktadır. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm kaynakların verimli kullanılması, doğal, parasal ve insan gücü kaynaklarının artırılarak toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi ve tüm bu faaliyetlere dayalı olarak üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik konularla ilgili eğitim ve araştırmalar yapar.

İktisat bölümünde eğitim gören öğrencilerin iktisat biliminin kavranması ve iktisadi olayların analizi için gerekli araç, kavram, ilke ve yöntemlere hakim; analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğine sahip, kendine güvenen, ifade yeteneği güçlü, çalışma disiplini kazanmış bireyler olarak mezun olmaları ve günümüzde rekabetin küresel hale dönüştüğü işgücü piyasasında bu nitelikleriyle öne çıkarak çeşitli istihdam alanlarında kendilerine kolaylıkla yer bulmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, iktisat biliminin tüm yönlerini kapsayan ders içeriğinde işletme, istatistik, matematik, ekonometri, maliye, hukuk, sosyoloji gibi bilimsel alanların derslerine de yer verilmektedir. Ayrıca iktisadın yanı sıra bilimsel alanlardan birinde daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen öğrenciler için çift anadal ve yandal programları ile iktisat alanında uzmanlaşmak isteyen lisans mezunlarına yönelik yüksek lisans programı da bölüm tarafından öğrencilere sunulan olanaklar arasındadır.

İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisat Tarihi ve İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat gibi anabilim dallarının bulunduğu iktisat bölümde; ekonomi biliminin temel dersleri alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Birinci sınıf ders programı öğrencilerin iktisat ve diğer bilimsel alanlarda öngörü kazanmasına zemin hazırlayacak şekilde düzenlenmiştir. 2. ve 3. sınıf derslerinde ise ağırlıklı olarak iktisat biliminin teorik altyapısını oluşturan yöntem ve yaklaşımlar ayrıntılı bir şekilde verilmektedir. 3. sınıftan itibaren öğrencilere ekonomik bakış açılarını genişletecek ve güncel ekonomik gelişmelerin kavranması ve yorumlanabilmesi yeteneğini kazandıracak içerikte seçmeli dersler sunulmaktadır. Ayrıca 4. sınıf öğrencileri iktisat bilimi içerisinde ilgi duydukları alanlara yönelik araştırma tezleri hazırlamakta; bu şekilde bilimsel araştırma yöntemleri, iktisat teorilerinin uygulamaya dönüştürülmesi ve bilimsel etik kurallar konusunda da yetkinlik kazanmaktadırlar.

Programın amacı, öğrencilere iktisadın temel prensipleri ekseninde eğitim vererek özel sektör ve kamu sektöründe başarılı olabilmelerini sağlamak ve onları dünyadaki değişimi yakalayabilecek, karar verme becerileri gelişmiş, bilgiyi üretip paylaşabilen, teknolojiye hakim, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip bireyler olarak mezun etmektir. Böylelikle Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendirebilecek iktisat liderleri yetiştirmek mümkün olacaktır.

Yetiştirilen bireylerin teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatına ve iktisat ile ilgili süreçlerinin her adımına uygulayabilen, takım çalışmasına yatkın,  paylaşımcı, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış ve mesleki etiğe sahip kişiler olabilmesine özen gösterilmektedir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA ALANLARI

İktisat Bölümü mezunları İktisatçı (Ekonomist) unvanı alır. Mezunlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceği gibi, aynı zamanda devletin ekonomik planlama ve icra kurumlarında uzman olarak çalışabilirler. İş olanakları oldukça geniş olmakla birlikte; bankacılık, iç ve dış ticaret, denetim, yönetim alanlarında kariyer şansı bulunmaktadır. Bunların dışında iktisat alanında akademik kariyer yapma olanakları da mevcuttur.

Mezunlarımızın çalışabilecekleri meslekler:  Akademisyenlik,  Avrupa Birliği uzmanlığı, Banka müfettişliği, Devlet bütçe uzmanlığı, Dış ticaret uzmanlığı, Finansal analistlik, Gelirler kontrolörlüğü,  Gümrük ve ticaret uzmanlığı, Hazine uzmanlığı, Hesap uzmanlığı, İdari hakimlik, İnsan kaynakları uzmanlığı, Kaymakamlık, Maliye müfettişliği, Merkez Bankası uzmanlığı, Pazarlama uzmanlığı, Planlamacılık, Sayıştay denetçiliği, Serbest muhasebecilik ve mali uzmanlık, SPK uzmanlığı, Vergi müfettişliği, Yeminli mali müşavirlik.

Mezunlarımızı istihdam eden kuruluşlar: Merkez Bankası Hazine Müsteşarlığı, SPK, İMKB, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK, DPT, BDDK,  EPDK, Rekabet Kurulu, Üniversiteler, Sayıştay, Bağımsız Denetim Kuruluşları, Bakanlıklar, Bankalar ve Finans Kurumları, Aracı Kurumlar, Tüm Özel Kurum ve Kuruluşlar, Uluslararası Örgütler, Çok Uluslu Şirketler.