ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Birol YILDIZ

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

Dumlupınar  Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme

Dumlupınar  Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme

Dumlupınar  Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı  :

Kalite Maliyetlerinin Raporlanması

Tez Danışmanı : Prof.Dr. Hüseyin ERGİN

Doktora Tezi Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve Ampirik Bir Uygulama

Tez Danışmanı : Prof.Dr. Hüseyin ERGİN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Dumlupınar Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı

1994-1998

Ar.Gör.

Osmangazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı

1998-1999

Yar.Doç.

Osmangazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe-Finans Ana Bilim Dalı

1999-

Visitor Scholar

       The State University of New Jersey  -  Rutgers / Business School

16.1.2007- 5.5.2007

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yıldız, Ö., “Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2006.

Kilimlioğlu, S., “KOBİ’ilerin Risk Sermayesi Finansman Modelinden Yararlanma Olanakları ve Beklenen Faydalar: Eskişehir İl Merkezindeki KOBİ’ler Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2006.

Kara, S., “Entelektüel Sermaye Bileşenlerinden İnsan Sermayesinin Ölçülmesine Yönelik Alternatif Bir Yaklaşım”, Osmangazi Üniversitesi, 2005.

Akın, İ., “Er ve Erbaşların İntihar Olasılıklarının Yapay Sinir Ağı İle Tahmini”, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Gedik, H., “Bulanık Bütçeleme ve Bütçe Kontrolü”, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2003.

Akkoç, S., “Aşırı Tepki Verme Hipotezi ve İMKB’de Ampirik Bir Çalışma”, Osmangazi Üniversitesi, 2003.

Tenekecioğlu, B., “Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Piyasa Değeri Üzerine Etkisi”, Osmangazi Üniversitesi, 2003.

Özsüsler, C., “Üretim Bilgi Sistemi ve Bir Tekstil Firmasında Geliştirilmiş Bir Uygulamanın İncelenmesi”, Osmangazi Üniversitesi, 2002.

Projelerde Yaptığı Görevler :

Muhasebe Denetiminde Kontrol Risk Düzeyinin Belirlenmesi: Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, 2002, Araştırmacı.

İdari Görevler :

Dekan Yrd.    Osmangazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi         1999-2000

 

Müdür Yrd.     Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000-2007

Ödüller : İMKB Uluslararası Makale Yarışması – Mansiyon Ödülü (2000).

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007-2008

Güz

  Muhasebe I

3

-

170

  Finansal Muhasebe

3

-

94

  Bilişim Sistemleri         (Yüksek Lisans)

3

-

15

İlkbahar

  Muhasebe II

3

-

211

  Finansal Tablolar Analizi

3

-

106

  Finansal Analizde İleri Konular (Yüksek Lisans)

3

-

9

Yaz

  Muhasebe I

3

-

77

  Finansal Tablolar Analizi

3

-

63

2008-2009  

Güz

  Muhasebe I

3

-

243

 Bilişim Sistemleri         (Yüksek Lisans)

3

-

17

İlkbahar

Muhasebe II 

3

-

242

 Finansal Analizde İleri Konular (Yüksek Lisans)

3

-

25

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.        Yıldız, B., Akkoç, S., “Bankruptcy Prediction Using Neuro-Fuzzy : An Application in Turkish Banks”, International Research Journal of Finance and Economics, 60, 114-126 (2010).

A2.        Yıldız, B., Yezegel, A., “Fundamental analysis with Artificial Neural Network”, The International Journal of Business and Finance Research”, 4 (1), 149-158 (2010).

A3.        Yıldız, B., Akkoç, S., “Banka Finansal Başarısızlıklarının Sinirsel Bulanık Ağ Yöntemi İle Öngörüsü”, Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 3 (1),9-35 (2009).

A4.        Yılancı, F.M., B. Yıldız, “Control Risk Assessment in Auditing: Artificial Neural Network Approach”, İktisat, İşletme ve Finans, 23 (273), 119-132 (2008).

A5.        Yıldız, B., “Fundamental Analysis with Neuro-Fuzzy Technology: An Experiment in Istanbul Stock Exchange”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 25-41 (2007).

A6.        Sevim, S., B. Yıldız, S. Akkoç, “Overreaction Hypothesis and an Empirical Work on the Istanbul Stock Exchange”, ISE Review, 9 (35), 21-36 (2007).

A7.        Yıldız, B., “Prediction of Financial Failure With Artificial Neural Network Technology and an Emprical Application on Publicly Held Companies”, ISE Review, 5 (17 Special Issue), 47-62 (2001). [ Doktora Tezinden Üretilmiştir]

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yıldız, B., A. Yalama ve M. Coşkun, “Forecasting the Istanbul Stock Exchange National 100 Index Using An Artificial Neural Network”, World Congress On Science, Engineering and Technology (December 17-19, 2008), Bangkok, Vol:36, 36-39, Waset,2008.

B2. Sevim, S., B. Yıldız, S. Akkoç, “Bankruptcy Prediction Using Neuro Fuzzy Modeling and an Empirical Analysis”, 2nd International Credit Risk and Rating Conference (8-9 May 2008), Ankara, 14-21, 2008.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.         Ünlü, U., Yıldız, B., Yalama, A., “İlk Harka Uzun Dönem Getirilerinin Tahmini: Yapay Sinir Ağı ile İMKB için Ampirik Bir Çalışma”, Ekonometri ve İstatistik”, 10, 29-47 (2009).

D2.        Yıldız, B., “Oran Analizinde Bulanık Mantık Kullanımı: Ampirik Bir Çalışma”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 10 (2), 183-205 (2008).

D3.        Yıldız, B., H. Gedik, “Bulanık Bütçeleme ve Bulanık Bütçe Kontrolü”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 141-166 (2004).

D4.        Aktaş, R., M. M. Doğanay, B. Yıldız, “Mali Başarısızlığın Öngörülmesi : İstatistiksel Yöntemler ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırılması”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58 (4), 1-24 (2003). [ Doktora Tezinden Üretilmiştir]

D5.        Yılancı, M., B. Yıldız, M. Kiracı, “Finansal Başarısızlık İle Çalışma Sermayesi Yönetimi Arasındaki İlişki : SPK’ya Tabi İşletmelerde Bir Araştırma”, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4 (4), 1-15 (2002).

D6.        Yıldız, B., “XBRL : 21. yüzyılın finansal Raporlama Dili”, Vergi Dünyası, 21 (254), 129-137 (2001).

D7.        Yılancı, M., B. Yıldız, “Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi ve Tasdik-Mali Tablo Denetimi Çelişkisi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 2 (5), 67-77 (2001).

D8.        Yıldız, B.,”Promosyon, Eşantiyon ve Numune Ürünlerde KDV Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları”, Mükellefin Dergisi, 102, 65-71 (2001).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Tenekecioğlu, B., “Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Piyasa Değeri Üzerine Etkisi ve İMKB Şirketleri Üzerine Bir Çalışma”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (25-26 Kasım 2004), 579-590, Eskişehir, (2004).

F. Diğer yayınlar :

F1. Yılancı, M.F., Yıldız, b., Kiracı, M., Köse, T., Genel Muhasebe, Gülen Matbaası,2010.

F2. Yıldız, B., Finansal Analizde Yapay Zekâ, Beta, İstanbul, 2009.

F3. Yılancı, M., B. Yıldız, Muhasebe Bilgi Sistemi (Ders Notu), Eskişehir, 1999.

F4. Yıldız, B., “Muhasebenin Yeni Rolü”, Tavşanlı MYO Yıllığı, 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

KALİTE MALİYETLERİNİN RAPORLANMASI

 

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

 

ÖZET

 

Çalışmada, toplam kalite felsefesini benimsemiş imalat endüstrisi işletmelerinde, kalite yönetimine, vereceği kararlarda gereksinim duyduğu kalite maliyet raporlarının, muhasebe tarafından raporlanması sürecinin nasıl gerçekleşeceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda birinci bölümde çalışmanın konusu amacı, kapsamı ve muhasebeye katkısı ortaya konulmuştur.

            İkinci bölümde kalite, kalite kontrolü ve kalite güvencesi konusunda genel açıklamalarda bulunulmuştur.

            Üçüncü bölümde kalite maliyet bilgilerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için gerekli olan ve kalite maliyet raporlarının konusunu oluşturan kalite maliyetleri konusundaki kuramsal çerçeve verilmiştir.

Dördüncü bölümde kalite maliyetlerinin nasıl raporlanacağı ortaya konulmuştur.

Beşinci bölümde kalite maliyetlerinin raporlanması sürecine ilişkin Tusaş A.Ş.’de bir uygulamanın nasıl gerçekleştiği incelenerek, uygulamanın değerlendirmesi yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE YAPAY SİNİR AĞI KULLANIMI VE AMPİRİK BİR UYGULAMA

 

(DOKTORA TEZİ)

 

 

ÖZET

 

 

Finansal başarısızlığın öngörülmesi tüm bilgi kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir konudur. Finansal başarısızlığı öngörmek amacıyla finansal oranları değişken olarak kullanan çok sayıda model içinde, çok değişkenli ayırma analizi en yaygın kullanılan istatistik tekniktir. Bununla beraber ayırma analizinin, ancak dayandığı varsayımlar gerçekleştiğinde doğru sonuçlar üreteceği söylenebilir. Yapay sinir ağı sahip olduğu avantajlar nedeniyle, finansal başarısızlığın öngörülmesinde kullanılabilecek alternatif bir teknoloji durumundadır. Bu çalışmada; finansal başarısızlığı öngörme konusunda ayırma analizi tekniği ve yapay sinir ağı teknolojisi karşılaştırılmış, yapay sinir ağının finansal başarısızlığı öngörmede daha başarılı olduğu görülmüştür.

 

 

 

ANAHTAR KELİMELER:

 

1. Finansal başarısızlık

2. Yapay sinir ağları