TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile enstitülerde, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakültelerde bölümlerdeki, bölüm başkanı, bölüm başkanı yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

b) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

d) Yaz Okulu: Öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanabilecek bir öğretim programını,

e) Yerel kredi: Haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamını,

f) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulunun amaçları

MADDE 4 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b) Öğrencinin güz ve bahar yarıyılında aldığı ancak başarısız olduğu ders veya dersleri yaz okulunda da açarak güz ve bahar yarıyılında derslerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmasının azaltılması ve öğretim veriminin arttırılması,

c) Öğrencinin not yükseltmek amacıyla  ders almasının sağlanması,

ç) Öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı dersleri alma olanağı verilmesi,

d) Öğrenciye kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme fırsatının verilmesi.

Yaz okulu tarihleri ve ders saatleri

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlamak üzere Senato tarafından belirlenir. Yaz okulu öğretim süresi 35 öğretim gününden az olmamak üzere en az yedi haftadır. Yaz okulu sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulunda açılan her ders, haftada, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin iki katı olacak şekilde yapılır.

 (2) Yaz okulu ders programları bölümlerce hazırlanır ve ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Yaz okulunda açılacak derslerin belirlenmesi ve kayıt

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılı programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler açılabilir.

 (2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için, öğretim elemanının veya elemanlarının yaz okulunda ders açma isteklerini belirten dilekçe ile ilgili bölüm başkanına başvurması gerekir. İlgili öğretim yılında o dersi veren öğretim elemanının veya elemanlarının yaz okulunda ders açmak istememeleri halinde, bölüm başkanı veya fakülte dekanı/meslek yüksekokulu müdürü o dersi açabilecek öğretim elemanlarını teklif edebilir. Fakültelerde bölüm kurulunun meslek yüksekokullarında bölüm başkanının önerisi ile açılması öngörülen dersler bölüm başkanınca yaz okulu haftalık ders programı ve dersler için bölümde ayrılan dersliklerin listesi ile birlikte ilgili fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu müdürlüğüne sunulur. Yeterli sayıda derslik bulunmadığında öncelikli dersler fakültelerde bölüm kurulunca/meslek yüksekokullarında bölüm başkanınca tespit edilir.

(3) Yaz okuluna kayıt öğrencinin isteğine bağlıdır. Derslere kayıtta, 8/8/2016 tarihli ve 29795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin başarısızlık ve ders tekrarı ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

(4) Yaz okulunda toplam en çok 12 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Ancak genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler 15 yerel kredi değere kadar derse kayıt yaptırabilir.

(5) Yaz okulu başlamasından önceki hafta öğrenci kaydından düşürülen dersler yerine, açılması kesinleşen derslere toplam kredi sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, öğrenci ders bırakamaz.

(6) Yaz okulu programlarında yer alan bir dersin açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısını ilgili yönetim kurulu belirler. Bir derse kayıtlı öğrenci sayısının 40’ı aşması halinde yeni bir sınıf açılabilir.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda alınan dersler için, öğrencilerin dersi daha önce alıp devam zorunluluğunu yerine getirip getirmediklerine ve başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın teorik ders çalışmalarının % 70’ine laboratuvar ve uygulama çalışmalarının % 80’ine devam zorunluluğu aranır.

(2) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir ve yaz okulundan alınan ders, başarı belgesinde yaz okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz okulunda alınan notlar öğrencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır. Program dışı derslerden alınacak notlar genel not ortalamasına katılmaz. Program dışı derslerden başarısız olunması ders tekrarını gerektirmez ve mezuniyete engel oluşturmaz.

Öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Yaz okulu öğrenim ücreti, ilgili kanunlar ve eki talimatlarda belirtilen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yaz okuluna kayıt yaptıracak misafir öğrenciler için alınacak öğrenim ücreti Yönetim Kurulunca belirlenir.

Ders ücreti

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına ilgili kanun hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.