Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Araştırma Alanları: Kentleşme, Çevre ve Yerel Yönetimler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1362
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Ofis: A3-14
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Gazi Üniversitesi

2003

Y. Lisans

SBE - Yönetim Bilimleri

Gazi Üniversitesi

2005

Doktora

SBE - Sosyal Çevre Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2011

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2005-2006

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri

2006-2011

Ar.Gör. Dr. 

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2012-2013

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2013 -2017

Doç. Dr.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2017 - 
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yaraş Eyyup, Akın Eyüp, Şakacı, Bilge Kağan (2009). Tüketicileri Plansız Satınalma Eğilimleri İtibariyle Pazar Bölümleri Halinde İnceleme. Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,(18), 1-15.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2009). Savaşın Çevresel Etkilerinin Azaltılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 61-84.
 • Yaraş, Eyyup, Akın Eyüp, Şakacı,  Bilge Kağan (2011). Tüketicilerin Çevre Bilinci Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergi, 9(35), 117-126.
 • Akıncı, Mehmet , Önder, Özgür, ŞakacıBilge Kağan (2013). Is Intra-Party Democracy Possible In Turkey? An Analysis of Political Parties Act And Party By-Laws. European Scientific Journal, 9(11), 33-49.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Değer Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Mülkiye Dergisi, 1(37), 9-29.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı?. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1399-1420.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2014). Evliya Çelebi ve Kütahya: Geçmise Yolculuk. Journal of Turkish Studies, 9(11), 517-528.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2015). Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında Belediye Başkanlarına Tavsiyeler: Kutadgu Bilig e Dair Analiz. International Journal of Management Economics and Business, 11(24), 45-58.
 • Çifçi, Sertaç,  Şakacı, Bilge Kağan (2015). Çevre Bilinçli Tüketicilerin Firmaları Ödüllendirme ve Cezalandırma İsteklilikleri: Kadın ve Erkek Tüketiciler Arasındaki Farklılıklar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 287-296.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2015). Doğal ve Kültürel Mirasın Hayati Sorunu: Istisnai Evrensel Değer (UNESCO Dünya Mirası Listesi). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 455-472.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2016). Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında En Mükemmel Şehrin Yöneticisi: El-Medinet'ül-Fazıla'ya Dair Analiz. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal(7), 74-86.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Hiyerarşi Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Social Sciences Studies Journal.14 (4) , 558-568. 
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018).  Çıkar Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. International Journal of Academic Value Studies. 4 (19),  294-303.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Politika Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Social Sciences Studies Journal.15 (4) , 837-846.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Çözüm Önerileri Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 5 (16), 8-23.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Aldo Leopold'un Yeryüzü Etiğinin Analizi. Journal of Social & Humanities Sciences Research. 5 (27), 3017-3026.
 • Şakacı, Bilge Kağan, Vural, Özgür ve Kulaç, Onur (2020), “Yerel Yöneticilere Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik Tavsiyeler: Siyasetname Ve Kutadgu Bilig”, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, s. 115-125.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Aygün, Banu, ŞakacıBilge Kağan. Türkiye’de Çevre Konusuna Doğrudan Odaklı Çevreci Sivil Toplum Hareketleri Ve Çevresel Yaklaşımları. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), 1, 139-162
 • Şakacı,  Bilge Kağan. Derin Ekolojinin Nüfus Açısından Çözümlenmesi. 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 1, 59-66.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2014). Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Açısından Kutadgu Bilig'den Alınabilecek Öğütler. Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 3-10. (Tam metin bildiri)
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2016). Çevreci Sivil Toplum Kuruluşunun Akdeniz Üzerine Politikalarının Analizi. Uluslararası Akdeniz'de Çevresel Güvenlik Konferansı, 183-197. (Tam metin bildiri)
 •  Şakacı, Bilge Kağan,  Vural, Özgür, Kulaç, Onur (2018). “Türk-İslam Siyasetnameleri Ekseninde Bağımlılıkla Mücadele Politikalarına Yönelik Yerel Yöneticilere Tavsiyeler: Kutadgu Bilig ve Siyasetname Örneği”. 7. Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, 20-22 Aralık 2018, Düzce Üniversitesi, Bildiri Özet ve Program Kitapçığı,  s. 43-44.

 • Şakacı, Bilge Kağan, Kulaç, Onur, Vural, Özgür (2019). “Türk-İslam Siyasetnamelerinde Adil Yönetim Olgusunun Metaforik Anlatımına Yönelik Bir İnceleme”, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) 17, Bildiri Özetleri Kitabı, 24-26 Ekim 2019, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, s. 249-250.

Yazılan Kitap: 

 • Tellal Erel, Baskıcı Mehmet Murat, Duru Bülent, Aytekin Bilge Sevim, Sabah Kıyan Şenay, ŞakacıBilge Kağan, Yaman Murat, Tuzcu Sevgi Eda (2010). SBF Dergisi Dizin 1943-2009. Ankara Üniversitesi.
 • Pehlevan, Hatice ve Şakacı, Bilge Kağan (2018). Zenginlerin, Fakirlerin ve Huzursuzların Çevreciliği Kapsamında Cerattepe Çevre Hareketi, Ekin Basım, Yayın, Dağıtım. 

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Şakacı,  Bilge Kağan (2009). Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler. Beta Yayınevi.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2012). Derin Ekolojinin Derinlikleri, Yeşil ve Siyaset. Lotus Yayınevi.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Hayvan Hakları Felsefesi, Siyasal Ekoloji. Otorite Yayınları
 • Şakacı,  Bilge Kağan , Aygün, Banu (2013),  Türkiye'de Çevreye Doğrudan Odaklı Çevreci Hareketler, Siyasal Ekoloji. Otorite Yayınları.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Kent Ütopyası Ekseninde Darürrahat Müslümanları'nın Analizi, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar. Pegem Akademi.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2014). Çevre Etiği, Meslek Etiği Kavramları. Adalet Yayınevi
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2014), Gönül-Akıl-Bilgi Üçgeninde İnsan Çevre İlişkilerinde Kutadgu Bilig, Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig, Gönül-Akıl-Bilgi Üçgeninde İnsan Çevre İlişkilerinde Kutadgu Bilig, Ed. Mehmet Akıncı Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2016), İnsanmerkezci Çevre Etiği Ekseninde Nüfus Açısından Analiz, Tarih Kültür Toplum, Ed. İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Şakacı, Bilge Kağan ve Vural, Özgür (2018), Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında Yerel Yöneticilere Tavsiyeler: Siyasetname’ye Dair Analiz, Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2019), Said Halim Paşa, Türk - İslam Tarihinde Yönetim Bilgeleri, Ed. Murat Akçakaya Prof. Dr., Gazi Kitabevi, Güncellenmiş 2. Baskı, s. 477-499.  
 • Şakacı, Bilge Kağan (2019), Kent ve Ütopya, Kente Disiplinlerarası Yaklaşım KENT vE…, Ed. M. Akif Özer Prof. Dr. , Gazi Kitabevi.
 • Şakacı, Bilge Kağan (2019), Ütopya Kavramına Eleştirel Bir Analiz, Şehir ve Şehir Yönetimi, Ed. Rasim Akpınar Doç. Dr. vd. , Nobel Yay., s. 455-466. 
 • Şakacı, Bilge Kağan, Kulaç, Onur ve Vural, Özgür (2020), Afet Yönetimi ve Kent, Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Ed. Murat Yaman ve Erkan Çakır, Nobel Akademik Yayıncılık, s. 123-142.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Şakacı,  Bilge Kağan (2009). Unutulan Bir Sosyalist Deneyim: Paris Komünü. Toplum ve Hekim, 24 (4-5), 245-250.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2009). Türkiye Açısından Kyoto Protokolünün Çözümlenmesi. Türk Yurdu Dergisi. 98 (264).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2009). Osmanlı Devleti’nde Yerel Seçimlerin Gelişimi. Türk Yurdu Dergisi. 98 (268).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2010). Düşünceden Partileşmeye Yeşiller. Çalışma Ortamı(109).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2013). Çevre Kirlenmesinin Önlenmesinde ve Kirliliğin Ortadan Kaldırılmasında Biyoteknolojinin Rolü. Demokrasi Platformu Dergisi(34), 187-206.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Gelecek Kuşaklar. Türk Yurdu Dergisi.102 (307).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Hak Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, 31, 1-13.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2016). Evliya Çelebi ve Malatya: Geçmişe Yolculuk. Dumlupınar Üniversitesi İİBF UYES (Uluslararası Yönetim Siyaset ve Ekonomi) Dergisi (2) Eylül, 30–47.  
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2017). Kutadgu Bilig’de Gönül Üzerine Bir İnceleme. Türk Yurdu Dergisi.106 (357).
 • Şakacı, Bilge Kağan (2018). Çevre Hareketleri Üzerine Düşünceler. Türk Yurdu Dergisi. 107 (373).
 • Şakacı, Bilge Kağan (2018). Türk Romanında Kent Ütopyası: Peyami Safa’nın Simeranya’sı Üzerine Bir İnceleme. Akademik Hassasiyetler Dergisi. 5 (10),  157-170.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Şakacı,  Bilge Kağan , Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz. 5. Kamu Yönetimi Forumu, Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, 1, 33-34.
 • Şakacı,  Bilge Kağan , Hozikligil, Hakan. Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz: Bodrum Örneği. Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, 1, 57-72.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2015). Evliya Çelebi İle Geçmişe Yolculuk. I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 341-349.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2017). İsmail Bey Gaspıralı: Zamanımız Meseleleri. II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi,
 • Davetli Konuşmacı: İsmail Gaspıralı'nın Medeniyet Anlayışı. Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği. 08.11.2017.

Diğer yayınlar :

 • Şakacı, Bilge Kağan (2019), "Osmanlı Devleti'nde Yerel Seçimlerin Dönüşümü", Türk Düşüncesi Dergisi, Mayıs-Haziran, 3. Sayı,  s. 43-47.
 • Şakacı, Bilge Kağan, Kulaç, Onur (2019). “Geçmişin Gelecek Hayali”, ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi, Haziran, Sayı: 1, s. 36-38.
 • Şakacı, Bilge Kağan (2018). “Geçmişin Geleceği: Simeranya”,  Türk Düşüncesi Dergisi, Ocak-Şubat, 1. Sayı, s. 42-45.  
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2010). İnsan Merkezci Çevre Etiği Çerçevesinde Dinler ve İnsan. Karınca Kooperatif Postası(880).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2008). Yerel Seçim Sistem Analizi. Memleket Mevzuat(36).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2007). Turizmin Sürdürülebilirliği. Karınca Kooperatif Postası(847).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2007). Önlenebilir Gürültü. Karınca Kooperatif Postası,(848).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2008). Toprak Kirliliğine Bir Bakış. Karınca Kooperatif Postası(854).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2007). Kirliliğin Gürültüsü. Karınca Kooperatif Postası(849).

Hakemlikler:

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Aksaray Üniversitesi IIBF Dergisi
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 
 • İstanbul Üniversitesi Siyasal: Journal of Political Sciences
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Kapadokya Akademik Bakış Dergisi
 • Tarih Okulu Dergisi
 • Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi
 • Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
 • Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi
 

İdari Görevler :

 • Bölüm Başkan Yardımcısı ( 2019-       )
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı (2013-    )
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-     )                                                                                                                               
 • Fakülte Kurulu Üyeliği (2017-         )         
 • Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği  (2019 -     )    
 • ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği  (2019 -     )               
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi     (2019 -     )                                                                                                                                                                                                                                                          
  •  TCNYT- 2020