Doç. Dr. Alper ÖZMEN
Doç. Dr. Alper ÖZMEN
 • Araştırma Alanları: Yönetim Kültürü, Etik, Türk İdare Tarihi
 • E-Posta: aozmen@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1353
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri
 • Ofis: A3-14

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kamu Yönetimi

Selçuk Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Kamu Yönetimi

Sakarya Üniversitesi

2008

Doktora

Kamu Yönetimi

Sakarya Üniversitesi

2012

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2009

Arş.Gör. Dr. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2012

Yrd.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2013

Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2016

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Özmen, A. (2012). “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasalarda Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri, International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), pp. 171-175.
 • Özmen, A., (2013). “The Effect of Development Agencies on Brand-City Desing” International Journal of Research in Social Sciences, 3(3), 238-248 (1. Ercan Oktay ile birlikte)
 • Özmen, A., (2013), “Post-Bureaucracy and Post-Bureaucratic Culture in Public Administration” International Journal of Management Sciences and Business Research, 2(3), 88-95.
 • Özmen, A., (2014), “Notes to the Concept of Decentralization”, European Scientific Journal, 10 (10), 415-424.
 • Özmen, A., (2014), “Siyasetname’de Yönetim Felsefesi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(10), 202-218.
 • Özmen, A., (2014), “Ethical Management and Leadership in the Framework of Farabi’s Work ‘El-Medinetu’l Fazila’ (The People of the Virtous City)”, Asian Journal of Social Sciences&Humanities, 3(3), 186-193. 
 • Özmen, A., (2014), “Kutadgu Bilig’de Yöneten-Yönetilen İlişkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 55-60.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Özmen, A., (2012), “Yerel Yönetimlerde Modernizasyon: Mobil Teknolojilerin Katılıma Etkisi”, Uluslararası ‘Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu’ Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ss. 489-493, 30-31 Mayıs, Bişkek. (2. Halim Emre Zeren ve 3. Şerife Pekküçükşen ile birlikte)
 • Özmen, A., (2012), “Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sürecinde Örgüt Kültürü ve Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik Etkileşimi”, Uluslararası ‘Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu’ Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ss. 251-257, 30-31 Mayıs, Bişkek. (2. Ercan Oktay ve 3. Abdullah Turan ile birlikte)

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • Özmen, A., (2013), “Yönetişim Eksenli Yerel Politikaların Yönetsel Etik Çerçevesinde Yönetsel Etik Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Yönetişim: Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, (Ed. F. Neval Genç), ss. 277-297, ISBN: 978-605-463-953-3, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Özmen, A., (2013), “Türk Kamu Yönetiminde Mahalle Muhtarlıklarının Yeri ve İşlevlerine Yönelik Bir Değerlendirme”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, (Ed. Y. Bulut, V. Eren, S. Karakaya ve A. Aydın), ss. 305-310, ISBN: 978-605-364-618-1, Ankara: Pegem Akademi.
 • Özmen, A., (2014), “Kutadgu Bilig’de Yönetim Kültürü”, Tozlu Raflardan Günümüze Kutadgu Bilig: Siyaset ve Yönetim, (Ed. Mehmet Akıncı), ss. 45-65, ISBN: 978-605-133-809-5, Ankara: Nobel Yayınları.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Özmen, A. (2010). “Halkın Belediye Faaliyetlerine Katılma Duyarlılığı ve Hizmet Memnuniyeti: Karaman Belediyesi Örneği, Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Y: 12, S: 19, ss. 165-173. (1. Halim Emre Zeren ile birlikte).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Özmen, A. (2009). “Stratejik Kent Yönetiminde Kent Bilgi Sistemlerinin Önemi”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, ss. 913- 922, 19-20 Ekim 2009. (1. Ercan Oktay ile birlikte).
 • G2. Özmen, A. (2010). “Siyasetin Finansmanı ve Siyasi Etik”, 5. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-5), Selçuk Üniversitesi, ss. 435-444, 13-14 Mayıs 2010. (2. Halim Emre Zeren ile birlikte).
 • Özmen, A., (2012). “Yerel Politikaların Hayata Geçirilmesi Açısından Planlama ve Bütçe Kısıtı: Karaman İl Özel İdaresi Örneği”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ss. 155-160, 01-02 Ekim 2012.

Diğer yayınlar :

 • Özmen, A. (2013). “Kamuda Yönetim Kültürü”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), pp. 925-946. (Doktora Tez Özeti). 

İdari Görevler :

 • İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bölüm Başkan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2013-2016
 • İİBF, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2016