Yrd. Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA
Yrd. Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA
 • Araştırma Alanları: Nicel Araştırma Yöntemleri, Tüketici Davranışları
 • E-Posta: bozkara@ogu.edu.tr
 • Dahili Telefon: 1749
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Ofis: B4-11

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Önlisans

Dış Ticaret

Anadolu Üniversitesi

2005

Önlisans

Halkla İlişkiler

Anadolu Üniversitesi

2009

Lisans

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2008

Lisans

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Yönetim Organizasyon

Hacettepe Üniversitesi

2011

Doktora

İşletme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2015

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör

Atılım Üniversitesi – Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

2009-2010

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2011-2015

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2015

Misafir Araştırmacı

Hanyang Üniversitesi- Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2014-2015

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi- Üretim Yönetimi ve Pazarlama

2016

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • “Exploring The Relationship Between Information Satisfaction And Flow In The Context Of Consumers' Online Search” Computers in Human Behavior, 63, 844-859, Ozkara, B. Y., Ozmen, M. & Jong Woo Kim, 2016
 • “Akış Deneyimine İlişkin Kavramsal Bir Model Önerisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ozkara, B. Y. & Ozmen, M., 2016
 • “Materyalizm, Öz-Benzeşim Ve Bireyselciliğin Kişiselleştirilmiş Reklam Kampanyalarına Yönelik Tutumlar Ve Bu Kampanyaları Sosyal Ağlarda Paylaşma  Niyeti Üzerindeki Etkileri” , Business & Management Studies: An International Journal, 4(1), 24-47., Cengiz, H. & Ozkara, B. Y., 2016
 • “Taraftarların Takımlarla Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımların Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısı Ve Satın Alma Niyetine Etkisi”  Ege Akademik Bakış, 14(1), 73-81., Torlak, O., Ozkara, B. Y. & Dogan, V.,2014
 • “The Need For A Different Perspective To Understand The Brand Loyalty: Symbolic Interactionism” International Journal of Economics, Commerce and Management, 2(10), 1-11, Ozkara, B. Y.,2014
 • “The Effect Of Electronic Word Of Mouth On Brand Image And Purchase Intention: An Application Concerning Cell Phone Brands For Youth Consumers In Turkey”, Journal of Marketing Development and Competitiveness, 8(2), 61-68., Torlak, O., Ozkara, B. Y., Tiltay, M. A., Cengiz, H. & Dulger, M. F.,2014
 • “Marka Farkındalığı, Marka İmajı, Markadan Etkilenme Ve Markaya Güvenin Marka Bağlılığı Üzerindeki Görece Etkilerinin İncelenmesi: Turkcell Örneği” Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(1), 147-161, Torlak, O., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2014
 • “The Perception of Institutionalization of Ethics and Quality of Work-Life: The Perspective of Turkish Managers”, Social Business Journal, 4(2), 169-180. Torlak, O., Tiltay, M. A., Ozkara, B. Y. & Dogan, V., 2014
 • “An Exploratory Investigation of Perceived Time Pressure and Brand Switching Due To Promotion for Different Products” European Journal of Social Sciences, 37(1), 58-68, Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013
 • “Investigation of Brand Name-Country of Origin Preference in Four Different Product Groups with Respect to Conspicuous Consumption Tendency” International Review of Management and Marketing, 3(4), 190-203, Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013
 • “The Effect of Brand Image and Religious Orientation on The Attitudes Towards Religious Brand Names” İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 37-46. Torlak, O., Tiltay, M. A., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013
 • “İnternet Ortamında Markaya Güvenin Online Markaların İmajı Üzerindeki Rolü”  İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(2), 5-20.  Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 •  “Luxury Consumption tendency: conceptualization, scale development and  validation” AMA Summer, ABD, Dogan, V., Ozkara, B. Y. & Dogan M., 2016
 • “The Effects Of Electronic Word Of Mouth On Brand Image And Purchase Intention: An Application Concerning Cellular Phone Brands”, International   Journal Of Arts & Sciences Multidisciplinary Conferences , USA, Torlak, O., Ozkara, B. Y., Tiltay, M. A. & Cengiz, H., 2013
 • “The Perception of  Institutionalization of Ethics and Quality of Work-Life”, Social Business International Conference, Torlak, O., Tiltay, M. A., Ozkara, B.  Y. & Dogan, V., 2013
 • “An Investigation of A Number of Brand Equity Components Effect on Brand Loyalty: The Case of Turkcell”, 11. International Conference on Knowledge, Economy and Management, Malta, Torlak, O., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013
 • “The Effect of Brand  Image and Religious Orientation on the Attitudes Towards Religious Brand Name” 42. European Marketing Academy Conference (EMAC) (Poster), Torlak, O., Tiltay, M. A., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

Yazılan kitaplar :

 • Koksal, T., Ece, N. J. & Ozkara, B. Y., Deniz Lojistik ve Taşımacılık Hukuku,  Adalet Yayınevi, Ankara, 2011
 • Koksal, T. & Ozkara, B. Y., Uluslararası Lojistik Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • “Algılanan Zaman Baskısının Plansız Satın Alma Üzerindeki Etkisi”, Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 6(12), 1-20. Torlak, O., Dogan, V. & Ozkara, B. Y., 2013

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 •  “Bağış Amaçlı Online Ürün Satın Alma: Bağış Motivasyonları ve Online Satın Alma Unsurlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü”, 21. Pazarlama Konferansı, Ozkara, B. Y. &Tiltay, M. A
 • “Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının Veri Karakteristiği Ve Veri Kalitesi Kapsamında İncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım”, 19. Ulusal Pazarlama Kongresi, (En iyi Bildiri Ödülü), Dogan, V., Ozkara, B. Y., Yilmaz, C. & Torlak, O.
 •  “Taraftarların Özdeşleşme Düzeylerinin, Takımlarının Lisanslı Ürünlerine Yönelik Kalite Algısına ve Satın Alma Niyetine Etkisi”, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Torlak, O., Ozkara, B. Y. & Dogan, V.
 •  “Algılanan Zaman Baskısının Plansız Satın alma Üzerindeki Etkisi”, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, Torlak, O., Dogan, V. & Ozkara, B. Y.
 • “The Role Of  The Personal Traits On Internet Shopping In The Context Of Resoned Action Theory”, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, Torlak, O. & Ozkara, B.Y.

İnceleme Sürecindeki Çalışmalar:

 • “A Critical Approach To Flow Theory Based on Online Purchase Intention Literature” Current Psychology (Springer)
 •  “Luxury Consumption tendency: conceptualization, scale development and validation” Journal of Consumer Marketing (Emerald)
 •  “A new approach to construction of flow experience; based on hedonic  and utilitarian patterns” Journal Of Retailing and Consumer Services (Elsevier)
 • “Brand Trust in Unit and Number Effect Dichotomy”, Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Editörlük ve Hakemlikler:

 • Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi (Beta), Editör Yardımcısı
 • Journal of Business Economics and Management (Taylor and Francis)
 • Computers in Human Behavior (Elsevier)
 • Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi (Beta)
 • European Marketing Academy Conference (EMAC-2015)
 • Society for Consumer Psychology Conference (SCP-2016)

Ödüller :

 • Yayın Ödülü, Sosyal Bilimler Alanı, İkincilik,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 2015
 • 19. Ulusal Pazarlama Konferansı En İyi Bildiri Ödülü, Birincilik,  Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, Haz/2014
 • 2214 A Doktora Sırası Araştırma Bursu (6 Ay) Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ocak/2014
 • Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (6 Ay) Yükseköğretim Kurumu, Şub/2014
 • Yüksek Şeref Öğrencisi Mezuniyet (GPA: 3.69/4.00)  Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2011
 • Şeref Öğrencisi Mezuniyet (GPA: 3.20/4.00) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2008
 • Aydın Doğan Genç İletişimciler Internet Yayın Ödülleri, Birincilik , 2006
 • Erasmus Öğrenci Değişim Programı Bursu  Laurea Üniversitesi, Helsinki, 2006 - 2007