Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI
Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI
 • Araştırma Alanları: Kentleşme, Çevre ve Yerel Yönetimler
 • E-Posta: ksakaci@gmail.com
 • Dahili Telefon: 1352
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Ofis: A1-19

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Gazi Üniversitesi

2003

Y. Lisans

SBE - Yönetim Bilimleri

Gazi Üniversitesi

2005

Doktora

SBE - Sosyal Çevre Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2011

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2005-2006

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri

2006-2011

Ar.Gör. Dr. 

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2012-2013

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2013 -2017

Doç. Dr.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2017 - 
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yaraş Eyyup, Akın Eyüp, Şakacı Bilge Kağan (2009). Tüketicileri Plansız Satınalma Eğilimleri İtibariyle Pazar Bölümleri Halinde İnceleme. Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,(18), 1-15.
 • Mehmet Akıncı, Özgür Önder, Bilge Kağan Şakacı (2013). Is Intra-Party Democracy Possible In Turkey? An Analysis of Political Parties Act And Party By-Laws. European Scientific Journal, 9(11), 33-49.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2013). Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı?. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1399-1420.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2014). Evliya Çelebi ve Kütahya: Geçmise Yolculuk. Journal of Turkish Studies, 9(11), 517-528.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2015). Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında Belediye Başkanlarına Tavsiyeler: Kutadgu Bilig e Dair Analiz. International Journal of Management Economics and Business, 11(24), 45-58.
 • ÇİFÇİ SERTAÇ, ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2015). Çevre Bilinçli Tüketicilerin Firmaları Ödüllendirme ve Cezalandırma İsteklilikleri: Kadın ve Erkek Tüketiciler Arasındaki Farklılıklar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 287-296.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2015). Doğal ve Kültürel Mirasın Hayati Sorunu: Istisnai Evrensel Değer (UNESCO Dünya Mirası Listesi). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 455-472.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2016). Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında En Mükemmel Şehrin Yöneticisi: El-Medinet'ül-Fazıla'ya Dair Analiz. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal(7), 74-86.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2018). Hiyerarşi Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Social Sciences Studies Journal.14 (4) , 558-568. 
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2018). Politika Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Social Sciences Studies Journal.15 (4) , 837-846.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • AYGÜN BANU, ŞAKACI BİLGE KAĞAN Türkiye’de Çevre Konusuna Doğrudan Odaklı Çevreci Sivil Toplum Hareketleri Ve Çevresel Yaklaşımları. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), 1, 139-162
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN Derin Ekolojinin Nüfus Açısından Çözümlenmesi. 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 1, 59-66.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2014). Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Açısından Kutadgu Bilig'den Alınabilecek Öğütler. Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 3-10. (Tam metin bildiri)
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2016). Çevreci Sivil Toplum Kuruluşunun Akdeniz Üzerine Politikalarının Analizi. Uluslararası Akdeniz'de Çevresel Güvenlik Konferansı, 183-197. (Tam metin bildiri)

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2009). Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler. Beta Yayınevi.
 • Tellal Erel, Baskıcı Mehmet Murat, Duru Bülent, Aytekin Bilge Sevim, Sabah Kıyan Şenay, Şakacı Bilge Kağan, Yaman Murat, Tuzcu Sevgi Eda (2010). SBF Dergisi Dizin 1943-2009. Ankara Üniversitesi.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2012). Derin Ekolojinin Derinlikleri, Yeşil ve Siyaset. Lotus Yayınevi.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2013). Hayvan Hakları Felsefesi, Siyasal Ekoloji. Otorite Yayınları
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN, Aygün Banu (2013),  Türkiye'de Çevreye Doğrudan Odaklı Çevreci Hareketler, Siyasal Ekoloji. Otorite Yayınları.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2013). Kent Ütopyası Ekseninde Darürrahat Müslümanları'nın Analizi, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar. Pegem Akademi.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2014). Çevre Etiği, Meslek Etiği Kavramları. Adalet Yayınevi
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2014), Gönül-Akıl-Bilgi Üçgeninde İnsan Çevre İlişkilerinde Kutadgu Bilig, Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig, Gönül-Akıl-Bilgi Üçgeninde İnsan Çevre İlişkilerinde Kutadgu Bilig, Ed. Mehmet Akıncı Nobel Akademik Yayıncılık.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2016), İnsanmerkezci Çevre Etiği Ekseninde Nüfus Açısından Analiz, Tarih Kültür Toplum, Ed. İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, Konya.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2009). Unutulan Bir Sosyalist Deneyim: Paris Komünü. Toplum ve Hekim, 24 (4-5), 245-250.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2009). Türkiye Açısından Kyoto Protokolünün Çözümlenmesi. Türk Yurdu Dergisi. 98 (264).
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2009). Savaşın Çevresel Etkilerinin Azaltılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 61-84.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2009). Osmanlı Devleti’nde Yerel Seçimlerin Gelişimi. Türk Yurdu Dergisi. 98 (268).
 • YARAŞ EYYUP, AKIN EYÜP, ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2011). Tüketicilerin Çevre Bilinci Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergi, 9(35), 117-126.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2013). Değer Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Mülkiye Dergisi, 1(37), 9-29.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2013). Çevre Kirlenmesinin Önlenmesinde ve Kirliliğin Ortadan Kaldırılmasında Biyoteknolojinin Rolü. Demokrasi Platformu Dergisi(34), 187-206.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2013). Gelecek Kuşaklar. Türk Yurdu Dergisi.102 (307).
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2013). Hak Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, 31, 1-13.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2016). Evliya Çelebi ve Malatya: Geçmişe Yolculuk. Dumlupınar Üniversitesi İİBF UYES (Uluslararası Yönetim Siyaset ve Ekonomi) Dergisi (2) Eylül 2016, 30–47.  
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2017). Kutadgu Bilig’de Gönül Üzerine Bir İnceleme. Türk Yurdu Dergisi.106 (357).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN, Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz. 5. Kamu Yönetimi Forumu, Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, 1, 33-34.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN, HOZİKLİGİL HAKAN Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz: Bodrum Örneği. Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, 1, 57-72.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2015). Evliya Çelebi İle Geçmişe Yolculuk. I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 341-349.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2017). İsmail Bey Gaspıralı: Zamanımız Meseleleri. II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi,

Diğer yayınlar :

 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2010). İnsan Merkezci Çevre Etiği Çerçevesinde Dinler ve İnsan. Karınca Kooperatif Postası(880), 18-21.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2008). Yerel Seçim Sistem Analizi. Memleket Mevzuat(36), 24-27.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2007). Turizmin Sürdürülebilirliği. Karınca Kooperatif Postası(847), 10-13.,
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2007). Önlenebilir Gürültü. Karınca Kooperatif Postası,(848), 18-20.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2008). Toprak Kirliliğine Bir Bakış. Karınca Kooperatif Postası(854), 6-9.
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2010). Düşünceden Partileşmeye Yeşiller. Çalışma Ortamı(109), 18-19.,
 • ŞAKACI BİLGE KAĞAN (2007). Kirliliğin Gürültüsü. Karınca Kooperatif Postası(849), 28-31.

Hakemlikler:

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Aksaray Üniversitesi IIBF Dergisi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi

İdari Görevler :

 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı (2013-    )
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-     )                                                                                                                               
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                          TCNYT-03