Prof. Dr. ABDULLAH MESUD KÜÇÜKKALAY
 Bölüm: İktisat Bölümü
 A.B.D.: İktisat Tarihi
 Email: amesud@ogu.edu.tr
 Telefon: 0222-239 37 50/1148
  Kişisel Web

PROF. DR. ABDULLAH MESUD KÜÇÜKKALAY
 • ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

  ÖZGEÇMİŞ

   

  10 ŞUBAT 2015

   

  Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY

   

  Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa­kül­tesi İktisat Bölümü, İktisat Tarihi Öğretim Üyesi.

  26480 Meşelik Kampüsü

  Eskişehir/Türkiye    

  Telefon    :(90) (222) 2393750/1148

  Faks         :(90) (222) 2292527

  Akarbaşı Mh. Ülgen Sokak Çiçek Apt. No: 8/6

  Eskişehir/Türkiye

  Ev Tel.      : (90) 222 2253404

  Cep Tel.    : (90) 533 4850252                            

  E-mail      :amesud@ogu.edu.tr

                   mkucukkalay@gmail.com

                        

  Akademik Süreç

  Misafir Profesörlük

  ABD. Harvard Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies. (01.09.212/28.02.2013).

  Profesörlük

  İktisat Tarihi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, (25.02.2009).

  Doçentlik

  İktisat Tarihi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF, (03.03.2004).

  Yrd. Doçentlik

  Osmangazi Üniversitesi İİBF, Mart 1999.

  Doktora

  İktisat Tarihi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim–1998.

  Tez Konusu

  Cumhuriyet Döneminde İktisadi Planlama ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Açısından İncelenmesi.

  Arş. Görevliliği

  Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Ekim–1993.

  Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Aralık–1993.

  Tez Konusu

  Azgelişmişlik ve Gelişmişlik Üzerine Bir İnceleme.

  Lisans

  Marmara Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Haziran–1991.

   
   

  Çalışma Alanları

  Osmanlı iktisat tarihi, Osmanlı ticaret tarihi, Osmanlı Deniz Ticareti, Osmanlı-Avrupa karşılaştırmalı iktisat tarihi, Osmanlı maliye tarihi, Türkiye iktisat tarihi, iktisadi düşün­celer tarihi, Osmanlı iktisadi düşüncesi tarihi, iktisat felsefesi.

  Yürüttüğü Dersler

  Avrupa İktisat Tarihi, Türk İktisat Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisat Teorisinin Evrimi, Maliye Tarihi, İktisadi Sistemler, İktisada Giriş, Genel Ekonomi.

  Yürüttüğü Görevler

       ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dergi Yayın Kurulu Üyeliği.

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İktisat Editörlüğü.

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gazetesi Osmangazi Haber ekonomi editörlüğü.

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Komisyon Üyeliği.

  Yöneticilik Deneyimleri

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanlığı. (12.03.2004/12.03.2009).

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği.

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul Müdürlü­ğü. (22.10.2007/19.04.2012).

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato Üyeliği. (22.10.2007/19.04.2012).

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Kulübü Başkanlığı.

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt. ve İd. Bil. Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.

  ¨    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İkt. ve İd. Bil. Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği.

  İlgi Alanları

  Siyasi tarih, felsefe, İktisat felsefesi, yönetim tarihi, toplum sorunları, iktisat meto­do­lo­jisi, araş­tırma yöntemleri, psikoloji, mikro–makro iktisat, Osmanlı siyasi tarihi, ede­biyat, psi­ko­lo­ji.

   

   


  YAYINLAR

  No

  YAYINLAYAN SOYAD-AD

  YAYIN BİLGİLERİ

  KİTAPLAR

  1

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Dünya İktisat Tarihi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul–2014.

  2

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  İktisadi Düşünce Tarihi, 4. Baskı, Beta Basım Yayın Da­ğı­tım, İstan­bul–2015.

  3

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Osmanlı İzmir’inde İthalat –İzmir Efrenç Gümrüğü (1918–1838), Dergah Yayın­evi, İstanbul–2013.

  4

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKA­LAY, A. Mesud

  Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler –Avrupa ve Osmanlı Dev­leti–, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya–2001.

  ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ/YAYIN AŞAMASINDAKİ MAKALELER

  1

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Arş. Gör. D. Tuğrul KOYUNCU

  “The Incorporation of the Ottoman Agrarian Sector to the Market Economy: A Regional Comparison”, Yayın Aşama­sın­da.

  2

  Doç. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

  "A Study of the Ottoman Imports to Smyrna Between 1794–1802", Journal of the Economic and the Social History of the Orient, 2008 (51), p. 487–512. (SSCI, A).

  3

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Yrd. Doç. Dr. ELİBOL, Numan

  “Ottoman Imports in the 18th Century: Smyrna (1771–1772)”, Middle Eastern Studies (MES), Vol. 42, No. 5, September 2006, s. 723–740. (SSCI, C).

  4

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Yrd. Doç. Dr. ELİBOL, Numan

  “Currency Trade: Some Remarks on the Ottoman Mo­ne­tary Market and Foreign Coins”, Balkan Studies, 2007/3, p. 55–77.

  KİTAP TANITIMI

  1

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Richard BLACKBURN, Journey to the Sublime Porte –The Arabic Memoir of a Sharifian Agent’s Diplomatic Mission to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleiman the Magnificent–, Journal of the Economic and the Social History of the Orient (JESHO), Vol. 50, No. 4, pp. 576–577.

  ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN” MAKALELER

  1

  Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

  “Âlim ve Âlem Karşıtlığında Âlimin Önceliği Üzerine Bir Biyografi: Hüseyin Küçükkalay”, Türkiye Günlüğü, S. 120, Yaz–2014, s. 64–81.

  2

  Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

  “Anlatı Tarihçiliğinden Analiz Tarihçiliğine Bir İktisat Tarihi Yöntembilimcisi: Mehmet Genç”, Türkiye Günlüğü, S. 119, Yaz–2014, p. 42–84.

  3

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Bir Entellektüel Olarak Mehmet Genç: Milli Tarih Şuuru Oluşturmak ya da Türk-İslam Ahlâkı ve Osmanlının Ruhu”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima, Erol Özvar (Ed.), Timaş Yayınları, İstanbul–2013, s. 213–233.

  4

  Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

  “Farklılıkları Bağlamında İstanbul İthalatı ve İzmir ile Karşı­laş­tırılması (1793–1803)”, İSAM, Osmanlı Araştırmaları Der­gisi, S. 41, 2013, s. 321–359.

  5

  Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY

  Yrd. Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN

  “Aziz Nesin ve Nikolai V. Gogol’da Bürokratik Devlet Me­ka­nizması: Kamu Tercihi Teorisi Bağlamında Çarlık Rus­ya’sı ve Türkiye Karşılaştırması”, Eskişehir Osmangazi Üni­ver­sitesi İİBF. Dergisi, C. 5, S. 1, 2010, s. 7–23.

  6

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Yrd. Doç. Dr. Ayla EFE

  “Osmanlı Ziraî Sektörünün Ticarileşebilme İmkânı Üze­rine Bir Deneme: 1844–45 Alpu Köyü Örneği”, OTAM, Sayı: 20, 2009, s. 245–279.

  7

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Kaotik Bilgiden Senkronik Bilgiye Bir İktisat Tarihi Teo­risyeni: Mehmet Genç”, Divan (Disiplinlerarası Çalış­ma­­lar Dergisi), Y. 12, S. 22, 2007/1, s. 107–164.

  8

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  "Osmanlı’da Kapitalizmin Gelişememesi Tartışmaları Üze­rine Eleştirel Bir Deneme ", İslami Araştırmalar Dergisi, C. 18, S. 4, 2005, s. 453–462.

  9

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “İzmir Efrenç Gümrüğü’ne Ait Bir İrad Defterinin Analizi ve Ticarete İlişkin Sonuçları (1797–1799)”, Belleten, C. LXX, S. 257, 2006, s. 265–288.

  10

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “İzmir Efrenç Gümrüğü Mukataası’na Ait 1802–1805 Ta­rihli 15 Adet Defterin Analizi”, Türklük Dünyası Dergisi, S. 16, İstanbul–2004, s. 215–223.

  11

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Dr. TÜRKCAN, Kemal

  “Nüfus ve Kalkınma”, Kalkınma Ekonomisi Seçme Konu­lar, (Ed. Sami Taban, Muhsin Kar), Ekin Kitabevi, Bursa–2004, s. 71–111.

  12

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Dr. ELİBOL Numan

  “Osmanlı İmparatorluğu’na Avrupa’dan Karayolu İle Ya­pı­lan İhracatın Değerlendirilmesi: 1795–1804”, Anadolu Ü­niv. Sos.  Bilimler Dergisi, 2004/1, s. 29–54.

  13

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Yrd. Doç. Dr. DULUPÇU Murat Ali

  TURUNÇ Ömer

  “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşgücü İstihdamının So­run­­ları ve Önlenmesi”, SDÜ. İİBF. Dergisi, C. 5, S. 1, (2000), s. 103–118.

  14

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKA­LAY, A. Mesud

  Dr. ÇELİKKAYA Ali

  “Osmanlı Vergi Sistemi ve Bir Vergi Tahsil Yöntemi Olarak İltizam”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, C. 10, Ankara–2002, s. 878–892.

  15

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKA­LAY, A. Mesud

  “İktisadi Kalkınma ve Nüfus Artışı Paradoksu Üzerine Yorumlar”, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti­tüsü Dergisi, S. 1, Y. 2001, s. 59–73.

  16

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Yrd. Doç. Dr. DAĞDEMİR, Özcan

  “Türkiye’de 1960–1980 Müdahale Dönemi Eko­no­mileri: İktisat Politikaları ve Makro Ekono­mik Göstergeler Açısın­dan Bir Karşılaştırma”, Dumlupınar Üniv. Sos. Bilgileri Ens. Dergisi, Y. 1, S. 3, (Kasım–1999), s. 121–139.

  17

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Osmanlı Toprak Sistemi –Miri Rejim–”, Osmanlı Ansiklo­pe­disi, (12 Cilt), Yeni Türkiye Yayınları, C. 3, Ankara–1999, s. 53–58.

  18

   

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Türkiye’deki Beş Yılık Kalkınma Planlarının Planlı Süreç Ek­seninde İstihdam Açısından Kantitatif Analizi (1960–2000)”, İktisat Dergisi, (Ocak–Şubat–2000), S. 397–398, s. 46–51.

  19

  Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Türkiye’de Planlı Dönemde Kadın Nüfusu ve Kadın İş­gü­cü İstihdamındaki Gelişmeler”, SDÜ. İİBF. Dergisi, S. 3, (Güz–1998), s. 35–44.

  20

  Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “2000’li Yıllarda Türkiye’nin Kalkınmasında Planlı Yön­te­min Geleceği”, İktisat Dergisi, (Kasım–1998), S. 384, s. 68–74.

  21

  Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Arş. Gör. TOPUZ, Hüseyin

  “Gerileme Dönemi Osmanlı İstanbul’unun İaşesi (Bes­len­mesi) Sorunu: Genel Değerlendir­me”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Y. 5, S. 58, (Ocak–1999), s. 22–25.

  22

  Arş. Gör. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Ölçeğe Göre Azalan Getiride Uzun Dönem Ortalama Ma­li­­yetlerin Artması ve Yöneticilerin Etkinliğini Yitirmesi Ara­sın­daki İlişkiler”, SDÜ İİBF Dergisi, Y. 1996, S. 1, s. 257–267.

  23

  Arş. Gör. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi”, SDÜ. İİBF. Dergisi, S. 2, (Güz–1997), s. 51–65.

  24

  Arş. Gör. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Feodal ve Osmanlı Zirai Üretim Tarzı Üzerine Yöntemsel Bir Karşılaştırma”, Çerçeve Dergisi, Müsiad Yayınları, Y. 6, S. 22, (Nisan–1998), s. 101–112.

  25

  Arş. Gör. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “İktisat Biliminin Meşruluğu Üzerine Yorum­lar”, Dünya Gazetesi, 11 Haziran 1998, s. 13.

  26

  Arş. Gör. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Enflasyonun Artmasında Dar Gelirli-Yüksek Gelirli Para­dok­sunun İncelenmesi”, Dünya Gazetesi, 13 Ağustos 1998, s. 13.

  27

  Arş. Gör. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Türkiye’de İktisadi Planlamanın Geleceği Üzerine Yorum­lar”, Dünya Gazetesi, 7 Eylül 1998, s. 13.

  28

  Arş. Gör. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Planlı Dönemde Yurtdışı İşgücü İstihdamı ve Türkiye Eko­nomisine Etkileri”, Dış Ticaret Dergisi, Y. 3, S. 11, (Ekim–1998), s. 93–100.

  29

  Arş. Gör. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Kemalist Ekonomik Doktrin ve M. Kemal Atatürk’ün İk­tisadi Politikası”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, S. 143, (Kasım–1998), s. 17–23.

  DİĞER MAKALELER

  1

  Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Kültürel Değişimin Türkiye’de İktisadi Yapılanmaya Etkisi Üzerine Yorumlar”, Dünya Gazetesi, 19 Mayıs 1999, s.13.

  2

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Ekonomik Kalkınmanın Tarihsel Kökenleri”, Eskişehir İstikbal Gazetesi, 18 Ekim 2009, Pazar.

  3

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “İktisadi Kriz Nedir, Ne Değildir?”, Eskişehir Sakarya Gazetesi, 30 Kasım 2008, Pazar.

  ÇEVİRİLER

  1

  Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Arş. Gör. GÖVDERE Bekir

  (Thedore PLAGİDİS)

  “Avrupa’daki İşsizlik: Efsaneler ve Gerçekler”, İktisat Der­gisi, (Ocak–1999), S.386, s. 75–80.

  TEZLER

  1

  KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  (Doktora Tezi)

  Cumhuriyet Döneminde İktisadi Planlama ve Beş Yıllık Kal­kınma Planlarının İstihdam Açı­sın­dan İncelenmesi, (Ya­yın­lanmamış Dok­tora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sos. Bil. Ens., İstanbul–1998.

  2

  KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  (Yüksek Lisans Tezi)

  Azgelişmişlik ve Gelişmişlik Üzerine Bir İn­ce­leme, (Yayın­lanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bi­limler Enstitüsü, Konya–1994.

  ÖDÜL ALAN ÇALIŞMALAR

  1

   

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Yrd. Doç. Dr. DULUPÇU Murat Ali

   

  Yeni Ekonomi: Ekonomik Gelişmenin Dev­rimsel Yüzü mü Yoksa Evrimsel Teorik Bir Meydan Okuma mı?, (Milliyet Gazetesi 2000 Yılı Eko­no­mi Ödülü–Türkiye İkinciliği).

  SEMİNERLER

  1

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Bir Bilim İnsanı Olarak Mehmet Genç ya da Mehmet Genç’in Bilim Filozofisi Üzerine, Sakarya Üniversitesi, Ustaya Saygı Panelleri, 29 Nisan 2013.

  2

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  How Empire Failed? A Comparison between Roman and Ottoman Economic Systems, Harvard University, Center for Middle Eastern Studies (CMES), 12 Aralık 2012, Room 1002.

  3

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Bir Entellektüel Olarak Mehmet Genç: Milli Tarih Şuuru Oluşturmak ya da Türk-İslam Ahlâkı ve Osmanlının Ruhu, Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Osmangazi Üniversitesi İİBF Konferans Salonu, 12 Nisan 2012.

  4

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Üsküdarlı Bir Entelektüel Olarak Mehmet Genç, Üsküdar Belediyesi, 08 Mayıs 2008.

  5

   

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

   

  A Comparative Study of the Ottoman Economic Structure in the Classical and Late Ottoman Era, Business School of Ostrava (Czech Republic), 16 May 2006.

  6

   

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

   

  A Comparative Study of the Ottoman Trade Policy in the Classical and Industrial Revolution Era, Business School of Ostrava (Czech Republic), 18 May 2006.

  ULUSAL SEMPOZYUMLAR

  1

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Arş. Gör. Derviş T. KOYUNCU

  “Temettuat Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış ve Bir Temet­tuat Çalışması Örneği”, II. İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ–2010.

  2

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Osmanlı Avrupa Ticari İlişkileri: 1818–1839 Osmanlı İtha­latı”, I. Türkiye İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul–2006.

  3

  Yrd. Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  “Feodalizm, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Sui Generislik Üç­le­min­­­de Osmanlı Toprak Sistemi Tartışmaları”, Osmanlı Sem­­­­­­pozyumu, Eskişehir–2000. (Kitabı Basılmadı).

  ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR

  1

  Doç. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Yrd. Doç. Dr., ELİBOL Numan

  “The Application of the Treaty of Commerce of Passa­rowitz: The Case of the Austrian Merchants (1720–1750)”, 14–15 October–2008. Charles Ingaro, Nikola Samardzic and Jovan Pesalj (Editors), The Peace of Passarowitz, 1718, Purdue University Press, USA–2011, ss. 159–179.

  2

  Prof. Dr. KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Araş. Gör. İbrahim KÖREMEZLİ

  “Question of Specialization and Repudiation of Traditional Methodology in Social Sciences”,, The International Scien­tific Confe­ren­ce, Wall and Bridges: Interdiscilinary Appro­aches in Historical Researches, June, 13-14th, 2012, Russian State University for the Humanities, Moskow.

  EDEBİYAT ÇALIŞMALARI

  1

  KÜÇÜKKALAY, A. Mesud

  Bir Tutkunun Metafiziği, Tek Perdelik Piyes, Yayın aşama­sında.