Doç. Dr. Semih BİLGE
Doç. Dr. Semih BİLGE
 • Araştırma Alanları: Devlet Bütçesi - Kamu Mali Yönetimi – Kamu İç Denetimi
 • E-Posta: sbilge@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1153
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Bütçe ve Mali Planlama
 • Ofis: A3-7

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

1997

Y. Lisans

İşletme/Muhasebe Finans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Maliye/Mali Hukuk

Anadolu Üniversitesi

2001

Doktora

Maliye

Anadolu Üniversitesi

2006

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama ABD     

29.08.1998

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama ABD     

05.02.2007

Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama ABD     

22.09.2011

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Bilge, S. ve Çelikay, F., “Avrupa Birliği 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçevesinin Harcama Kalemleri Açısından Değerlendirilmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 11, s.103-126-226, Haziran 2016. [Asos, Ebscohost]
 • Bilge, S., “A New Approach in Public Budgeting: Citizens’ Budget”, Journal of International Education and Leadership Volume 5 Issue 1 Spring 2015. http://www.jielusa.org/
 • Bilge, S. ve Daşkaya, N.,Mahalli İdarelerde İç Denetimin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı: 168, Ocak- Haziran 2015. [Journal of Economic Literature/EconLit.]
 • Bilge, S. ve Küçükayçan, D., “Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 51, Sayı: 596, Ekim 2014. [İndex Copernucus İnternational]
 • Bilge, S. ve Küçükayçan, D., “Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığı: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İl Özel İdareleri Üzerine Bir Araştırma”, Maliye Dergisi, Sayı: 165, Temmuz- Aralık 2013. [Journal of Economic Literature/EconLit.]
 • Bilge, S. ve Küçükaycan, D., “Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 1, S.419-431, 2013. [Ebscohost]
 • Bilge, S. ve Demirtaş. S, “Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamasının Türk Kamu Kurumlarında Algılanması ve Sorun Alanlarının Tespiti: Eskişehir İli Örneği", Maliye Dergisi, Sayı: 162, Ocak- Haziran 2012. [Journal of Economic Literature/EconLit.]
 • Bilge S.,“Katılım Öncesi Strateji Belgeleri Kapsamında Mali Kontrol Sistemimizin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumu”, Maliye Dergisi, Sayı: 158, Ocak- Haziran 2010. [ Journal of Economic Literature/EconLit.]
 • Bilge, S. ve Çelikay, F., “Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No: 28, s.213-226, Aralık 2010. [Asos, Ebscohost]
 • Bilge S. ve Çelikay, F., “Avrupa Birliği Bütçesinin Geleceği: Bütçe Revizyon Çalışmaları”, Maliye Dergisi, Sayı: 157, s. 150-165, Temmuz – Aralık 2009 [Journal of Economic Literature/EconLit.]
 • Aslan, M. ve Bilge S., “Türkiye'de 1950–2006 Döneminde Bütçe Gelir-Gider Yönetimi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Tek Parti Ve Koalisyon Hükümetlerinin Karşılaştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı: 3, s.265- 288, 2009. [Ebscohost]

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Bilge, S., “A New Approach in Public Budgeting: Citizens’ Budget”, Internatıonal Conference Of Interdıscıplınary Studıes Conference, ICIS: Informing Societies, Uniting Cultures, Celebrating Diversity, San Marcos, Texas, ABD, ISSN: 2374-1260, April 16- 19, 2015
 • Bilge S. ve Demirtaş, S., “Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Hazırlık ve Uygulama Sürecindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Tetova Üniversitesi, Makedonya, 11-12 Eylül 2012
 • Bilge, S., (2009). “AB Bütçeleme Süreçleri ve Avrupa Birliği'nde Yeni Uygulamalar”, Türk ve AB Bütçelendirme Süreçlerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 24-25 Eylül 2009, Fatih Üniversitesi ve Maliye Bakanlığı Projesi, Fatih Üniversitesi, Beylikdüzü Kampüsü, İstanbul/Türkiye.
 • Bilge, S. ve Çeliktaş, İ.,“Yatırımcının Bilgiye Erişmesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Web Sitesinin Securities And Exchange Commission (SEC) Web Sitesi İle Karşılaştırılmalı Analizi”, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Uluslararası Finans Sempozyumu, 9–10 Haziran 2005, İstanbul.

Yazılan kitaplarda bölümler:

 • Bilge, S., “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü”, Nobel Yayıncılık, “Mali Yerinden Yönetim” kitabında bölüm, Editörler: Prof. Dr. Mustafa Sakal, Prof. Dr. Ahmet Kesik, Doç. Dr. Tekin Akdemir, Ankara, Nisan 2014.
 • Bilge, S.“Kamu Sektöründe İç Denetimin Başarıyla Uygulanmasında Rol Oynayan Faktörler (Güncellenmiş Versyon)”, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayınları, No: 1, “İç Denetim-Yönetime Değer Katmak” kitabında bölüm, Editör: Halis Kıral, Nisan 2014.
 • Bilge, S. ve Küçükaycan, D.,“Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığının Gerekliliği”, ESOGÜ Yayınları No: 231, Prof. Dr. Fazıl Tekin’e Armağan, Mart 2014.
 • Bilge, S.“Mahalli İdareler Maliyesi”, Lisans Yayıncılık, “Kamu Maliyesi” kitabında bölüm, Editör: Ekrem Karayılmazlar, 2011.
 • Bilge, S. ve Canbek, M., “Denizcilik Sektörünün Gelişimi İçin Mali Teşvikler: 2581 Sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Kanununun Değerlendirilmesi” Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, kitabında bölüm, Editörler: Prof. Dr. Nihat Edizdoğan, Doç. Dr. Özhan Çetinkaya, Ekin Kitapevi, Bursa, Nisan 2011.
 • Bilge S. ve Kiracı M., “Kamu Sektöründe İç Denetim ve İç Denetimin Başarıyla Uygulanmasında Rol Oynayan Faktörler” Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2010
 • Edizdoğan, N., Özker, N., Ferhatoğlu, E., Bilge, S., “Türk Vergi Sistemi”, Ekin Kitapevi, Ekim 2007.
 • Bilge, S., “Sosyal Güvenlik Primleri, Belgeler ve Yaptırımlar”, Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları, 4. Ünite, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını; No. 2524. Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1495, Mayıs 2012.
 • Bilge, S., “Devlet Borçlarının Sınıflandırılması”, Devlet Borçları, 2. Ünite, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını; No. 2571. Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1541, Kasım 2012.
 • Bilge, S., “Kamu Borç Yönetimi”, Devlet Borçları, 8. Ünite, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını; No. 2571. Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1541, Kasım 2012.
 • Bilge, S., “Kamu Mali Yönetiminde Kayıt ve Raporlama”, Kamu Mali Yönetimi, 7. Ünite, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını; No. 2811. Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1769, Ocak 2013.
 • Bilge, S., “Kamu Mali Yönetiminde Denetim ve Kontrol”, Kamu Mali Yönetimi, 8. Ünite, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını; No. 2811. Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1769, Ocak 2013.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Bilge, S. ve Çelikay, F., “Avrupa Birliği Bütçe Harcamaları ve 2007–2010 Dönemi AB Bütçe Harcamalarının Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, Haziran 2010.
 • Bilge, S. “Mali Disiplini Sağlama ve Sürdürme Aracı Olarak Mali Kurallar ve Türkiye Değerlendirmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl: 32, Sayı: 259, s.119-131, Nisan 2010
 • Bilge, S. “Bütçelemede Yeni Bir Yaklaşım: Katılımcı Bütçeleme”, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 47, Sayı: 542, s.51-62, Nisan 2010
 • Bilge, S., “Toplumsal Cinsiyet Duyarlı Kamu Bütçelemesi Anlayışı”, e-Yaklaşım Dergisi, Sayı: 208, Nisan 2010
 • Bilge, S., “Belediyelerde Performans Ölçümü (BEPER) Projesi”, e-Akademi Dergisi, Sayı: 59, Ocak 2007
 • Bilge, S., “İngiliz Yerel Yönetimlerinde Performans Ölçüm Uygulamaları”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s.91-110, Haziran 2007
 • Gümüş, E. ve Bilge, S., “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Vergi Güvenlik Önlemleri ve Gereklilikleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl:29, Sayı: 219, s.120-133, Aralık 2006
 • Bilge, S., “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü: Uluslararası Şehir/Belde Yönetimleri Birliği (ICMA)”, e-Akademi Dergisi, Sayı: 58, Aralık 2006
 • Bilge, S., “ABD Yerel Yönetimlerinde Performans Ölçüm Çalışmaları”, e-Akademi Dergisi, Sayı: 51, Mayıs 2006
 • Bilge, S., “ABD İç Gelir İdaresinde (IRS) Elektronik Vergi Yönetimi Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 199, s.190-204, Nisan 2005
 • Kiracı, M ve Bilge, S., “İşletme Büyüklüğünün Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: İMKB Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 3, Sayı 8, Ocak 2003

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Bilge, S. ve Daşkaya, N., “Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya/Belek, 16-20 Mayıs 2014
 • Bilge, S. ve Küçükaycan, D.,      “Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma” 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya/Belek, 16-20 Mayıs 2014
 • Bilge, S. ve Küçükaycan, D., “Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, III. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), Kuşadası/Aydın, 27 Nisan 2013.
 • Bilge S. ve Kiracı M., "Kamuda İç Denetime Geçiş Sürecinde İç Denetimin Başarıyla Uygulanmasında Rol Oynayan Faktörler: Kamu İç Denetçileri Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu, 25-27 Mart 2011
 • Bilge S. ve Çelikay, F. “Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF & Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD), “Bütçe Reformu: Kurallar ve Kurumlar” konulu Hukuk ve İktisat Forumu, 17 Mayıs 2010, İzmir.
 • Bilge, S. “E- Devlet Uygulamaları Kapsamında Gelirler Genel Müdürlüğü Web Sitesinin “TÜBİTAK Web Sitesi Yarışma Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi”, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım 2004, Eskişehir.

Hakemlikler:

 • Maliye Dergisi
 • SosyoEkonomi Dergisi
 • Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Journal of Economic and Social Studies (JECOSS)
 • Vergi Raporu Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Sakarya Üniversitesi Siyaset, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Abant İzzet Baysal Ü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi
 • KİDDER Denetişim Dergisi

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • “İç Denetim Sisteminin Türk Kamu Sektöründe Başarıyla Uygulanmasında Rol Oynayan Faktörlerin Tespiti ve Kamu İç Denetçileri Üzerinde Bir Araştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje Yöneticisi. 05.11.2010
 • “Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Mali Hizmetler Birimlerine Yönelik Bir Araştırma” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Proje Yöneticisi. Sürüyor

İdari Görevler :    

 •     2013-2016 - Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 •     10.03.2009-sürüyor: Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı
 •     26.04.2012-26.04.2015: İİBF Dergisi Editör Yardımcısı
 •     11.01.2013-01.08.2016: İİBF Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 •     22.04.2012-22.04.2015: ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 •     2013-2016: ESOGÜ Sosyal Tesisler İkt.İşletmesi Denetim Kurulu Üyesi
 •     17.06.2007-2012: İİBF Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü
 •     12.10.2011-12.10.2014: Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi
 •     23.09.2010-27.09.2011: İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 •     23.02.2012-2014: 2013-2017 ESOGÜ Stratejik Planlama Üst Kurul Üyesi
 •     2009: 24. Türkiye Maliye Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi
 •     2011-2016: Eskişehirsporlular Kulübü Kurucusu ve Kulüp Danışmanı
 •     05.05.2009-01.10.2010: ESOGÜ SKS Yemekhane Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
 •     2005: Erasmus Bölüm Koordinatör Yardımcısı
 •     2005-2016: İİBF Kariyer Merkezi Danışmanlığı
 •     2004: 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği
 •     2001-2003: Üniversite Araştırma Görevlisi Fakülte ve Bölüm Temsilcisi
 •     2001-2002: ESOGÜ Üniversite Araştırma Görevlisi Temsilci Yardımcısı
 •     1999-2005: İİBF Spor Kulübü Kurucusu ve Kulüp Danışmanı