Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
Dr. Durdane KÜÇÜKAYCAN
 • Araştırma Alanları: Bütçe, Yerel Yönetimler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1134
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Bütçe ve Mali Planlama
 • Ofis: A3-8

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Maliye (2. Anadal)

Anadolu

2000-2004

Y. Lisans

Maliye

Eskişehir Osmangazi

2011-2013

Doktora

Maliye

Eskişehir Osmangazi

2013-2018

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

2011-….

 

Yayınlar:

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, International Conference on Socıal Sciences, 2013.
 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejilerinin Değerlendirilmesi, International Conference Of Interdisciplinary Studies, 2015.
 • Küçükaycan,D., Performance Reporting as Accountability Mechanism in Public Financial Management, 5. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018), Niğde, 2018.
 • Küçükaycan,D.,The Investigatigation of Municipal Performance Reports in terms of Discharging Accountability: The Case of Turkey, 2. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, 2018.
 • D.Küçükaycan  ve Ağdeniz, Ş., Devlet Üniversitelerinin Performans Denetimi Sonuçlarında Raporlanan Bulguların Analizi, 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Nisan 2019.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özeti basılan bildiriler:

 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Evaluation of Turkey Avoiding Strategies from the Middle Income Trap, Internatıonal Conference Of Interdıscıplınary Studıes Abstract Booklet 2015 Global Forum: Informing Societies, Uniting Cultures, Celebrating Diversity, 2015.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 2013.
 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığı: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İl Özel İdareleri Üzerine Bir Araştırma, Maliye Dergisi, Sayı: 165, Temmuz-Aralık 2013.
 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 596, 2014.
 • D.Küçükaycan  ve Tekin,R.C., Performans Esaslı Bütçeleme Sürecinin Tamamlayıcı Unsuru Olarak Performans Denetimi,  International Journal of Applied Economic and Finance Studies; Sayı: 2, No:2, 2017.
 • D.Küçükaycan, Kamu Mali Yönetiminde Hesap Verme Mekanizması Olarak Performans Esaslı Bütçe Sistemi Unsurları, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15. Sayı, Haziran 2019.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’nin Stratejilerinin Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları, Sayı: 324, 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D.,  Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, 29. Maliye Sempozyumu, Mayıs 2014.

Diğer yayınlar:

 • S.Bilge ve Küçükaycan,D., Prof. Dr. Fazıl TEKİN'e Armağan Kitap, Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığının Gerekliliği, Mart 2014.
 • E.Gümüş ve Küçükaycan,D., Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı, Prof. Dr. Metin Taş'a Armağan Kitap, 2015.

İdari Görevler:

 • 2012-2015 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Dergi Sekreteryası.
 • 2014-….Farabi Bölüm Koordinatörlüğü