Yrd. Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hakan ACAROĞLU

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002

Y. Lisans

İktisat

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005

Doktora

İktisat

Anadolu Üniversitesi

2010

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2003-2010

Ar.Gör. Dr. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2010-2011

Yar.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011-

 

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Acaroglu H. & Dagdemir O. (2010), “An alternative approach for child labour in developing countries: Child labour participation  rates or  school non-attendance  rates”, Perspectives of Innovations, Economics & Business, Volume 5, Issue 2, 2010, pp.75-78.
 • Dagdemir O. & Acaroglu H. (2010), “The effects of globalization on childlabor in developing countries”, Business and Economic Horizons, Volume 2, Issue 2, July 2010, pp. 37-47.
 • Acaroglu, H. (2010), “An empirical approach about some important features of child labor in Turkey”, Business and Economic Horizons, Volume 3, Issue 3, October 2010, pp. 135-146.
 • Acaroglu, H. & ALTUN ADA, A. (2014), “The Relation between Human Capital and Economic Growth in MENA Countries”, Journal of Public Administration and Governance, 4(3), pp.205-216.
 • Acaroglu, H. & ALTUN ADA, A. (2014), “Human Capital and Economic Growth: A Panel Data Anaysis with Health and Education for MENA Region”, Advanses in Management & Applied Economics, 4(4), 59-71.
 • Acaroglu, H. (2015), “The Relationship between Industrial Growth and Labor Force Markets in Turkey”, Issues in Social Science, 3(1), 83-96.
 • Acaroğlu, H. & Kutlu, E. (2015), “The Human Capital Vicious Cycle Created by the Child Labor Issue in Turkey”, Journal of Business and Economics, 6(3), 500-516.
 • Azam, A. & Acaroğlu, H. (2016), “Food Consumption Pattern in Eskisehir”, International Journal of Financial Research, 7(1),  101- 108.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Acaroglu, H. & Dagdemir, Ö. (2009), “The Effects of Globalization and Openness on Child Labor in Developing Countries”, Econ Anadolu, Anadolu International Conference in Economics, Developments in Economic Theory, Modelling and Policy, June 17-19, 2009, Eskişehir/Turkey.
 • Acaroglu, H. & Baykul, M. C. (2014), “The Disadvantages of Imperfect Competition in the Solar Energy Collector Markets and Policy Recommendations”, SOLARTR CONFERENCE & EXHIBITION (Poster)
 • Erdem, M. S., Beşer, M. K. & Acaroglu, H. (2015), “Is There a Necessity for an Alternative Energy Source Instead of Natural Gas in the Industrial Sector of Turkey?” 15th EBES Conference-Lisbon, 1680-1691.
 • Acaroglu, H. (2015), “Economic Analysis of the Relationship between Growth and Labor Force Markets in Turkey”, 15th EBES Conference-Lisbon, 1056-1067.
 • Acaroglu, H. & ALTUN ADA, A. (2015), “An Emprical Observation on the Existence of Middle Income Trap in Turkey”, International Symposium "Economics, Business & Finance".
 • Atay, G., Baykul, M. C. & Acaroglu, H. (2015), “G7 Ülkelerinde Rüzgar Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Iliskinin Modellenmesi ve Degerlendirilmesi”, EconAnadolu 2015, Anadolu Internatioanal Conference in Eskisehir.
 • Acaroglu H. (2016) The Trade-off between Unemployment and Output: An Evidence for Okun’s Law from G20 countries. 19th EBES Conference - Istanbul,
 • Kartal Z., Zhumasheva A., & Acaroglu H. (2016). “The Relationship between Human Capital and Economic Growth: A Time Series Analysis”. 19th EBES Conference Istanbul.
 • Acaroğlu H., Atay G. & Baykul  M.C. (2016). “The Analysis of the Relationship between Wind Energy and Economic Growth in G-20 Countries with Panel Cointegration Approach”. IBMC '16 / International Business Management Conference JULY 1-2, 2016.
 • Acaroglu H. & Kartal Z. (2016). “Küresel Ekonomiye Entegrasyon Süreçlerinde Türkiye İçin Küreselleşme Derecesinin Büyümeye Etkisinin Ölçülmesi”. 1961-2013 International Conference on Eurasian Economies 2016 Kaposvár – Hungary 29-31 August 2016.
 • Dura Y., Beşer M.K.., & Acaroglu H. (2016). “Revisited Export-Led Growth Hypothesis for Turkey: A Nonlinear Causality Approach”. 20th EBES Conference-Vienna, September, 28-20.

Yazılan kitaplarda bölümler :

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Acaroğlu, H. ve Kutlu, E. (2008), “Türkiye’de Beşeri Sermaye Kalkınma İlişkisinin Bölgesel Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt X, Haziran 2008, sayı 1, s. 299-327.
 • Acaroğlu, H. ve Dağdemir, Ö. (2009), “Türkiye İlleri İtibarı İle Beşeri Sermayenin Kalkınmaya Etkisinin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:10/ Sayı (No): 2, Aralık, 2009, s. 91-116.
 • Dağdemir, Ö. ve Acaroğlu H. (2011), “Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımının İller Düzeyinde Analizi: 1990-2006 ”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak, 2011, Cilt:11-Sayı:1, s. 39-55.
 • Kartal, Z. ve Acaroğlu, H. (2014), “Gelismekte Olan Ülkelerde Sermaye Ithali-Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Iliskisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama” Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 141-164.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Acaroğlu, H. (2009), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Çocuk İşgücü: Küreselleşme Açısından Bir Yaklaşım”. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Ürkmez-Payamlı, İzmir, 24-25 Eylül 2009.
 • Acaroğlu, H. ve Bahçe A. B. (2007), “Kalkınmada Beşeri Sermayenin Önemi: Türkiye Bölgeleri İçin Bir Analiz Örneği”. Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi, 26-28 Ekim, Kuşadası, Aydın, 442-454.

Hakemlikler:

 • Business and Economics Research Journal
 • Çalısma ve Toplum
 • Business and Economic Horizons

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • BAP, yürütücü  (2016). “G7-G20 Ülkelerinde Rüzgâr Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Analizi”.

İdari Görevler :

 • İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012- Devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • European Association of Labour Economists