Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ
 • Araştırma Alanları: Uluslararası İktisat
 • E-Posta: email
 • Dahili Telefon: 1116
 • Kişisel Web Alanı: -
 • Ana Bilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
 • Ofis: A2-14

Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

Eğitim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite/Fakülte-Enstitü

Yıl

Lisans

Lisans (Çift Anadal)

İstatistik Bölümü
İktisat Bölümü

Anadolu Üniversitesi/Fen Fakültesi

Anadolu Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2003-2007

2005-2008

Doktora (Bütünleşik)

İktisat Anabilim Dalı

Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008-2013

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010-2013

Ar. Gör. Dr. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2013-2015

Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2015-2018

Dr. Öğr. Üy. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018-
 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2019). Türkiye ve AB Ülkelerinde Antibiyotik Kullanımı ve Dış Ticaret Dengesi Üzerine Bir Değerlendirme. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 4(1), 45-54. 
 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2018). Türkiye’de İşgücüne Katılma Oranı-İşsizlik Oranı İlişkisi: Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Dayalı Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 55-76. 
 • Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2016). Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 49-62.  
 • Kılıç, Esin (2014). Stratejik Sektörlerin Dış Ticareti ile Reel Efektif Döviz Kuru Hareketleri ve Belirsizliği Arasındaki İlişki. Sakarya İktisat Dergisi, (3)4, 43-66. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Ercan, Onur ve Kılıç, Esin (2019). Ticari Dışa Açıklığın Bölgesel İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 153-170.
 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Kemal (2015). Sektörel Reel Döviz Kuru Volatilitesinin Türk İmalat Sanayi İhracatı Üzerine Etkileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 13-26. 
 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Kemal (2015). Sektörel Reel Döviz Kuru Oynaklığı İthalat Hacmini Etkiler mi? Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 192-199. 
 • Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2014). Döviz Kuru Volatilitesinin Türkiye’nin Euro Bölgesi İhracatına Etkisi: Kesikli Dalgacık Dönüşümü ile Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 425-440. 

Uluslararası kitap editörlüğü:

 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2017). Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 1-474). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-2008-5 

Uluslararası kitap bölümleri:

 • Kılıç, Esin ve Kutlu, Erol (2017). Trade Openness and Unemployment in Transition Economies: A Dynamic Heterogeneous Panel Data Analysis. In F. Yenilmez, & E. Kılıç (Eds.), Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 371-387). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-2008-5.ch020 

Ulusal kitap bölümleri:

 • Kılıç, Esin (2018). Türk Seramik Sektöründe AR-GE Harcamaları ve İhracat Arasındaki İlişki. F. Yenilmez (Ed.), Türk Seramik Sektöründe Ekonomik Panorama ve AR-GE İhracat Etkileşimi içinde (ss. 95-134). Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Kılıç, Esin (2018). Dış Ticarette Girişimciliğe Yönelik, Hizmet, Destek ve Teşvikler. F. Temizel (Ed.), Dış Ticarette Girişimcilik içinde (ss. 24-48). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Baran, Emre ve Kılıç, Esin (2019). İhracatta Küresel Kırılmalar ve Türk Makine Sektörünün Rekabetçi Yapısı: Ürün Haritaları İle Analiz. III. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mart 8-10, Adana, Türkiye.
 • Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırım, İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. RESSCONGRESS Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kasım 3-4, Balıkesir, Türkiye.
 • Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). İşgücüne Katılım ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Türkiye deki Kadın İşgücü Üzerine Bir Değerlendirme. 1st International Women Research Symposium, October 13-14, Eskişehir, Turkey.
 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2017). Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımını Etkileyen Temel Faktörler.1st International Women Research Symposium, October 13-14, Eskişehir, Turkey.
 • Kılıç, Esin ve Yenilmez, Füsun (2017). Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Sektörel İhracat Performansı Üzerine Etkisi. EconAnadolu 2017: Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.
 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Selim (2017). İstihdamsız Büyüme Türkiye İçin Hala Bir Problem mi? Ekonomik Performans ve İstihdam İlişkisinin Sürekli Dalgacık Dönüşümü ile Analizi. EconAnadolu 2017: Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, Eskişehir, Turkey.
 • Yıldırım, Selim ve Kılıç, Esin (2015). Sanayi Üretim Endeksinin Mevsimsel Durağanlığı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği. EconAnadolu 2015: Anadolu International Conference in Economics, June 10-12, Eskişehir, Turkey.
 • Yenilmez, Füsun ve Kılıç, Esin (2014). Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye İlaç Sektörü İthalatına Etkisi. EconWorld 2014@Prague: International Conference in Economics, September 03-05, Prague, Czech Republic.
 • Kılıç, Esin (2009). Türk İmalat Sektörü’nde İhracat, İthalat ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin Zaman Serisi Analizi. EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, Eskişehir, Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda bildiriler:

 • Kılıç, Esin ve Yıldırım, Selim (2014). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Periyodik Durağanlık Özellikleri. EconHarran Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Ekim 23-24, Şanlıurfa, Türkiye.

Hakemlikler:

 • BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi
 • Economics Literature
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Türkiye Bankalar Birliği-Bankacılar Dergisi

Projelerde yaptığı görevler:

 • Yardımcı Araştırmacı: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ve 16.12.2016 tarihinde başarılı olarak kapanan 201617007 nolu "Türk Seramik Sektöründe ARGE-İhracat İlişkisi ve AR-GE'nin Belirleyicileri: Panel Veri Analizi Yöntemi" konulu proje
 • Yardımcı Araştırmacı: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ve 25.08.2017 tarihinde başlatılıp devam etmekte olan 201717034 nolu " Kadın Olmak: Geniş Perspektifli Farkındalık Eğitimi Üzerinden Karşılaştırmalı Analiz " konulu proje
 • Yürütücü: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen ve 08.10.2018 tarihinde başlatılıp devam etmekte olan 201611046 nolu "Türk Makine Sektörünün Rekabet Gücündeki Dönüşümün Karşılaştırmalı Üstünlük Yapısı ve Ürün Haritaları İle Analizi" konulu proje

Yönetilen tezler:

 • Ercan, Onur (2017). Türkiyede Bölgesel Ticari Açıklık-İşsizlik İlişkisi: Düzey 2 Bölgeleri için Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gülen, Halil (2018). İstihdam Edilmiş Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İdari görevler:

 • Farabi Bölüm Koordinatörü (2015- )
 • Bölüm Başkan Yardımcısı (2015- 2018)
 • Farabi Bölüm Koordinatör Yardımcısı (2011-2015)

Burs, Başarı ve Ödüller:

 • TÜBİTAK 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı Doktora Bursu (2008-2013).
 • Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Mezuniyet: Bölüm İkincisi (2008).
 • Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Mezuniyet: Fakülte ve Bölüm Birincisi (2007).