Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI
Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI
 • Araştırma Alanları: Kentleşme, Çevre ve Yerel Yönetimler
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1352
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Ofis: A1-19

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Gazi Üniversitesi

2003

Y. Lisans

SBE - Yönetim Bilimleri

Gazi Üniversitesi

2005

Doktora

SBE - Sosyal Çevre Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2011

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2005-2006

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri

2006-2011

Ar.Gör. Dr. 

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2012-2013

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2013 -2017

Doç. Dr.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2017 - 
 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yaraş Eyyup, Akın Eyüp, Şakacı, Bilge Kağan (2009). Tüketicileri Plansız Satınalma Eğilimleri İtibariyle Pazar Bölümleri Halinde İnceleme. Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,(18), 1-15.
 • Akıncı, Mehmet , Önder, Özgür, ŞakacıBilge Kağan (2013). Is Intra-Party Democracy Possible In Turkey? An Analysis of Political Parties Act And Party By-Laws. European Scientific Journal, 9(11), 33-49.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Darürrahat (Rahat Ülke) Müslümanları: Kent Ütopyası Mı?. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1399-1420.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2014). Evliya Çelebi ve Kütahya: Geçmise Yolculuk. Journal of Turkish Studies, 9(11), 517-528.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2015). Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında Belediye Başkanlarına Tavsiyeler: Kutadgu Bilig e Dair Analiz. International Journal of Management Economics and Business, 11(24), 45-58.
 • Çİifçi, Sertaç,  Şakacı, Bilge Kağan (2015). Çevre Bilinçli Tüketicilerin Firmaları Ödüllendirme ve Cezalandırma İsteklilikleri: Kadın ve Erkek Tüketiciler Arasındaki Farklılıklar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 287-296.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2015). Doğal ve Kültürel Mirasın Hayati Sorunu: Istisnai Evrensel Değer (UNESCO Dünya Mirası Listesi). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 455-472.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2016). Yönetim ve Siyaset Alanındaki Bir Klasik Temel Eser Esasında En Mükemmel Şehrin Yöneticisi: El-Medinet'ül-Fazıla'ya Dair Analiz. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal(7), 74-86.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Hiyerarşi Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Social Sciences Studies Journal.14 (4) , 558-568. 
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018).  Çıkar Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. International Journal of Academic Value Studies. 4 (19),  294-303.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Politika Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Social Sciences Studies Journal.15 (4) , 837-846.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Çözüm Önerileri Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 5 (16), 8-23.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Aygün, Banu, ŞakacıBilge Kağan. Türkiye’de Çevre Konusuna Doğrudan Odaklı Çevreci Sivil Toplum Hareketleri Ve Çevresel Yaklaşımları. 38. ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), 1, 139-162
 • Şakacı,  Bilge Kağan. Derin Ekolojinin Nüfus Açısından Çözümlenmesi. 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 1, 59-66.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2014). Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Açısından Kutadgu Bilig'den Alınabilecek Öğütler. Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 3-10. (Tam metin bildiri)
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2016). Çevreci Sivil Toplum Kuruluşunun Akdeniz Üzerine Politikalarının Analizi. Uluslararası Akdeniz'de Çevresel Güvenlik Konferansı, 183-197. (Tam metin bildiri)

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Şakacı,  Bilge Kağan (2009). Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler. Beta Yayınevi.
 • Tellal Erel, Baskıcı Mehmet Murat, Duru Bülent, Aytekin Bilge Sevim, Sabah Kıyan Şenay, ŞakacıBilge Kağan, Yaman Murat, Tuzcu Sevgi Eda (2010). SBF Dergisi Dizin 1943-2009. Ankara Üniversitesi.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2012). Derin Ekolojinin Derinlikleri, Yeşil ve Siyaset. Lotus Yayınevi.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Hayvan Hakları Felsefesi, Siyasal Ekoloji. Otorite Yayınları
 • Şakacı,  Bilge Kağan , Aygün Banu (2013),  Türkiye'de Çevreye Doğrudan Odaklı Çevreci Hareketler, Siyasal Ekoloji. Otorite Yayınları.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Kent Ütopyası Ekseninde Darürrahat Müslümanları'nın Analizi, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar. Pegem Akademi.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2014). Çevre Etiği, Meslek Etiği Kavramları. Adalet Yayınevi
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2014), Gönül-Akıl-Bilgi Üçgeninde İnsan Çevre İlişkilerinde Kutadgu Bilig, Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig, Gönül-Akıl-Bilgi Üçgeninde İnsan Çevre İlişkilerinde Kutadgu Bilig, Ed. Mehmet Akıncı Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2016), İnsanmerkezci Çevre Etiği Ekseninde Nüfus Açısından Analiz, Tarih Kültür Toplum, Ed. İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, Konya.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Şakacı,  Bilge Kağan (2009). Unutulan Bir Sosyalist Deneyim: Paris Komünü. Toplum ve Hekim, 24 (4-5), 245-250.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2009). Türkiye Açısından Kyoto Protokolünün Çözümlenmesi. Türk Yurdu Dergisi. 98 (264).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2009). Savaşın Çevresel Etkilerinin Azaltılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 61-84.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2009). Osmanlı Devleti’nde Yerel Seçimlerin Gelişimi. Türk Yurdu Dergisi. 98 (268).
 • Yaraş, Eyyup, Akın Eyüp, Şakacı,  Bilge Kağan (2011). Tüketicilerin Çevre Bilinci Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergi, 9(35), 117-126.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Değer Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. Mülkiye Dergisi, 1(37), 9-29.
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2013). Çevre Kirlenmesinin Önlenmesinde ve Kirliliğin Ortadan Kaldırılmasında Biyoteknolojinin Rolü. Demokrasi Platformu Dergisi(34), 187-206.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Gelecek Kuşaklar. Türk Yurdu Dergisi.102 (307).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2013). Hak Kavramı Ekseninde Derin Ekoloji Yaklaşımının Çözümlenmesi. İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, 31, 1-13.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2016). Evliya Çelebi ve Malatya: Geçmişe Yolculuk. Dumlupınar Üniversitesi İİBF UYES (Uluslararası Yönetim Siyaset ve Ekonomi) Dergisi (2) Eylül 2016, 30–47.  
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2017). Kutadgu Bilig’de Gönül Üzerine Bir İnceleme. Türk Yurdu Dergisi.106 (357).
 • Şakacı, Bilge Kağan (2018). Çevre Hareketleri Üzerine Düşünceler. Türk Yurdu Dergisi. 107 (373).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Şakacı,  Bilge Kağan , Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz. 5. Kamu Yönetimi Forumu, Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, 1, 33-34.
 • Şakacı,  Bilge Kağan , Hozikligil, Hakan. Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz: Bodrum Örneği. Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, 1, 57-72.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2015). Evliya Çelebi İle Geçmişe Yolculuk. I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 341-349.
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2017). İsmail Bey Gaspıralı: Zamanımız Meseleleri. II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi,
 • Davetli Konuşmacı: İsmail Gaspıralı'nın Medeniyet Anlayışı. Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği. 08.11.2017.

Diğer yayınlar :

 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2010). İnsan Merkezci Çevre Etiği Çerçevesinde Dinler ve İnsan. Karınca Kooperatif Postası(880).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2008). Yerel Seçim Sistem Analizi. Memleket Mevzuat(36).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2007). Turizmin Sürdürülebilirliği. Karınca Kooperatif Postası(847).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2007). Önlenebilir Gürültü. Karınca Kooperatif Postası,(848).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2008). Toprak Kirliliğine Bir Bakış. Karınca Kooperatif Postası(854).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2010). Düşünceden Partileşmeye Yeşiller. Çalışma Ortamı(109).
 • Şakacı,  Bilge Kağan  (2007). Kirliliğin Gürültüsü. Karınca Kooperatif Postası(849).

   Gazete Yazıları: 

 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Kendimize Öğütler. https://www.eskisehirsonhaber.com/kendimize-ogutler-makale,9.html (23.02.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Ne Olur Affet. https://www.eskisehirsonhaber.com/ne-olur-affet-makale,10.html (28.02.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Ne Kadar Yalnızız. https://www.eskisehirsonhaber.com/ne-kadar-yalniziz-makale,13.html (04.03.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Bu Da Mı Gol Değil Ya Da...https://www.eskisehirsonhaber.com/bu-da-mi-gol-degil-ya-da-makale,16.html (10.03.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Dünya Yerinde Mi? https://www.eskisehirsonhaber.com/dunya-yerinde-mi-makale,19.html (18.03.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Uçurumun Kenarındayım. https://www.eskisehirsonhaber.com/ucurumun-kenarindayim-makale,20.html (23.03.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Dünya Benim Eksenim Etrafında Dönüyor! https://www.eskisehirsonhaber.com/dunya-benim-eksenim-etrafinda-donuyor-makale,23.html (25.03.2018). 
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Mutluluk. https://www.eskisehirsonhaber.com/mutluluk-makale,28.html (29.03.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). 3: 45 https://www.eskisehirsonhaber.com/345-makale,30.html (01.04.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Geç Kalmış Bir Yazı: Masal Ülkesine Dönüş. https://www.eskisehirsonhaber.com/gec-kalmis-bir-yazi-masal-ulkesine-donus-makale,32.html (03.04.2018). 
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Doğrulara ve Yanlışlara Dair. https://www.eskisehirsonhaber.com/dogrulara-ve-yanlislara-dair-makale,33.html (05.04.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Sonsuzluğa Giderken. https://www.eskisehirsonhaber.com/sonsuzluga-giderken-makale,35.html (14.04.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Sırrın Aşikâr Olması. https://www.eskisehirsonhaber.com/sirrin-asikr-olmasi-makale,36.html (18.04.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Görüşürüz. https://www.eskisehirsonhaber.com/gorusuruz-makale,48.html (02.05.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Nasıl Bir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Olmalı? (Kutadgu Bilig'den Öğütler). https://www.eskisehirsonhaber.com/nasil-bir-cumhurbaskani-ve-milletvekili-olmali-kutadgu-bilig-den-ogutler-makale,75.html (26.05.2018).
 • Şakacı,  Bilge Kağan (2018). Ankara'da Sonbahar. https://www.eskisehirsonhaber.com/ankara-da-sonbahar-makale,96.html (21.06.2018).
 • Şakacı, Bilge Kağan (2018). Mezun Olanlara Öğüt. https://www.eskisehirsonhaber.com/mezun-olanlara-ogut-makale,124.html (19.07.2018).
 • Şakacı, Bilge Kağan (2018). Ütopya Kavramına Eleştirel Bir Bakış. https://www.eskisehirsonhaber.com/utopya-kavramina-elestirel-bir-bakis-1-makale,164.html (02.09.2018).

Hakemlikler:

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Aksaray Üniversitesi IIBF Dergisi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi
 • Tarih Okulu Dergisi

 

İdari Görevler :

 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı (2013-    )
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-     )                                                                                                                               
 • Fakülte Kurulu Üyeliği (2017-         )                                                                                                                                                                                                                                                                                         TCNYT- 36