Doç. Dr. Alper ÖZMEN (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Alper ÖZMEN (Bölüm Başkanı)
 • Araştırma Alanları: Yönetim Kültürü, Etik, Türk İdare Tarihi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1506
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
 • Ofis: A3-15
 • Özgeçmiş: YÖK Akademik Sayfası

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Önlisans Teknik Bilimler Kocaeli Üniversitesi 1999

Lisans

Kamu Yönetimi

Selçuk Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Kamu Yönetimi

Sakarya Üniversitesi

2008

Doktora

Kamu Yönetimi

Sakarya Üniversitesi

2012

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2009

Arş.Gör. Dr. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2012

Yrd.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2013

Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Özmen, A. (2012). “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasalarda Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri, International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), pp. 171-175.
 •  
 • Özmen, A. (2013). “Kamuda Yönetim Kültürü”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), pp. 925-946.
 •  
 • Özmen, A. (2013). “The Effect of Development Agencies on Brand-City Desing” International Journal of Research in Social Sciences, 3(3), 238-248 (1. Ercan Oktay ile birlikte)
 •  
 • Özmen, A. (2013), “Post-Bureaucracy and Post-Bureaucratic Culture in Public Administration” International Journal of Management Sciences and Business Research, 2(3), 88-95.
 •  
 • Özmen, A. (2014), “Notes to the Concept of Decentralization”, European Scientific Journal, 10 (10), 415-424.
 •  
 • Özmen, A. (2014), “Siyasetname’de Yönetim Felsefesi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(10), 202-218.
 •  
 • Özmen, A. (2014), “Ethical Management and Leadership in the Framework of Farabi’s Work ‘El-Medinetu’l Fazila’ (The People of the Virtous City)”, Asian Journal of Social Sciences&Humanities, 3(3), 186-193. 
 •  
 • Özmen, A. (2014), “Kutadgu Bilig’de Yöneten-Yönetilen İlişkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 55-60.
 •  
 • Özmen, A. (2015), "Kamu Yönetiminde Etik Davranışlar Bir Alan Araştırması", International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, Vol. 1, Is. 1, pp. 1-16. 
 •  
 • Özmen, A. (2016), "Kadın Çalışanların Cam Tavan Engelleri İle Algılanan Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki: Eskişehir Bankacılık Sektöründe Uygulama", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 7, No. 2, Kasım 2016, ss.97-119. (1. Semiha Tunç ile birlikte)
 •  
 • Özmen, A. (2018), "Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Kamu Ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C. 20, S. 1, ss. 7-30. (1. Erkan Karaca ile birlikte)
 •  
 • Özmen, A. (2019), "Paternalist Liderlik ile Mobbing İlişkisi: Kamu Kurumunda Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 24, S. 2, ss. 253-262.
 •  
 • Özmen, A. (2019), "Türkiye'de Siyasal Partilerin Sağlık Politikalarına Bakışının Mukayeseli Analizi", Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, C. 2, S. 3, ss. 557-563. (1. Battal Yılmaz ile birlikte)
 •  
 • Özmen, A. (2019), "Her Dönem Geçerli Bir Kamu Yönetimi Modeli Mümkün mü?: Yönetim Kültürü Temelli Bir Perspektif", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 20, S. 2, ss. 269-292. (2. Battal Yılmaz ile birlikte)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Özmen, A. (2012), “Yerel Yönetimlerde Modernizasyon: Mobil Teknolojilerin Katılıma Etkisi”, Uluslararası ‘Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu’ Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ss. 489-493, 30-31 Mayıs, Bişkek. (2. Halim Emre Zeren ve 3. Şerife Pekküçükşen ile birlikte)
 •  
 • Özmen, A. (2012), “Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sürecinde Örgüt Kültürü ve Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik Etkileşimi”, Uluslararası ‘Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu’ Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ss. 251-257, 30-31 Mayıs, Bişkek. (2. Ercan Oktay ve 3. Abdullah Turan ile birlikte)
 •  
 • Özmen, A. (2018), "İnternet Tabanlı Dijital Teknoloji Bağımlılığının Minimize Edilmesine Yönelik Politika Önerisi", Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, Düzce Üniversitesi, 20-22 Aralık 2018, Düzce, ss. 27-28. (Özet Metin)
 •  
 • Özmen, A. (2019), "Kentsel Mekan Tasarımının Güvenliğe Etkisi", 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13), Gaziantep Üniversitesi, 18-20 Nisan 2019, Gaziantep, 221-222. (2. Battal Yılmaz ile birlikte) (Özet Metin)
 •  
 • Özmen, A. (2019), "Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin Yapısına İlişkin Bir Tartışma", 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17), Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi, 24-26 Ekim 2019, Karaman. (2. Battal Yılmaz ile birlikte)
 •  
 • Özmen, A. (2019), "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özelinde Kuvvetler Ayrılığı", 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17), Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi, 24-26 Ekim 2019, Karaman. (1. Battal Yılmaz ile birlikte)

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Özmen, A. (2011). “Türk Polis Teşkilatının Modernizasyonu Bağlamında Toplum Destekli Polislik Sistemi: Kocaeli İlinde Bir Araştırma, Suçla Mücadelede Çağdaş Yaklaşımlar: Toplum Destekli Polislik Teori ve Uygulamaları, (Ed. M. Karakaya, S. Gültekin), ss. 167-181, ISBN: 978-975-865-763-6, Başak Matbaacılık: Ankara. (2. Halim Emre Zeren ile birlikte).
 •  
 • Özmen, A. (2011). “Suçla Mücadele Bağlamında Halkın Polis Algılaması: Karaman İl Merkezinde Bir Uygulama”, Suçla Mücadelede Çağdaş Yaklaşımlar: Toplum Destekli Polislik Teori ve Uygulamaları, (Ed. M. Karakaya, S. Gültekin), ss. 275-292, ISBN: 978-975-865-763-6, Başak Matbaacılık: Ankara. (1. Halim Emre Zeren ile birlikte).
 •  
 • Özmen, A. (2013), “Yönetişim Eksenli Yerel Politikaların Yönetsel Etik Çerçevesinde Yönetsel Etik Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Yönetişim: Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, (Ed. F. Neval Genç), ss. 277-297, ISBN: 978-605-463-953-3, Konya: Çizgi Kitabevi.
 •  
 • Özmen, A. (2013), “Türk Kamu Yönetiminde Mahalle Muhtarlıklarının Yeri ve İşlevlerine Yönelik Bir Değerlendirme”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, (Ed. Y. Bulut, V. Eren, S. Karakaya ve A. Aydın), ss. 305-310, ISBN: 978-605-364-618-1, Ankara: Pegem Akademi.
 •  
 • Özmen, A. (2014), “Kutadgu Bilig’de Yönetim Kültürü”, Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig: Siyaset ve Yönetim, (Ed. Mehmet Akıncı), ss. 45-65, ISBN: 978-605-133-809-5, Ankara: Nobel Yayınları.
 •  
 • Özmen, A. (2018), "Belediye Zabıtasının İşlevselliğinin Arttırılmasına İlişkin Bir Değerlendirme", Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, (Ed. M. Mecek, B. Parlak, E. Atasoy), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1498-1505. (2. Halim Emre Zeren ile birlikte).
 •  
 • Özmen, A. (2019), "Kent ve Güvenlik", Kent vE..., (Ed. M. Akif Özer), Gazi Kitabevi, Ankara, ss.165-187. (2. Battal Yılmaz ile birlikte).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Özmen, A. (2010). “Halkın Belediye Faaliyetlerine Katılma Duyarlılığı ve Hizmet Memnuniyeti: Karaman Belediyesi Örneği, Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Y: 12, S: 19, ss. 165-173. (1. Halim Emre Zeren ile birlikte).
 •  
 • Özmen, A. (2017) "Yönetim Ahlak İlişkisi Bağlamında Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı Alai İsimli Eseri Çerçevesinde Bir Değerlendirme", Türk İdare Dergisi, Sayı 484, ss. 251-269.
 •  
 • Özmen, A. (2017) "Kınalızade Ali Efendi ve Farabî’nin Eserlerinde Devlet ve Toplum Hayatının Zarar Verici Üyeleri: Nevabitler", Türk Yurdu Dergisi, Yıl 106, Sayı 309, ss. 74-77.
 •  
 • Özmen, A. (2017) "Devlete Kolektif Yakınlaşma Karşısında Kamu Yönetiminin Tutumu", Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı 10, ss. 90-95.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Özmen, A. (2009). “Stratejik Kent Yönetiminde Kent Bilgi Sistemlerinin Önemi”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, ss. 913- 922, 19-20 Ekim 2009. (1. Ercan Oktay ile birlikte).
 •  
 • Özmen, A. (2010). “Siyasetin Finansmanı ve Siyasi Etik”, 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-5), Selçuk Üniversitesi, ss. 435-444, 13-14 Mayıs 2010. (2. Halim Emre Zeren ile birlikte).
 •  
 • Özmen, A., (2012). “Yerel Politikaların Hayata Geçirilmesi Açısından Planlama ve Bütçe Kısıtı: Karaman İl Özel İdaresi Örneği”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ss. 155-160, 01-02 Ekim 2012.
 •  
 • Özmen, A. (2017), "Türk Dünyasının Birlik Ülküsünün Temsilcisi Ebulfez Elçibey'in Siyasi Yol Haritası", II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, 26-28 Ekim 2017, Kütahya.
 •  
 • Özmen, A. (2019), "Parti Programlarından Hareketle Türkiye'de Siyasal Partilerin Sosyal Adalet Arayışı", IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 19-21 Eylül 2019, Ankara. (1. Battal Yılmaz ile birlikte).

Diğer yayınlar :

 • Özmen, A. (2019). “Etiğe İlişkin Histerik Bir Arayış: 'Geleceği' Varmı?”, Ertelenemeyen Yüzleşme: Gelecek, Türk Düşüncesi Dergisi, Ocak-Şubat 2019, S. 1, ss. 10-15.
 •  
 •  Özmen, A. (2019). “Türk'e Umudun Geleceği", Ertelenemeyen Yüzleşme: Gelecek, Türk Düşüncesi Dergisi, Ocak-Şubat 2019, S. 1, ss. 74-75.
 •  
 • Özmen, A. (2019). “Sosyal İktidardan Bürokratik İktidara Rota Değişimine Yol Vermek”, Türk Düşüncesi Dergisi, Mart-Nisan 2019, S. 2, ss. 74-76.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • Yunus Emre AKGÜN, “Örgütlerde Algılanan Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 • Semiha TUNÇ, “Kadın Çalışanların Cam Tavan Engelleri ile Algılanan Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki: Eskişehir Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. 
 • Erkan KARACA, “Örgütsel Adalet ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Kamu Hastanesi ile Özel Hastane Karşılaştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. 
 • Merve VAR, “Mobbing Davranışları ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Bir Kamu Kurumu Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

İdari Görevler :

 • Bölüm Başkanı, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2019-
 • Fakülte Kurulu Üyesi, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2018-
 • Bölüm Başkanı, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2016;
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2013-2016
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014-2016

Üniversite Dışı Deneyim: 

 • Radyo-Televizyon Programcılığı, 1999-2000; 2003-2006
 • Bilirkişi (İthal Mallar İnceleme Komisyonu Üyeliği), TSE Kocaeli İthalat Temsilciliği, 2000-2002
 • Sözleşmeli Uzman, Kocaeli Tapu Sicil Müdürlüğü, 2006-2009