Prof. Dr. FATMA MÜNEVVER YILANCI (Emekli Öğretim Üyesi)
 Bölüm: İşletme Bölümü
 A.B.D.: Muhasebe ve Finansman
 Email: myilanci@ogu.edu.tr
 Telefon: 1143
  Kişisel Web

Özgeçmiş
 • Öğrenim

  Doktora (1986). Muhasebe Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü.  

  Lisans (1979). İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi-Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 

 • Akademik unvan

  Prof.Dr. (2003 -       ). İşletme Bölümü/Muhasebe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.  

  Doç.Dr. (1994 - 2003). İşletme Bölümü/Muhasebe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.  

  Yrd.Doç.Dr. (1986 - 1993). İşletme Bölümü/Muhasebe, Anadolu Üniversitesi Kütahya - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

 • İdari görevler

  Enstitü Müdürü (1997-2011). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

  Bölüm Başkanı (1994-1999). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.

  Dekan Yardımcısı (1992-1993). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.

  Bölüm Başkan Yardımcısı (1988-1992). Anadolu Üniversitesi-Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 

Yayınlar
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Yılancı, F.M. ve Yıldız, B. (2008). “Control Risk Assessment In Auditing: An Artificial Neural Network Approach, İktisat İşletme ve Finans Dergisi”, C.23, S.273, ss.119-130.

 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Yılancı, M. (2003). “Denetim Komitesinin İç Denetim Etkinliğini Sağlamadaki ve Hileleri Önlemedeki Rolü”, Muhasebe ve Denetime Bakış, S.8, s.23-33.

  Yılancı, M., Yıldız, B. ve Kiracı, M. (2002). “Finansal Başarısızlık İle Çalışma Sermayesi Yönetimi Arasındaki İlişki: SPK’ya Tabi İşletmelerde Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C.4, S.4, ss.1-15.

  Yılancı, M. ve Yıldız, B. (2001). “Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi ve Tasdik-Mali Tablo Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri”, Muhasebe ve Denetime Bakış, S.5, ss.67-77.

  Yılancı, M. (2001). “Muhasebe Bilgi Sistemi, İç Kontrol ve Verimlilik Üçgeni”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C.3, S.3, ss.37.

  Yılancı, F. M. (1991). “Yönetim Danışmanlığı ve 3568 Sayılı Kanunun İrdelenmesi”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.9, S.1-2, ss.165-174.

  Yılancı, F. M. (1991). “Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kontrol”, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1991 yıllığı, ss.103-174.

  Yılancı, F. M.  (1986). “Kamu İktisadi Teşekkülleri Tekdüzen Hesap Planında Genel Muhasebe – Maliyet Muhasebesi Bağıntısı”, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15.Kuruluş Yılı Armağanı, ss. 87-100.

  Yılancı, F. M. (1986). “Ülkemizde Muhasebe Denetimi Vergi İncelemesi Ayrımı”, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15.Kuruluş Yılı Armağanı,  ss. 101-111.

 • Diğer Yayınlar

  Yurtiçinde yayınlanmış kitaplar

  Yılancı, M. , Yıldız B., Kiracı M. ve Köse T. (2010). Genel Muhasebe, Gülen Ofset Matbaacılık, Eskişehir.

  Yılancı, M. (2006). İç Denetim ve Türkiye’nin 500 Büyük Sanayii İşletmesi Üzerine Bir Araştırma, 2.B. Nobel Yayın No: 939, Ankara.

  Yılancı, M. ve Yıldız, B.(1999). Muhasebe Bilgi Sistemi, Eskişehir.

  Yılancı, F. M. (1992). Muhasebe Organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 624, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 11, Kütahya.

  Yılancı, F.  M. (1992). İşletmelerde İç Kontrol Yapısının Değerlendirilmesinin Denetim Karar Sürecindeki Yeri, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 631, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 12, Kütahya.

  Nalçacı, F. M. (1986). Alacakların Yönetiminde Muhasebe Politikasının Belirlenmesi ve Uygulanması Yayınlanmış Doktora Tezi (Danışman: Prof.Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇİ), Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 210, Eskişehir.

  Yurtiçinde yayınlanmış kitap bölümleri

  Yılancı, F.M. ve Yıldız, B. (2007). “Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi ve Tasdik-Mali Tablo Denetimi Çelişkisi: Mesleğin Gelişimine Etkileri”. Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yayınlanan Araştırmalar (1995- 2005) ve Seçme Yazılar. Editörler:Ş.Uzay & S. Kardeş Selimoğlu, İSMMMO Yayınları, No:82.

  Yılancı, F. M. (2004). Ünite 4: İç Kontrol, Denetim Testleri ve Denetimin Planlanması. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1585, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 839, Eskişehir, ss. 57-78.

  Yılancı, F. M. ve Sevim. Ş.(1991). “İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu”, İşletmenin El Kitabı – Management Textbook, Biar Eğitim Yayınları, Yayın No: 13, Ankara, ss.127-143.

  Yılancı, F. M. ve Şengül, D. (2011). Türk Bankacılık Sisteminde İç Denetimin Tarihsel Gelişimi: T. C. Ziraat Bankası Örneği. Prof. Dr. Sabri Bektöre Anısına. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2211, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayları No: 217, Eskişehir, ss. 147-180.

  Yılancı, F. M. (2012). Ünite 1: Denetim ve Denetçi, Ünite 2: Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Ünite 5: İç Kontrolün İncelenmesi, Ünite 8: Denetimin Tamamlanması ve Denetim Raporu.  Muhasebe Denetimi. . TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2473, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1444, Eskişehir.

  Çeviriler

  Nalçacı, F. M. (1984). “Alacaklara Yapılan Yatırımların Değerlenmesi: Bir Özvarlık Enbüyüklenmesi Taslağı”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C:II. S:2, ss. 109-122. Çeviri: Yong H.Kim, Joseh C.Atkins, “Evaluating Investments in accounts receivable: a wealth maximizing fromework “The Journal of Finance”, C:XXXIII, S:2, 1978, ss. 403-411.

  Nalçacı, F. M. (1982).“Teori Oluşumunda Bilgi Kaynağı Olarak Muhasebe Araştırması” Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C:XVIII, S:2, ss. 191-200. Çeviri: E.H. Caplan, “Accounting research as an information source for theory construction” Research Methodology Accounting, 1971, ss. 45-51.

  Diğer makaleler 

  Yılancı F. M. ve Şengül D.(2010). “T.C. Ziraat Bankası A.Ş’de İç Denetimin Tarihsel Gelişimi” T.C.Z.B Teftiş Araştırma Dergisi, Yıl 3, S. 6,  ss.50-54.

Projeler
 • Ulusal projeler

  Yılancı, M., (2002). Muhasebe Denetiminde Kontrol Risk Düzeyinin Belirlenmesi: Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı,(Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Yayınlar ve Araştırma Fonu).

Yönetilen yüksek lisans ve doktora tezleri
 • Yüksek lisans tezleri

  Erdoğan, M. E. (2010). “Basel II Sürecinde Şirketlerin Dışsal Kredi Derecelendirmesinin Önemi ve Karşılaştırmalı Bir Uygulama”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Aslantaş, B. (2003). “Enflasyonun Mali Tablo Analizi Ve Yorumuna Etkileri Ve Bir Banka Uygulaması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Bilge, S. (2002). “İşletme Büyüklüğünün Finansal Oranlar Üzerine Etkisi ve İMKB Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Kiracı, M. (2000). “İşletmelerin Finansal Başarısızlığında Çalışma Sermayesi Yönetiminin Rolünün Oranlar Yardımı İle Tespiti ve Ampirik Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yürütülen dersler
 • Güz dönemi

  Finansal Muhasebe (L)

  Muhasebe Denetimi (L)

  İç Kontrol Sistemleri I (L)

  Denetim (YL)

 • Bahar dönemi

  Finansal Tablolar Analizi (L)

  İç Kontrol Sistemleri II (L)

  Muhasebe ve Finansman Semineri (YL)

  İç Denetim (DR)