Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
Doç. Dr. Füsun YENİLMEZ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat, Dış ticaret, AB Ekonomisi
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1152
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-12

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Uluslararası İktisat

Anadolu Üniversitesi

1995

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2004

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

1994-2004

Ar.Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

2004-2005

Yar.Doç.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

2005-2013

Doç.. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi

2013-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • U.Taş, F.Yenilmez “Türkiye’de Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Rolü ve Eğitim Yatırımlarının Geri Dönüş oranı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2008, Cilt:9 Sayı:1 s. 155-186
 • F.Yenilmez, B.Işıklı “The Comparison of Labor Force Participation rate of Women ın Turkey With The World Country Groups”  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, Cilt:10, Sayı:3, s. 77-92
 • F.Yenilmez, N.Girginer "Assessing export performance of textile companies in Eskisehir Organized Industrial Zone by use of Data Envelopment Analysis (DEA)", Tekstil ve Konfeksiyon (ISI), 1/2012, s.12-17 (SSCI-Expended)
 • F.Yenilmez, N.Girginer “Comparison of indicators of women’s labour between turkey and eu member states by employing multidimensional scaling analysis and clustering analysis” Applied economics DOI: 10.1080/00036846.2015.1096005, ISSN: 0003-6846 (Print) 1466-4283 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/raec20 2016 (SSCI)

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • N.Girginer, F.Yenilmez, B.Işıklı, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi konferansı dahilinde "9th International Conference on Knowledge, Economy&Management Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Sağlık Göstergeleri Bakımından Türkiye ve Bosna Hersek'in AB Üyesi Ülkelerle Karşılaştırılması", 324-331 pp., Saraybosna-Bosna Hersek, Haziran 2011
 • F.Yenilmez, B.Işıklı, “Labor Force Participation Rate For Women: Is It Increasing or Decreasing In Turkey?” ROWER- Repository of Occupational Well-being Economics Research, Nisan 2009, İzmir
 • F.Yenilmez, World Conference on Financial Crisis and Impact konferansı dahilinde "World Conference on Financial Crisis and Impact" bildiri kitapçığındaki "Export Effectiveness in Turkish Cremics Sector: Data Envelopment Analysis", 50 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2011
 • F.Yenilmez, N.Girginer, “Comparison Of Indicators Of Women’s Labour Between Turkey And Eu Member States By Employing Multidimensional Scaling Analysis And Clustering Analysis”, EconWorld2014@Prague International Conference, 3-5 September 2014
 • F.Yenilmez, E.Kılıç, “The Effects of Customs Union and Free Trade Agreements on Turkey’s Pharmaceutical Sector Imports”, EconWorld2014@Prague International Conference, 3-5 September 2014.
 • F.Yenilmez, S.Erdem, “Sustainable Development and Energy Relations in Turkey’s EU Accession Process”, EconWorld2016@ImperialCollege International Conference, 10-12 August 2016
 • F.Yenilmez, Y.C.Dura, “structural Analysis of the Turkish Economy’s Balance of Payments:1984-2015”, EconWorld2016@ImperialCollege International Conference, 10-12 August 2016

Yazılan kitaplarda bölümler :

 • F. Yenilmez, (eds)A.S.Koyuncugil, N.Özgülbaş, Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical View (Evaluation of The Export Efficiency of The Turkish Ceramic Industry During The Global Crisis Using Data Envelopment Analysis (DEA) Method), USA, IGI Global, 2013
 • Yenilmez Füsun, (2014). The Efficiency Performance of the Turkish Cremic Sector in Terms of Revenue and Export:DEA Model, (Strategic Performance Management and Measurement Using Data Envelopment Analysis), IGI Global,USA ISSN:2327-350X, EISSN:2327-3518 ED. O.H.İbrahim,A. L.abdel, A.Emrouznejad Sayfa:559-579
 • F.Yenilmez, E.kılıç, (basımda 2017) (Editörlük) Challenges of Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of globalization, IGI Global, USA,
 • F.Yenilmez, Y.C.Dura, Y.H.Karabilgin, (basımda 2017) Considerations on the Youth Unemployment Problem in Turkey (Challenges of Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of globalization), IGI Global, USA,
 • F.Çemrek, F.Yenilmez, (basımda 2017) Statistical Analysis of Women’s Labor Force Data of OECD Countries, (Challenges of Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of globalization), IGI Global, USA,

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • N.Girginer, F.Yenilmez, “Türkiye’de Enflasyonun Ekonometrik Olarak İncelenmesi (1982-2002)” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:6, sayı:1, Haziran 2005, s.101
 • H.N.Bayraç, F.Yenilmez, “Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:6, sayı:1, Haziran 2005, s.23
 • H.N.Bayraç, F.Yenilmez, “Türkiye ve AB Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:42, Sayı:498, Eylül 2005, s. 36
 • F.Yenilmez, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Dış Ticarete gümrük Birliğinin Etkisi”, Kazancı Hakemli Dergi, Nisan 2005, Sayı:8, s.49 (Yüksek Lisans tezden makale)
 • F.Yenilmez, E.Kutlu, “Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Önemi” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:229, Nisan 2005, s.45, (Doktora Tezden Makale)
 • F.Yenilmez, “Türkiye-Almanya Arasındaki Dış Ticarette Kağıt Sektörünün Durumu ve Endüstri İçi Ticareti Etkileyen Ürün Değişkenleri”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Ağustos 2005, Yıl:42, Sayı:497 s. 50, (Doktora Tezden Makale)
 • E.Kutlu, İ.Aydoğuş, F.Yenilmez, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Dış Ticarette Endüstri İçi Ticaret” Afyon Kocatepe Ünv. İİBF Dergisi, Haziran 2004, Sayı:1, Cilt:VI s.87 (Doktora Tezden Makale)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • F.Yenilmez, “Sağlık Harcamaları” Sağlık Ekonomisi Sempozyumu, Eskişehir, Şubat 2008
 • F.Yenilmez, “Türkiye’de Optisyenlik Sektörünün Ekonomik Analizi” 1. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu, Eskişehir, 30-31 Mayıs 2014
 • F.Yenilmez, “Türkiye’nin Çevre Koruma ve Yatırım Harcamalarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması“, 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 eylül 2016,

Diğer yayınlar :

 • F.Yenilmez, "World Conference on Financial Crisis and Impact" Danışma Kurulu Üyeliği, Başkent Ünv. Ankara, Ekim 2011
 • F.Yenilmez, “3. Ulusal Çevre Kongresi” Danışma Kurulu Üyeliği, Marmaris/Muğla, Eylül 2016
 • F.Yenilmez “2. Türkiye Araştırma Görevlileri Platformu” Toplantısı düzenleme kurulu Başkan Yardımcılığı, Osmangazi Üniversitesi Prof.Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu, 11-12 Şubat 2004

Hakemlikler:

 • Marmara Ünv. İİB Dergisi yıl: 2014 Cilt:XXXVI Sayı: II ISSN: 2149-1844
 • Dumlupınar Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Temmuz 2014 Sayı:41 ISSN:1302-1842
 • ESOGU İİBF Dergisi 2012 “kadın istihdamı- insani gelişme endeksi ilişkisi: ekonometrik bir deneme” (kayıt no: 2012/1171)
 • Uşak Optimum Dergisi, “endüstri içi ticaretin belirleyicileri: bir literatür incelemesi” Kayıt No: UÜ İİBF Optimum EYBD / 2015/ 0037
 • Uşak Optimum Dergisi, “Türkiye’nin Antidamping Uygulamalarının Ekonometrik Analizi” 15-01-2015 (Kayıt No: UÜ İİBF Optimum EYBD / 2015/ 0002)
 • Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 05-10-2016, “Şakir Kesebir’den Vaner Planı’na, Devlet Öncülüğünde Sanayileşmede Model Arayışları 1930-1947”
 • ESOGÜ,İİBF Dergi, 07/09/2016, Kayıt No.2016/135, “serbest Bölgelerin dış Ticarete Etkileri: Türkiye Üzerine ARDL Modeli ile Ampirik Bir Uygulama”
 • Dumlupınar ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 10/02/2016, Makale kod numarası: 2165,  “5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İlgili Gerçekleştirilen Nitel Araştırma”

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • BAP Projesi Yürütücülüğü, “Türk Seramik Sektöründe ARGE ve İhracat İlişkisi ve AR-GE’nin Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Yöntemi” (Aralık 2016 Teslim)

İdari Görevler :

 • İktisat Bölüm Başkan yardımcılığı (2007-2009)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Ekonomi Kurumu Üyeliği (2009---)
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanlığı (2014-2016)
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2010)
 • Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurulu Başkanlığı (2003)
 • Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciliği Kurulu Başkan Yardımcılığı (2004)