TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Salih TORUN
Dr. Öğr. Üyesi Salih TORUN

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Gazi Üniversitesi

2002

Yüksek Lisans

Muhasebe-Finansman

Gazi Üniversitesi

2006

Doktora(PhD)

Muhasebe-Finansman

Gazi Üniversitesi

2012

 

 

 

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Vergi Müfettiş Yardımcısı

T. C. Maliye Bakanlığı

2003-2006

Araştırma Görevlisi

T.C. Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2006-2012

Araştırma Görevlisi Doktor

T.C. Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2012-2013

Yardımcı Doçent Doktor

T.C. Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2006-2016

Doktor Öğretim Üyesi

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2019-…

 

 

Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Torun, Salih, Karapınar, Aydın ve Zaif, Figen; “Accounting Policies in the Extractive Industry: A Global and A Turkish Perspective”, Australian Accounting Review, No: 60, Vol. 22, Issue 1, 40-50, (2012).(SSCI, SOC İndeksinde yer alıyor.)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Torun, Salih ve Örten, Remzi; “Review of Accounting in the Middle East in Terms of Literature, Education and Application”, 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, 256-294, (2008).

B2. Torun, Salih, Örten, Remzi ve Kurt, Ganite; “Double-Entry Bookkeeping in Accounting and Kitab-us Siyakat”, 2th Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, İstanbul, 937-962, (2010).

B3. Torun, Salih ve Örten, Remzi; “Interpretation of Profit or Loss And Other Comprehensive Income Statement In IAS 1 and a New Proposal”, 3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and 3rd Balkans and Middle East Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, 2437-2449 (2013)

B4. Torun, Salih ve Karapınar, Aydın; “Nakit Akış Tablolarının TMS Açısından Değerlendirilmesi”, 3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and 3rd Balkans and Middle East Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, 327-354 (2013)

 

C. Yazılan kitaplarda bölümler :

C1. Çözümlü Genel Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 2015. (Çok yazarlı)

C2. KOBİ TFRS Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2012. (Çok yazarlı)

C3. Türkiye Denetim Standartları Uygulama ve Yorumları TDS, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015(Çok yazarlı)

C4. KGK Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Eğitimi Muhasebe Standartları Eğitim Kitabı, Ankara, 2014(Çok yazarlı)

C5. KGK Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Eğitimi Denetim Eğitim Kitabı, Ankara, 2014(Çok yazarlı)

C6. KGK Bağımsız Denetçilik Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015(Çok yazarlı)

C7. SPK Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3 Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2016(Çok yazarlı)

C8. SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015(Çok yazarlı)

C9. SPK Türev Araçlar Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015(Çok yazarlı)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Torun, Salih; “Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesinde Özellik Arz Eden Durumlar”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı 149, 1-9, (Mayıs 2005).

D2. Torun, Salih, Karapınar, Aydın ve Zaif, Figen; “Maden İşletmelerinde Uygulanan Muhasebe Politikaları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı-6’nın Getirdiği Düzenlemeler”, T.C. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, 43-68, (2010).

D3. Torun, Salih, Örten, Remzi ve Kurt, Ganite; “Muhasebede Çift Kayıtlama ve Kitab-us Siyakat”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 34-69, (Temmuz 2011).

D4. Torun, Salih ve Örten, Remzi; “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde TFRS’ye Uygun Finansal Tablo Düzenlemedeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 21, Sayı: 245, 212-217, (Mayıs 2013).

D5. Torun, Salih ve Zaif, Figen; “Bileşik Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi IAS-32 Kapsamında Finansal Tablolarda Sunumu”, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, Yıl:1, Sayı: 1, 43-58, (2015).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Torun, Salih; “İşletmelerde TFRS’ye Uyumlu İlk Finansal Raporların Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Örneği”, VIII. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sempozyumu, K.K.T.C., 89-125, (2012).

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Torun, Salih, Örten, Remzi ve Zabun, Kerem; “Eczacılık Karının Hesaplanması ve Fire İndirimlerinden Yararlanma”, Dozaj Dergisi, Sayı: 5, 48-52, (Ocak-Mart 2013).