TR | EN
Doç. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ
Doç. Dr. Hüseyin GÜRBÜZ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik

Anadolu Üniversitesi Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Uygulamalı İstatistik/ Fen Bilimleri Ens.

Anadolu Üniversitesi Üniversitesi

1991

Doktora

İşletme/Sosyal Bilimler Enstitüsü

Süleyman Demirel Üniversitesi

1997

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü

1990

Ar.Gör. Dr. 

Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü

1997

Yar.Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü

1997

1998-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • A Statistical Approach on the Estimation of Solar Radiation in Bishkek, Kyrgyzstan Using Geographical and Meteorological Data, Pages 423 – 433, Energy Sources,  Part A:Recovery,Utilization, and Environmental Effects, Volume 33 Issue 5, 2011. İnci Türk Toğrul; Hüseyin Gürbüz

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • ‘The Statistical Analysis Of The Psychological Effects Of The Earthquake In The Marmara Region Of Turkey On 17 August 1999’, Hawaii international conference on social science, Honolulu—USA, 2003. Veysel Yılmaz, Hüseyin Gürbüz
 • Çekerol K. ve Gürbüz, H., ‘Reel Döviz Kuru Değişimleri ile Sektörel Dış Ticaret Fiyatları Arasındaki Uzun Dönem İlişki’, ODTÜ Ekonomi Kongresi, 6-9 Eylül 2003 Ankara. Kamil Çekerol, Hüseyin Gürbüz
 • ‘ Measuring Compliance Of Tax Payers Using Correspondence Analysis. ".  17th Symposium of IASC on  Computational Statistics , 2006, Roma, Italy. Ali Çelikkaya, Hüseyin Gürbüz
 • ‘Mükelleflerin Vergiye Karşi Tutum Ve Davranişlarini Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasindaki İlişkinin Analizi’ 2.Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar 24 – 27 Ekim, 2007,Kırgız Türk Manas Üni. Bişkek Kırgızistan. Ali Çelikkaya, Hüseyin Gürbüz
 • ‘Girişimcilik Eğilimiyle İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi Ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğrencilerinde Bir Uygulama’  7-10 Mayıs 2008 ‘2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi,  Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Bişkek Kırgızistan. Hüseyin Gürbüz
 • ‘Estimation of Solar Radiation in Biskek and Statistical Validation of Models’, Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu 22-24 Ekim 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi. İnci Togrul, Hüseyin Gürbüz
 •  ‘Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya Paylaşımının Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma’, 3.Uluslararası İletişim Sempozyumu, 05 - 07 Haziran 2014 Kıgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Mustafa Boz, Hüseyin Gürbüz, Sapargül Turdubekova
 • ‘Eskişehir İlindeki Özel Dersane ve Kolejlerdeki Öğretmenlerin Maclach Ve Kopenhag Tükenmişlik Envanteriyle Karşılaştırmalı Analizi’, 22-25 Mayıs 2014 Süleyman Demirel Üniversitesi-ISPARTA,  ‘15.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. Murat Karapınar, Hüseyin Gürbüz
 •  ‘Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Uygulamalı Bir İşitsel Peyzaj Yaklaşımı - Varyans analizleri (ANOVA)’ TRAKYA Üniversitesi 16.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. 7-12 /Mayıs 2015. Aslı Özçevik, Zerhan Yüksel Can, Hüseyin Gürbüz.
 • ‘'Bankacılık Sektöründe Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin Kopenhag Tükenmişlik Kriterlerine Göre Ölçülmesi'‘,“1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society”,  Munich, Germany, from October 29 until October 30, 2015. Hüseyin Gürbüz,  Murat Karapınar

 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler:

 • ‘A Pilot Survey for Identifiying the Profiles of Office Workers Occupying Secretarial Positions in Turkey’, 2003 Hawaii International Conference on Social Sciences Honololu, Hawaii. Nuran Öztürk Başpınar, Hüseyin Gürbüz
 • ‘Child Crimes in Turkey and a Statistical Analysis of the    Relationships Between Crime Types Committed by Children in Reformatories and Socio -  Cultural Condition of Their Families’, 2003 Hawaii International Conference on Social Sciences Honololu, Hawaii. Hüseyin Gürbüz, Vahdeddin Aydın, Veysel Yılmaz.
 • Analyzing The Profiles Of Office Workers Occupying Secretarial Positions In Turkey Wıth Correspondence Analysis".  16th Symposium of IASC on  Computational Statistics 23 – 27. August 2004, Prague, Czech Republic. Hüseyin Gürbüz, Zeliha Kaygısız, Nuran Öztürk Başpınar.

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • ‘İş yaşamında stres ve kamu kurumlarındaki sekreterler üzerinde bir uygulama’, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No.1322, ISBN: 975-06-0066-5, 2001. Zeki Güler, Nuran Öztürk Başpınar, Hüseyin Gürbüz.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • ‘ 8-12 Yaş Grubundaki Sağlıklı Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testi Parametrelerinin Boy Ve Cinsiyet İle İlişkisi’, Tüberküloz ve Toraks Vol:44, Sayı:1, 1996, s. 15-19. Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Hüseyin Gürbüz, Nalan Uygun, Erhan Turgut.
 • Adult Head Circumference And Centiles’ İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Dergisi ,4(3):1997, s.261-264. Ahmet R. Örmeci, Hüseyin Gürbüz, Ali Ayata, Hasan Çetin.
 • ‘Anne Sütünün Kronik Tonsilloadenoidit Gelişimi Üzerine Etkisi’, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Hasan Çetin, Fehmi Döner, Abdurrahman Arslan, Hüseyin Gürbüz, Gülderen Özeren, Habibe Gür.
 • ‘Faktör Analizi Ve Banka Hizmetlerinin Kalitesi Hakkındaki Düşüncelerin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama’,  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 1997, s. 59-69. Hüseyin Gürbüz
 • ‘Kredi Müşterilerinin Sınıflandırılmasında Diskriminant Analizi’, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 1997, s. 51-58. Zeki Yıldız, Hüseyin Gürbüz, Veysel Yılmaz.
 • ‘Satın Alma Gücü Paritesi Örneğinin Mevsimsel Verilerle (1970:01-1994:04) Analizi Üzerine Bir Uygulama: Eşbütünleşme’ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(Güz), 1997, s.171-196. Hüseyin Gürbüz, İbrahim Hasgür.
 • ‘Eşlerin Beyaz Eşya, Mobilya Ve Giysi Satın Alma Öncesi Karar Süreçlerindeki Rollerin İstatistiksel Olarak İncelenmesi’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 1998. Veysel Yılmaz, Zeki Yıldız, Hüseyin Gürbüz.
 • ‘Pamuk İpliği Fabrikasında Çalışan İşçilerde Solunum Sistemi Semptomları Ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Araştırılması’, Solunum Hastalıkları, Cilt:9, Sayı:1, Mart 1998, s.129-142. Ünal Şahin, Ahmet Akkaya,  Mehmet Ünlü, Hüseyin Gürbüz.
 • ‘Satın Alma Gücü Paritesi Verilerinde Durağanlığın Araştırılması Ve Birim Kök Testlerinin Uygulanması’, Marmara Üniversitesi, Yayın No:640, İstanbul 1999, s.239-257. Hüseyin Gürbüz
 • ‘Hekimlerin Ahlaki Değerleri İle Meslek Etiğinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2001,C.6, S.1, s.157-172. Aslı Yürütücü, Hüseyin Gürbüz
 • ‘Reel Döviz Kuru ile Dış Ticaret Haddi ve Bileşenleri Arasındaki Uzun Dönem İlişki’, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt IV, Sayı 2 Aralık 2002. s.31-46. Hüseyin Gürbüz, Kamil Çekerol
 • ‘Şüpheli Alacak Zararlarının Büyüklüklerinin Markov Zinciri Teorisi ile Hesaplanması’, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt IV, Sayı 2 Aralık 2002. s.47-65. Hüseyin Gürbüz, Tunç Köse
 • ‘Mükelleflerin Vergiye Gönül Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bir Alan Çalışması’, İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 21, Sayı :247, Ekim 2006. s.122-139. Ali Çelikkaya, Hüseyin Gürbüz
 • ‘Burnout Levels of Executive Lecturers : A Comparative Approach in Three Universities’, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Number : 18, Year : 7, Bishkek, 2007 Hüseyin Gürbüz, Hasan Tutar, Nuran Ö. Başpınar
 • ‘Mükelleflerin Vergiye Karşi Tutum Ve Davranişlarini Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasindaki İlişkinin Analizi’
 • Sosyoekonomi /Yıl:4, Sayi:8, s:23-54, Temmuz-Aralık 2008-2 / 080202. Ali Çelikkaya, Hüseyin Gürbüz
 • ‘Muhasebeye Giriş Dersine İlişkin Görüşleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği’, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:11, Sayı:4,s.107-146, Aralık 2009. Tunç Köse, Hüseyin Gürbüz
 • ‘Bilboard Reklamlarının Tüketicilerin Satın Alma Kararına Etkileri’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:1,s 181-210, Haziran 2009. Hüseyin Gürbüz, Özlem Gültekin, Müjdat Özmen.
 • ‘Bakım Planlama Faaliyetlerinde Tam Sayılı Doğrusal Programlama ve Bir Uygulama’,  Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi,2012, sayı:7, s. 101. Hüseyin Gürbüz,  Eser Cömert.
 • “Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Uygulamalı Bir İşitsel Peyzaj Yaklaşımı - İstatistiksel Çalışmalar’’, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E- Dergisi, E-ISSN 1309-6915, 2014, 9(1), 45-54. A.  Özçevik, Can, Z. Y.,  Gürbüz H, Acar, I. P.,
 • ‘Kamu Çalışanlarının Stres Düzeylerinin Ölçülmesi Ve Eskişehir Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma’, Eskişehir OGÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2014, 15(1), 113-132. Hüseyin Gürbüz, Rüveyda Doğan, Elif Görmüş, Gamze Pelin Tokyay, Dilara Öztekin, Gökhan Engiz.
 • ‘Bankacılık Sektöründe Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin Maslach Kriterlerine Göre Ölçülmesi’, Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, 2014. Hüseyin Gürbüz, Murat Karapınar
 • The Role of Social Media in Marketing Communication: A Survey on University Students, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business&Economics Journal 2015  Volume:3, S: 1 ‐ 21.
 • Mustafa BOZ - Hüseyin GÜRBÜZ - Sapargül TURDUBEKOVA.
 • ‘Bankacılık Sektöründe Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin Maslach ve Kopenhag Kriterlerine Göre Ölçülmesi ve Karşılaştırılması’ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt/Vol:10 Sayı/No:2 Ağustos 2015. Murat Karapınar, Hüseyin Gürbüz.
 • ‘Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Uygulamalı bir İşitsel Peyzaj Yaklaşımı-İstatistiksel Çalışmalar’, MEGARON, 9(1), S: 45-54, 2014. Aslı Özçevik, Zerhan Yüksel Can, Hüseyin Gürbüz, Ilgın Poyraz Acar:
 • ‘Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Yatırım Fonlarının Yönetimi’, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Volume:10, S:107 ‐ 120, 2016. Hüseyin Gürbüz, Nermin İmre.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • ‘ 8-12 Yaş Grubundaki Sağlıklı Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testi Parametrelerinin Boy Ve Cinsiyet İle İlişkisi’, Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 6-10 Mayıs 1996, Nevşehir, s. 147. Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Hüseyin Gürbüz, Nalan Uygun, Erhan Turgut.
 • ‘Erişkin Baş Çevresi Ve Persentilleri’, XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, s.27. Ahmet R. Örmeci, Hüseyin Gürbüz, Ali Ayata, Hasan Çetin.
 • ‘Pamuk İpliği Fabrikasında Çalışan İşçilerde Solunum Sistemi Semptomları Ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Araştırılması’, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSİAD), XXIV. Ulusal Kongre 8-11 Haziran 1997. Ünal Şahin, Ahmet Akkaya,  Mehmet Ünlü, Hüseyin Gürbüz, Erhan Turgut, Nalan Uygun.
 • ‘Çocukluk Çağında Tüberkülin Deri Testi Değerleri’, XLI. Milli Pediatri Kongresi 27-30 Haziran 1997. Van. Hasan Çetin, Ali Ayata, Hüseyin Gürbüz, Gülderen Özeren, H. Yavrucuoğlu.
 • ‘Anne Sütü İle Kronik Tonsilloadenoidit İlişkisi’, XLI. Milli Pediatri Kongresi 27-30 Haziran 1997. Van. Hasan Çetin, Fehmi Döner, Abdurrahman Arslan, Hüseyin Gürbüz, Gülderen Özeren, Habibe Gür.
 • ‘Isparta’da Ortaokul Çağındaki Çocuklarda Astma Prevalansı’, VII. Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi 02-05 Kasım 1997, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Nalan Sabancı, Rezzan Demiralay, Ünal Şahin, Hüseyin Gürbüz, Ahmet Akkaya, Erhan Turgut.
 • ‘Akciğer Kanserinde Lipid Peroksidasyonu ve Eritrosit Antioksidan Enzim Aktivitesi’, Toraks Derneği İkinci Kongresi Bildiri Özet Kitabı 6-10 Mayıs1998. s.79. Ünal Şahin, V. Tahan, Ahmet Akkaya,  Mehmet Ünlü, Nalan Sabancı, Hüseyin Gürbüz.
 • ‘15-18 Yaşlarındaki Sağlıklı Gençlerden Elde edilen Peak Expiratory Flow (PEF) Değerlerinin Analizi’, Araştırma Sempozyomu 97 Bildirileri 24-26 Kasım 1997, Ankara. Hüseyin Gürbüz, Mehmet Ünlü, Ahmet Akkaya, Ünal Şahin
 •  ‘Ülkemizin Turizm Stratejisinin Planlanmasında Kümeleme Çözümlemesinin Kullanılması’, IV. İstatistik ve Ekonometri Sempozyumu, 1999. Hüseyin Gürbüz, Veysel Yılmaz, Zeki Yıldız.
 • “Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın Coğrafi Dağılımının (İller Bazında) Çokboyutlu Ölçekleme Analizi, Kümeleme Analizi ve Temel Bileşenler Analizleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ” , 3. İstatistik Kongresi, Belek-Antalya, 16-20 Nisan 2003. Hüseyin Gürbüz,   Zeliha Kaygısız.
 • “Konjoint Analizi ve Ulaşım Sektör Pazarı Üzerine Bir Uygulama” , 3. İstatistik Kongresi, Belek-Antalya, 16-20 Nisan 2003. Zeliha Kaygısız, Hüseyin Gürbüz
 • “Depremzedelerin Deprem Sonrası Hayattan Beklentilerindeki Değişimin Uyum Analizi İle İncelenmesi” , VI.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü- Ankara, 29-30 Mayıs 2003. Hüseyin Gürbüz, Veysel Yılmaz, Zeliha Kaygısız.
 • “Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın Coğrafi Dağılımının (Coğrafi Bölgeler Bazında) Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi, Temel Bileşenler Analizi ve Kümeleme Analizleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” , VI.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü- Ankara, 29-30 Mayıs 2003. Zeliha Kaygısız, Hüseyin Gürbüz.
 • ‘Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçimi Ve Bölüm Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerin Uyum Analizi İle İncelenmesi’ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 4. İstatistik Günleri Sempozyumu 20 -21 Mayıs 2004 Kuşadası – Pinebay Hüseyin Gürbüz,   Zeliha Kaygısız, Sinan Saraçlı.
 • ‘Eskişehir İli Yönetici Sekreterlerinin Tükenmişlik Düzeylerini Belirleme Ölçeği’ 4. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Hacettepe Üniversitesi, s.143-162, 20-21 Mayıs 2005 Ankara. Hüseyin Gürbüz, Ünver Ünlü.
 • ‘Kırgızistan’daki Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmelerini Tercih Nedenleri ve Beklentileri’, E. Ü. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu,s.183-191, 21- 23 Kasım, 2007 İzmir. Hüseyin Gürbüz, Narıngül Margaziyeva.